Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.03-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-03/2012/007
Наименование: Средногорие - популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица.
Бенефициент: Община Мирково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.01.2013
Начална дата: 20.02.2013
Дата на приключване: 20.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Главна цел на проектите следва да бъде развитието на регионални туристически продукти и повишаване на ефективността на регионалния маркетинг. Следвайки тази основна задача, настоящия проект е разработен с основна цел чрез интегриран подход да развие регионалния туристически продукт и да повиши ефективността на регионалния маркетинг. Целевият териториален обхват на проекта се простира на територията на общините Мирково, Чавдар и Златица. В унисон с целта на проекта е и неговото заглавие „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар, и Златица”. Постигането на главната цел на проекта ще бъде способствано от редица специфични подцели, които са описани по-долу: • Проектът да допринесе за развитието на туристически продукт на територията на трите общини, чрез ефективна маркетингова подкрепа; • Постигане на равномерно насищане на туристически посещения на цялата територия на туристическия регион; • Развитие на туристически п
Дейности: дейност 1 „Организация, управление и отчитане на проекта”
дейност 2 „Разработване на документация за процедури за определяне на изпълнител по реда на ЗОП”
дейност 3 „Разработване на туристически пакети и/или диверсификация на съществуващите” (избор на изпълнител, процедура по ЗОП)
дейност 4 „Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристически район „Средногорие” и предложения за подкрепа туристически продукт на територията на общините Мирково, Чавдар и Златица” (избор на изпълнител, процедура по ЗОП)
дейност 5 „Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири” (избор на изпълнител, процедура по ЗОП)
дейност 6 „Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности” (избор на изпълнител, процедура по ЗОП)
дейност 7 „Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти”
дейност 8 „Информиране, публичност и визуализация на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 494 628 BGN
Общ бюджет: 424 789 BGN
БФП: 424 789 BGN
Общо изплатени средства: 403 549 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 424 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 164 464 BGN
2014 105 784 BGN
2015 133 302 BGN
403 549 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 361 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 147 152 BGN
2014 94 649 BGN
2015 119 270 BGN
361 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 312 BGN
2014 11 135 BGN
2015 14 032 BGN
42 479 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 3 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите и туристическите агенции в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 7 Нетни годишни приходи от вътрешен/ международен туризъм
Индикатор 8 Брой развити регионални туристически продукти
Индикатор 9 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании
Индикатор 10 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз