Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0011-C0001
Номер на проект: 0113-СО-1.2
Наименование: Провеждане на "проверки на място" от Сертифициращия орган по Оперативните програми, финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и Двустранните програми за трансгранично сътрудничество във връзка с успешното извършване на процеса по сертификация
Бенефициент: "Министерство на финансите"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.01.2013
Начална дата: 19.02.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: С оглед успешното извършване на процеса по сертификация, проектът има за цел подпомагане на експертите на СО за осъществяване на ефективното изпълнение на функциите на дирекцията при извършване на проверки на място при бенефициенти в и извън страната.
Дейности: Дейност 2 Извършване на проверки при бенефициенти във връзка със сертифициране на разходите по Двустранните програми за трансгранично сътрудничество, финансирани със средства от ИПП, в чужбина Реализацията на проекта ще подпомогне изпълнението на функциите на Сертифициращия орган в частта извършване на проверки на място при бенефициенти извън страната по Двустранните програми за трансгранично сътрудничество. Предвижда се във всяка проверка „на място” да вземат участие по двама служители, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в областта на контрола и сертификацията на средствата по Двустранните програми за трансгранично сътрудничество в съответствие с отдалечеността на мястото, където ще бъде извършена проверката, както и с нейния обект и степен на сложност. Предвижда се да бъдат извършени 9 проверки от служители на СО, които включват планирани и извънредни проверки „на място” при съмнение за установена нередност, по сигнал или при установяване на финансови или други рискове. Планираната логистична подкрепа ще подпомогне ефективното и ефикасно изпълнение на функциите, съкращаване на времето, подготовка и оптимизиране на използвания човешки ресурс.
Дейност 1 Извършване на проверки при бенефициенти във връзка със сертифициране на разходите по Оперативните програми, финансирани със средства от Структурните и Кохезионния фондове и Двустранните програми за трансгранично сътрудничество, финансирани Реализацията на проекта ще подпомогне изпълнението на функциите на Сертифициращия орган в частта извършване на проверки на място при бенефициенти извън гр. София. Предвижда се във всяка проверка „на място” да вземат участие по двама служители, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в областта на контрола и сертификацията на средствата, отпускани по ОП от ЕСФ, ЕФРР и КФ и Двустранните програми за трансгранично сътрудничество в съответствие с отдалечеността на мястото, където ще бъде извършена проверката, както и с нейния обект и степен на сложност. По проекта се предвижда се да бъдат извършени 86 проверки от служители на СО, които включват планирани и извънредни проверки „на място” при съмнение за установена нередност, по сигнал или при установяване на финансови или други рискове. Планираната логистична подкрепа ще подпомогне ефективното и ефикасно изпълнение на функциите, съкращаване на времето, подготовка и оптимизиране на използвания човешки ресурс.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Космо България Мобайл ЕАД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 213 BGN
Общ бюджет: 11 989 BGN
БФП: 11 989 BGN
Общо изплатени средства: 13 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 801 BGN
2014 4 746 BGN
2015 - 5 709 BGN
13 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 581 BGN
2014 4 034 BGN
2015 - 4 853 BGN
11 762 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 220 BGN
2014 712 BGN
2015 - 856 BGN
2 076 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Извършени проверки "на място"
Индикатор 2 Устройства за мобилен интернет с абонаментен план


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз