Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0263-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на система от софтуерно и хардуерно оборудване за управление на работните процеси и обслужването на клиенти и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008 в „Кабелнет” ООД
Бенефициент: "Кабелнет" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 12.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е подобряване на конкурентоспособността на „Кабелнет“ ООД чрез постигане на съответствие с международно признати стандарти за качество и закупуване и внедряване на система за управление на дейността на фирмата посредством закупуване на система от софтуер и приложимия към нея хардуер. Това ще доведе до оптимизиране на работните процеси в дружеството, подобряване на управлението на обслужване на клиентите, подобряване качеството на предлаганите услуги и предоставянето на нови услуги.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 11 Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Подготовка на тръжна документация за доставки и услуги
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Управление, мониторинг и отчитане на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 Въвеждане на ERP системата в предприятието
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Предварителен анализ, проектиране и въвеждане на система от софтуерни приложения в предприятието
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Сформиране на екип за управление
Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Разработване на проектно предложение по процедурата*
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Сертифициране на система за управление на качеството ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 Доставка на оборудване и софтуерна система
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 370 725 BGN
Общ бюджет: 493 445 BGN
БФП: 370 084 BGN
Общо изплатени средства: 370 084 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 370 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 243 259 BGN
2015 126 825 BGN
370 084 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 314 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 206 770 BGN
2015 107 801 BGN
314 571 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 489 BGN
2015 19 024 BGN
55 513 BGN
Финансиране от бенефициента 123 575 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 6 Изготвено проектно предложение по настоящата процедура
Индикатор 7 Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта
Индикатор 8 Изготвена тръжна документация
Индикатор 9 Проведена тръжна процедура
Индикатор 10 Доставено софтуерно и хардуерно оборудване
Индикатор 11 Въведена и сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008
Индикатор 12 Постоянна обяснителна табела
Индикатор 13 Изготвен финален отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз