Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0287-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на бактериален препарат с имуностимулиращ и профилактичен противовъзпалителен ефект в храносмилателния тракт
Бенефициент: "ПРОВИТИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е създаване на предпоставки за внедряване в производство на иновативен продукт –бактериален препарат с имуностимулиращ и профилактичен противовъзпалителен ефект в храносмилателния тракт.
Дейности: 1. Разходи за възнаграждение командировки.
2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА).
3. Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт.
4. Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания.
5. Разходи за проучвания, юридически и консултантски услуги, свързани с подготовка на патентно досие.
6. Разработване на Инетернет страница
7. Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения и панаири
8. Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България
9. Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец.
10. Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
11. Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
12. Разходи за одит
13. Разходи за визуализация.
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта (наем на офис за проекта, консумативи, комунални улуги, енергия)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 373 624 BGN
Общ бюджет: 55 771 BGN
БФП: 49 989 BGN
Общо изплатени средства: 45 687 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 687 BGN
2015 0 BGN
45 687 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 834 BGN
2015 0 BGN
38 834 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 853 BGN
2015 0 BGN
6 853 BGN
Финансиране от бенефициента 43 216 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Брой разработени иновативени продукти
Индикатор 9 Наличен анализ за икономическа и финансова оценка
Индикатор 10 Брой доставено оборудване
Индикатор 11 Брой извършени научни изследвания за здравословния потенциал на продукта
Индикатор 12 Наличие на програма и методика за изследвания, измервания и изпитвания
Индикатор 13 Наличен опитен образец
Индикатор 14 Наличен доклад за ефективност на продукта
Индикатор 15 Брой доклади от направени тестове: клинични тестове и тестване за срок на годност (shelf life).
Индикатор 16 Наличие на патентно досие
Индикатор 17 Брой проведени демострационни семинари, участия в международни изложения и конференции -демонстрационен семинар
Индикатор 18 Брой проведени демострационни семинари, участия в международни изложения и конференции -участие в международно изложение
Индикатор 19 Брой проведени демострационни семинари, участия в международни изложения и конференции - участие в международна конференция
Индикатор 20 Брой функциониращи интернет страници
Индикатор 21 Наличие на маркетингов и бизнес план
Индикатор 22 Наличен доклад от проведено регулативно проучване
Индикатор 23 Наличие на информационна табела, брошура и брой направени публикации за популяризиране на проекта - Табела
Индикатор 24 Наличие на информационна табела, брошура и брой направени публикации за популяризиране на проекта - Брошура
Индикатор 25 Наличие на информационна табела, брошура и брой направени публикации за популяризиране на проекта -Публикации в медиите
Индикатор 26 Одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз