Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0046-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „БИТУЛАЙТ”ООД чрез въвеждане на система за управление на околната среда в съответствие със стандарт БДС EN ISO 14001:2005 и инвестиране в модерно, съобразено с екологичните изисквания оборудване”
Бенефициент: "Битулайт" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Oбщата цел на проекта е повишаване на конкурентноспосбността на малко предприятие от сектор „Пътно строителство”и установяване на устойчив модел на растеж на неговия бизнес, за който има потенциал за развитие на местния и външния пазар.
Дейности: Подготовка на Дейност 3 (Разработване на Системата за управление на околната среда)
Подготовка на Дейност 8 (Избор на доставчик на сертификационни услуги)
Изпълнение на Дейност 1 (Избор на доставчик на консултантски услуги)
Изпълнение на Дейност 3 (Разработване на Системата за управление на околната среда)
Подготовка на Дейност 10 (Визуализация и популяризиране)
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Подготовка на Дейност N11 (Отчетна дейност)
Изпълнение на Дейност 9 (Сертификационна процедура)
Изпълнение на Дейност 7 (Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на специализираното оборудване)
Изпълнение на Дейност 8 (Избор на доставчик на сертификационни услуги)
Подготовка на Дейност 4 (Внедряване на Системата за управление на околната среда)
Изпълнение на Дейност 6 (Провеждане на процедура по “Открит избор” за определяне на доставчик на дълготрайни материални активи )
Изпълнение на Дейност 2 (Подготовка за разработване на Системата)
Изпълнение на Дейност 4 (Внедряване на Системата за управление на околната среда)
Подготовка на Дейност 9 (Сертификационна процедура)
Подготовка на Дейност 2 (Подготовка за разработване на Системата)
Подготовка на Дейност 7 (Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на новозакупеноето оборудване)
Изпълнение на Дейност 5 (Подготовка за провеждане на процедура за избор на доставчик на дълготрайни материални активи)
Изпълнение на Дейност N11 (Отчетна дейност)
Изпълнение на Дейност 10 (Визуализация и популяризиране)
Подготовка на Дейност 1 (Избор на доставчик на консултантски услуги)
Подготовка на Дейност 5 (Подготовка за провеждане на процедура за избор на доставчик на дълготрайни материални активи)
Подготовка на Дейност 6 (Провеждане на процедура по “Открит избор” за определяне на доставчик на дълготрайни материални активи )
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 380 888 BGN
Общ бюджет: 507 300 BGN
БФП: 380 475 BGN
Общо изплатени средства: 380 475 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 380 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 380 475 BGN
380 475 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 323 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 323 404 BGN
323 404 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 57 071 BGN
57 071 BGN
Финансиране от бенефициента 126 963 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Комплект документи на СУОС (БДС EN ISO 14001:2005) - Наръчник и процедури
Индикатор 6 Проведено обучение на персонала
Индикатор 7 Проведен вътрешен одит
Индикатор 8 Проведен преглед о т ръководството
Индикатор 9 Проведен сертификационен одит на СУОС (БДС EN ISO 14001:2005)
Индикатор 10 Издаден сертификат - СУОС (БДС EN ISO 14001:2005)
Индикатор 11 Закупено и инсталирано оборудване съгласно т.5.2.2/ДМА
Индикатор 12 Създаване на нов продукт, с екологични характеристики собствено производство


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз