Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0059-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-01013
Наименование: Мтел за Мтел: Професионализъм и развитие"
Бенефициент: МОБИЛТЕЛ ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 06.02.2013
Дата на приключване: 06.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към подобряване производителността на труда и към създаване на устойчива заетост на заети лица в Мобилтел ЕАД, в качеството му на работодател, чрез обучения, които ще подобрят пригодността, адаптивността и уменията на служителите; ще съдействат за удължаване на активната им трудова заетост и ще ги подпомогнат в процеса на адаптиране към икономика на знанието.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Проектното предложение „М-Тел за М-Тел: Професионализъм в развитие” предвижда екипът да се състои от общо 5 човека на следните позиции: 1. Ръководител; 2. Координатор обучения; 3. Координатор логистика; 4. Счетоводител по проекта; 5. Юрист по проекта. Професионалните компетентности и експертиза, която членовете на екипа притежават, обхващат всички сфери, необходими за доброто управление на дейностите – развитие на човешките ресурси в М-Тел; провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители; мониторинг по изпълнение на договори за обучителни услуги; финансово управление на проекти, съфинансирани от ЕСФ. Ръководителят е участвал и в екипите по предходните два проекта на компанията, финансирани по същата схема – познава в детайли специфичните изисквания на Ръководството за бенефициенти; на Договарящия орган и АЗ; запознат е със задълженията на Мобилтел относно изискванията за публичност и визуализация по ЕСФ; с обема и съдържанието на финансовата и техническата документация; с подготовката и провеждането на тръжни процедури по ПМС №55 и др. Счетоводителят също е участвал в екипите по предходните проекти, финансирани от тази схема. В резултат от прецизната работа на тези двама членове от екипа, всички разходи по проекта „М-Тел за М-Тел: Мобилност и Трудова Ефективност на заети Лица” бяха верифицирани на 100%. Поради активното кандидатстване на М-Тел в схеми за безвъзмездна помощ по различни Оперативни програми, в корпоративната политика на компанията беше заложен принципа, участието в проекти, финансирани от фондовете на ЕС, да бъде включено в длъжностните характеристики на част от мениджърите от различните дирекции. Петимата членове на екипа няма да получават допълнително възнаграждение от допустимите 10% непреки разходи по схемата за работата си в настоящия проект. Това, разбира се, не отменя високата отговорност и мотивация на екипа към проектните ангажименти, нито ще намали качеството на работата, която ще бъде изпълнена. Непосредствено след подписване на договора с ДО, екипът по проекта ще разработи Система за управление и вътрешен мониторинг на проекта, която включва: • Механизъм за проследяване на заложените индикатори за изпълнение и за резултат от проектните дейности; • Механизъм за непрекъснат мониторинг и осигуряване на качество на обученията по проекта в 7-те целеви града в страната; • Оценка на риска по заложените дейности; • Алгоритъм и разпределение на отговорностите по логистиката на обучаемите в 7-те града, в които ще се провеждат обученията; • Осигуряване на канали за непрекъсната пряка и обратна връзка с целевите групи по проекта; • Механизъм за избягване на дублиране на обучаеми лица в обучения по идентични ключови компетентности, като в предишните проекти; • Разпределение на отговорностите между екипа във връзка със спазване на задълженията на М-Тел като бенефициент по ОП РЧР, в това число – спазване на изискванията за публичност и визуализация; техническо и финансово отчитане на дейностите; съхранение на проектната документация и др.; • Предотвратяване на риска от налагане на финансови корекции чрез детайлно запознаване и спазване на Ръководството за бенефициенти по схемата и осъществяване на непрекъсната комуникация с ДО и ДБТ по места; • ad hoc механизми за предотвратяване на възникнали трудности/ забавяния и др. След приключване на проектните обучения, екипът по проекта ще подготви окончателните технически доклад, финансов отчет и окончателното искане за плащане.
Дейност 2: Подготовка и осъществяване на тръжна процедура за избор на изпълнители по ПМС №55 В подготовката на тръжния пакет с документи за избор на доставчици за обучения, екипът от М-Тел ще използва компетентностите на ръководителя на проекта и на финансиста, които имат сериозен опит от първия проект, финансиран по тази схема, в който компанията беше Водещ кандидат. От там те познават в детайли нормативната уредба на ПМС № 55 и нейните специфики; запознати са подробно с Ръководството за бенефициенти по схемата; установили са добри партньорски контакти с ДРСЗ – София, на които могат да разчитат в процеса на съгласувателната процедура на тръжната документация. При избора на външни изпълнители М-Тел ще заложи следните критерии в методологията за оценка: опит в предоставяне на обучение за телекомуникационни компании; опит по проекти, финансирани по ОП РЧР; налични референции; достатъчен персонал, който да може да покрие големия брой служители от целевата група, които ще се обучават; наличие на надграждащ обучителен елемент; работа в оптимални по брой обучителни групи; иновативни обучителни методи за работа с възрастни; индивидуални обучителни пакети с материали и др. При провеждането на процедурата по ПМС №55/12.03.2007 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на тръжната документация, сроковете за провеждане на открита процедура, съгласуването й с ДРСЗ - София, публикуването на обявата в национален ежедневник и на сайта на М-Тел, подписването на договори с избраните изпълнители. Екипът предвижда обученията по проекта да бъдат разделени в три обособени позиции в тръжната процедура с открит избор. По-подробно тази дейност е разписана в т. 2.2. Методика за изпълнение на проектното предложение.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на обучения по ключови компетентности за служители на Мобилтел А. Видове обучения в проектното предложение Обосновката за избора на проектните обучения и броя на представителите на целевите групи е приложен в т.4.4. 675 лица от целевите групи ще преминат през следните обучения: • 115 заети лица ще бъдат включени в обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и ще преминат през следните 5 курса на обучение: – „Работа с Cisco маршрутизатор (Router) и превключвател (Switch), свързване на мрежови устройства на Cisco” – 5 участника; – „Инсталация и администрация на операционна система UNIX” – 25 участника; – „Програмиране на база данни с Oracle” – 30 участника; – „Работа с бази данни Microsoft SQL” – 10 участника; – „Управление на ИТ услуги с ITIL” – 45 участника. 1 180 заети лица ще бъдат включени в обучение по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности” на тема „Интегрирано управление на взаимоотношенията”. В тази целева група са включени служители „Акаунт мениджър” (старши „Акаунт мениджъри”, ключови „Акаунт мениджъри”, мениджъри „Правителствени структури” и т.н.), обслужващи ключови за компанията клиенти. 2 Третата целева група по проекта са 380 мениджъри на магазини, ръководители на търговски екипи; мениджъри от дирекции „Обслужване на клиенти”, „Продажби” и „Магазини”, които ще преминат през обучение по ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество” на тема „Иновативност и предприемачество в мениджмънта”. Б. Териториален обхват на обученията • Дейностите по проекта ще обхванат представители на целевите групи от 239 магазини на Мобилтел, разположени в 85 населени места в цялата страна, както и от централните офиси на компанията. • Планираните обучения по проекта ще се реализират в 7 града – София, Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе и Стара Загора. Координирането на проекта ще се осъществява от централата на М-Тел в София. В. Логистика на обученията • Транспортните разходи за пътуващите лица от по-малките градове до градовете, в които ще се провеждат обученията, както и разходите за командировки ще се поемат от Мобилтел. • Целта на вътрешния мониторинг е осигуряване на контрол върху организационната и логистична страна на обученията – наличие на списъци и обучителни материали, отговарящи на изискванията за визуализация; осъществяване на контакт с местните ДБТ в 7-те града на обучение и установяване на конкретните им изисквания и др. Г. Продължителност на всяко от заложените проектни обучения • Всяко от обученията по КК 4 ще бъде с обща продължителност 45 учебни часа, от които 20 учебни часа теория и 25 учебни часа практика; • Всяко от обученията по КК 6 ще бъде с обща продължителност 30 учебни часа (15 учебни часа теория и 15 учебни часа практика); • Всяко от обученията по КК 7 – общо 30 учебни часа (15 учебни часа теория и 15 учебни часа практика). Броят на обучаемите в групите по КК 6 и КК 7 ще бъде между 12 и 14 човека. В обученията по КК 4, броят на обучаемите ще бъде между 8 – 12 участника, като изключение ще има единствено в курса по CISCO, в който ще бъдат включени 5 човека. Обосновка за този брой обучаеми: • В първия проект, финансиран по тази схема, „М-Тел за М-Тел: Мобилност и Трудова Ефективност на заети Лица”, 80 служители на компанията преминаха през специализирано обучение за CISCO по професионална квалификация като част от професия „Техник на компютърни системи” код 523050. Обучението беше изключително полезно и обхвана голяма част от заетите лица от направление „Технологии” в Мобилтел. Проучването на потребностите от обучения, направено във връзка с настоящето проектно предложение, установи, че само 5 от новопостъпилите колеги от направлението имат нужда от актуализиране и допълване на познанията за работа със CISCO.
Дейност 4: Дейности за информиране и публичност Осъществяването на дейности за информиране и публичност за гарантиране на прозрачност при изпълнението на дейностите на проекта. Осигуряване на информираността на всички заинтересованите страни за целите, дейностите и резултатите на проекта, както и за приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 004 BGN
Общ бюджет: 183 278 BGN
БФП: 128 295 BGN
Общо изплатени средства: 128 295 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 128 295 BGN
2015 0 BGN
128 295 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 109 050 BGN
2015 0 BGN
109 050 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 244 BGN
2015 0 BGN
19 244 BGN
Финансиране от бенефициента 55 716 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз