Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0007-C0001
Номер на проект: Д01-2211/28.01.2013
Наименование: Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Бенефициент: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 28.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е чрез обвързване и усъвършенстване на съществуващите системи за информационно обслужване на процесите и управленските дейности във ВТУ "Т.Каблешков", да се стимулира повишаване качеството на всички присъщи дейности, както и резултатите като цяло.
Дейности: Наименование на дейността: Дейност 1 - Управление на проекта Цел на дейността:Да се осигури максимално добро изпълнение на зададените дейности и бюджет, посредством правилно планиране и разходване на средствата. Да се проведат процедури за избор на изпълнители, съгласно ЗОП и добрите практики за прозрачност и конкурентност.
Наименование на дейността: Дейност 2 - Усъвършенстване на процедурите, свързани със съществуващата система за управление на качеството Цел на дейността: Да се усъвършенстват съществуващите процедури и документи, свързани с внедрената във ВТУ система за управление на качеството и да се осигурят необходимите за това ресурси.
Наименование на дейността: Дейност 3 - Разработване на единни критерии в управленските системи и синхронизирането им в управленските системи на ВТУ. Цел на дейността: Да се разработят единни критерии, синхронизиращи управленските системи на ВТУ в съответствие с политиката по качество на университета. Синхронизиране и обвръзване на текущите информационни системи и бази данни насочено към изграждане на ИИСУ - Интегрирана информационна система за управление
Наименование на дейността: Дейност 4 - Изграждане и внедряване на Единна информационна система за управление във ВТУ. Доставка и монтаж на необходимия хардуер. Цел на дейността: Изграждане и внедряване на ИИСУ - Интегрирана информационна система за управление. Обезпечаване с нужния хардуер на ИИСУ.
Наименование на дейността: Дейност 5 - Усъвършенстване на системите "Стимулиране и награди" Цел на дейността: Да се актуализират и усъвършенстват системите за стимулиране на активността на преподаватели и служители на ВТУ „Т. Каблешков”.
Наименование на дейността: Дейност 6 - Анализиране на основните и спомагателните процеси във ВТУ и синхронизирането им с критериите на Рейтинговата система. Цел на дейността: Да се синхронизират показателите за оценка на основните и спомагателни процеси във ВТУ с критериите на Рейтинговата система на висшите училища в Р България
Наименование на дейността: Дейност 7 - Усъвършенстване на системата за провеждане на анкети. Цел на дейността: Да се усъвършенства системата за провеждане на университетски анкети във ВТУ и обвръзването и със системата за управление на качеството.
Наименование на дейността: Дейност 8* - Визуализация и информираност по проекта Цел на дейността: Да се информира обществеността за целите и дейностите по проекта и ролята на ЕС и Националния бюджет за предоставяне на финансовата помощ за неговата реализация. Да се повиши нивото на информираност на обществеността по отношение на възможностите, които предоставя образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков".
Наименование на дейността: Дейност 9 - Одит на проекта Цел на дейността: Независима проверка и потвърждение на извършените по проекта разходи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Дартек" ООД
Консорциум "Джи Ай"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 478 977 BGN
Общ бюджет: 475 543 BGN
БФП: 475 543 BGN
Общо изплатени средства: 475 543 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 475 543 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 176 787 BGN
2014 298 756 BGN
2015 0 BGN
475 543 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 404 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 150 269 BGN
2014 253 943 BGN
2015 0 BGN
404 212 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 518 BGN
2014 44 813 BGN
2015 0 BGN
71 332 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз