Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0097-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07026
Наименование: "ЧЕЗ Груп в България - инвеститор в знанието на своите служители"
Бенефициент: "ЧЕЗ България" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 31.01.2013
Дата на приключване: 30.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Повишаване на производителността на труда чрез подобряване на компетентността на служителите на ЧЕЗ България и ЧЕЗ Разпределение.
Дейности: Дейност 1: Избор на изпълнители съгласно ПМС55/12.03.2007 г. По тази дейност ще бъдат избрани фирми-изпълнители за обученията. Съгласно изискванията за кандидатстване при изпълнението на проекта ще се проведат процедури за избор на изпълнител в съответствие с българското законодателство, съгласно Постановление №55 на Министерския съвет от 12.03.2007 г. за дейности по проекта. Процедурите за избор на изпълнители ще включва следните стъпки: • Подготовка на документацията; • Съгласуване на документацията с Договарящия орган; • Провеждане на процедурата; • Сключване на договор за услуга; Процедурата за избор на обучителна организация ще бъде открит избор и ще бъде разделена на 3 обособени позиции: 1. Обособена позиция 1: Провеждане на обучение по английски език; 2. Обособена позиция 2: Провеждане на компютърни обучения; 3. Обособена позиция 3: Провеждане на обучения по ключови компетенции 1, 5 и 7; При избора на обучаващата организация ще бъде спазено изискването на договарящия орган фирмата-изпълнител да има опит в предоставянето на най-малко по едно обучение по ключови компетенции през две отделни години, предхождащи годината на кандидатстване. В изискванията към фирмата ще бъде включено осигуряването на учебни материали и зали за обученията.
Дейност 2: Обучение по английски език Предвижда се 35 служители на ЧЕЗ България и 58 на ЧЕЗ Разпределение да преминат обучение по английски език. Обучаемите ще бъдат разпределени в групи, в зависимост от нивото, което покажат след провеждането на входящия тест от избраната фирма-изпълнител. Обучението ще се проведе в Плевен – за 11 служители на ЧЕЗ България и 12 – на ЧЕЗ Разпределение, и в София – за останалите 71 служители. Формата на обучение ще бъде съботно-неделна, вечерна или дистанционна. Трима служители са преминали обучение по английски език по изпълнен проект от ЧЕЗ България по фаза 2. Тези служители са получили документ, доказващ тяхното ниво на владеене на езика и ще бъдат включени в надграждащи нива за обучение: 1. Ангел Димитров Зотев – чуждоезиково обучение по английски език ниво А1; 2. Елка Александрова Николова - чуждоезиково обучение по английски език ниво А1; 3. Радостин Кирилов Крумов –чуждоезиково обучение по английски език ниво А1. Всеки обучаем ще премине 3 нива на обучение, като след всяко ниво ще полага изпит. След приключване на трите нива, всеки служител, който успешно е преминал обучението, ще получи сертификат, удостоверяващ неговите познания по английски език.
Дейност 3: Провеждане на обучение по AutoCAD Предвижда се 1 служител на ЧЕЗ България и 34 на ЧЕЗ Разпределение да преминат обучение по AutoCAD. Обучаемите ще бъдат разпределени в не по-малко от 3 групи. Обучението ще бъде с продължителност от 6 дни и поради заетостта на служителите се предвижда да се проведе в 6 непоследователни дни – напр. в 3 сесии по 2 дни. Схемата на провеждане ще се уточни с фирмата-изпълнител, избрана да проведе обучението. Всеки обучаем ще получи документ за преминато обучение. Компютърните системи за проектиране (CАD), представляват съвкупност от геометрични методи и програмно-технически средства за автоматизиране на процеса на създаване и обработка на чертежи и схеми. AutoCAD e най-използваният CAD софтуер в света и е предназначен за проектиране и изчертаване на двуизмерни и триизмерни обекти. Ежедневната работа на техници и инженери е свързана с този вид дейност и усвояването на АutoCAD системата ще увеличи многократно тяхната ефективност.
Дейност 4: Провеждане на обучение по MS Access Предвижда се 11 служители на ЧЕЗ България и 35 на ЧЕЗ Разпределение да преминат обучение по MS Access. Обучаемите ще бъдат разпределени в не по-малко от 4 групи. Обучението ще бъде с продължителност от 6 дни и поради заетостта на служителите се предвижда да се проведе в 6 непоследователни дни – напр. в 3 сесии по 2 дни. Схемата на провеждане ще се уточни с фирмата-изпълнител, избрана да проведе обучението. Access е програма за създаване, управление и анализ на големи бази данни. Тя е част от офис пакета на Microsoft и предоставя възможности за работа, както с локални, така и с многопотребителски бази данни. Потребителите имат възможност бързо и лесно да прегледат и анализират данни, за да вземат определени бизнес решения. С помощта на Access се проектират бази данни, използват се заявки за филтриране и комбиниране на информация, създават се форми и страници за достъп до данни, генерират се отчети. Проектирането с Access дава възможност, информацията от базата данни да се представя в различен вид. След приключване на обучението ще се проведе изходен тест, който ще определи нивото на усвоените от обучаемите знания. На всеки обучаем, който успешно премине теста, ще бъде издаден документ за преминато обучение по MS Access.
Дейност 5: Провеждане на обучение по MS Excel Предвижда се 26 служители на ЧЕЗ България и 115 на ЧЕЗ Разпределение да преминат обучение по MS Excel. Обучаемите ще бъдат разпределени в не по-малко от 12 групи. Обучението ще бъде с продължителност от 6 дни и поради заетостта на служителите се предвижда да се проведе в 6 непоследователни дни – напр. в 3 сесии по 2 дни. Схемата на провеждане ще се уточни с фирмата-изпълнител, избрана да проведе обучението. Microsoft Excel e част от офис пакета на Microsoft и е един от най-популярните продукти, използван от специалисти и експерти в различни области. Microsoft Excel е мощна програма за електронни таблици, даваща възможност, както за съхранение, така и за анализ на данни, финансово прогнозиране, обработване на големи количества информация, създаване на диаграми и др. Този продукт се използва ежедневно в работата на служителите от двете дружества и поради тази причина 141 човека са го посочили като необходимо обучение. Повечето от служителите имат представа и работят с продукта, но обучението ще им помогне да систематизират знанията си и да ги надградят. След приключване на обучението ще се проведе изходен тест, който ще определи нивото на усвоените от обучаемите знания. На всеки обучаем, който успешно премине теста, ще бъде издаден документ за преминато обучение по MS Excel.
Дейност 6: Провеждане на обучение по MS Word Предвижда се 3-ма служители на ЧЕЗ България и 8 на ЧЕЗ Разпределение да преминат обучение по MS Word. Обучаемите ще съставляват 1 група. Обучението ще бъде с продължителност от 6 дни и поради заетостта на служителите се предвижда да се проведе в 6 непоследователни дни – напр. в 3 сесии – по 2 дни. Схемата на провеждане ще се уточни с фирмата-изпълнител, избрана да проведе обучението. Microsoft Word e част от офис пакета на Microsoft и е най-популярният продукт на компанията. Използва се ежедневно от почти всички служители на дружествата. Предвиденото обучение ще включва систематизиране на базовите функции на текстообработващата програма и запознаване на обучаемите с по-сложни и специфични възможности на програмата. След приключване на обучението ще се проведе изходен тест, който ще определи нивото на усвоените от обучаемите знания. На всеки обучаем, който успешно премине теста, ще бъде издаден документ за преминато обучение по MS Word.
Дейност 7: Провеждане на обучение по MS Power Point Предвижда се 7 служители на ЧЕЗ България и 7 на ЧЕЗ Разпределение да преминат обучение по MS Power Point. Обучаемите ще съставляват 1 група. Обучението ще бъде с продължителност от 6 дни и поради заетостта на служителите се предвижда да се проведе в 6 непоследователни дни – напр. в 3 сесии по 2 дни. Схемата на провеждане ще се уточни с фирмата-изпълнител, избрана да проведе обучението. Microsoft Power Point e част от офис пакета на Microsoft и служи за създаване на професионални презентации. Продуктът се използва от служители на мениджърски или експертни позиции. Предвиденото обучение ще включва запознаване с функционалностите на продукта и възможностите, които дава за разработване на добра презентация. След приключване на обучението ще се проведе изходен тест, който ще определи нивото на усвоените от обучаемите знания. На всеки обучаем, който успешно премине теста, ще бъде издаден документ за преминато обучение по MS Power Point.
Дейност 8: Провеждане на обучение по Комуникативни умения По тази дейност ще бъдат обучени 35 служители – 20 от ЧЕЗ България и 15 от ЧЕЗ Разпределение, чиято ежедневна работа е свързана с комуникация с клиенти на компанията и с колеги. Те ще бъдат разпределени в 2 или повече групи по преценка на фирмата-изпълнител. Това обучение е избрано, за да развие в служителите различни умения, свързани с основни принципи в комуникацията. Служителите ще придобият основни умения за слушане и говорене, делово общуване в екипа, вежливост при разговори с колеги и клиенти. Те ще получат и знания относно предоставяне на коректна информация и умения за нейното поднасяне, спазване на принципите на толерантност, защита на вътрешнофирмената политика и т.н. Всеки служител, преминал през обучението ще получи документ, удостоверяващ придобитите умения.
Дейност 9: Провеждане на обучение за управление на стреса Предвижда се 94 служители на ЧЕЗ България и 1 на ЧЕЗ Разпределение да преминат обучение за управление на стреса. Обучаемите ще бъдат разпределени в не по-малко от 6 групи. Обучението ще бъде с продължителност от 4 дни и поради заетостта на служителите се предвижда да се проведе в 4 непоследователни дни – напр. в 2 сесии по 2 дни. Схемата на провеждане ще се уточни с фирмата-изпълнител, избрана да проведе обучението. Стресът е неразделна част от ежедневието на всеки човек. На стрес сме подложени не само в работата, но и в живота. Целта на това обучение е служителите да придобият умения за управление на стреса, вместо да се налага да се работи за разтоварване от натрупан стрес и решаване на проблеми, свързани с това. След приключване на обучението, всички обучаеми ще получат документ за придобити умения.
Дейност 10: Провеждане на обучение за работа в екип Предвижда се 34 служители на ЧЕЗ България да преминат това обучение. Те ще бъдат разпределени в не по-малко от 2 групи. Обучението ще бъде с продължителност от 4 дни и поради заетостта на служителите се предвижда да се проведе в 4 непоследователни дни – напр. в 2 сесии по 2 дни. Схемата на провеждане ще се уточни с фирмата-изпълнител, избрана да проведе обучението. По време на обучението служителите ще бъдат запознати с уменията, които всеки трябва да притежава, за да работи ефективно в екип със свои колеги. Освен специфичните професионални умения, работата в екип изисква и добри социални умения – умения за общуване, за решаване на конфликти, за взимане на решение, за планиране и организиране и др. Обучаемите ще бъдат запознати и с предимствата на екипната работа, напр.: възможността за решаване на задачи, които е невъзможно да бъдат решени от един човек; намаляване на риска от взимането на погрешно решение; възможност за по-рационално използване на потенциала на специалистите на компанията и т.н. След приключване на обучението, всички обучаеми ще получат документ за придобити умения.
Дейност 11: Провеждане на обучение по мениджърски умения Предвижда се 14 служители на ЧЕЗ България и 42 на ЧЕЗ Разпределение да преминат това обучение. Те ще бъдат разпределени по групи. Обучението ще бъде с продължителност от 4 дни и поради заетостта на служителите се предвижда да се проведе в 4 непоследователни дни – напр. в 2 сесии по 2 дни. Схемата на провеждане ще се уточни с фирмата-изпълнител, избрана да проведе обучението. По време на обучението ръководителите ще бъдат запознати с ролята, която трябва да изпълняват при управлението на екипите си и уменията, които трябва да развият за постигане на ефективност в работата. Те ще бъдат запознати с основни методи и техники относно: • мотивиране и стимулиране на екипа за постигане на общата цел; • анализиране и интерпретиране на организационните цели и трансформирането им в конкретни цели за управление; • прилагане на разнообразни мениджърски подходи към различни хора или ситуации и т.н.; След приключване на обучението, всички обучаеми ще получат документ за придобити умения.
Дейност 12: Провеждане на обучение за управление на екип Предвижда се 17 служители на ЧЕЗ България и 18 на ЧЕЗ Разпределение да преминат това обучение. Те ще бъдат разпределени по групи. Обучението ще бъде с продължителност от 4 дни и поради заетостта на служителите се предвижда да се проведе в 4 непоследователни дни – напр. в 2 сесии по 2 дни. Схемата на провеждане ще се уточни с фирмата-изпълнител, избрана да проведе обучението. В резултат от обучението мениджърите ще придобият знания как да оформят един сработен и ефективен екип от група лица, който да функционира като едно цяло. Обучението ще обхване процеса от изграждане на екип, започвайки от неговото сформиране, мотивация на служителите и стига до методите за ефективно управление. Уменията, които ще развият мениджърите ще им позволят да направляват своите екипа в развитието им и по-ефективното им функциониране. След приключване на обучението, всички обучаеми ще получат документ за придобити умения.
Дейност 13: Осигуряване на публичност В рамките на тази дейност ще бъде изпълнено следното: • Организиране на 2 информационни събития за медиите – за старта и завършването на дейностите по проекта; • Изработване на 6 информационни плаката във формат А1, които ще бъдат поставени на входовете на дружествата и ще съдържат информация за проекта; • Изработване на 500 бр. информационни брошури, които ще бъдат раздавани на участниците в информационните събития, на представителите на целевата група, на служителите на двете дружества с цел запознаването им с проектните цели и дейности; • Публикуване на информация за проекта на интернет портала на ЧЕЗ; • Изрично оповестяване по време на обученията, че проекта се финансира от ЕСФ по ОПРЧР чрез поставяне на всички необходими реквизити на материалите за обучение; • Поставяне на необходимата информация относно източника на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, както и логата на ЕС и ОПРЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта и изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ на всички печатни и информационни материали по проекта. Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 2 от ПМС 55, бенефициентите могат да не събират 3 оферти, когато предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е до 15 000 лв. За тази дейност Кандидатът ще сключи писмен договор с изпълнител и ще доказва извършените разходи с първични платежни документи.
Дейност 14: Управление на проекта Дейността се състои от следните поддейности: 1. Стартиране на проекта и разпределение на отговорностите между неговите членове 2. Разработване на детайлизиран план-график за реализиране на обученията. 3. Документално осигуряване и управление на проекта; изготвяне на технически доклади и др. необходими документи. Оформяне на досие на проекта 4. Провеждане на оперативни срещи на екипа. 5. Координационни, административни и счетоводни дейности Целта на дейността е да се постигне ефективно управление на проекта и ефикасно и целесъобразно разходване на средствата. Екипът ще изготвя и подава необходимите документи на Договарящия орган, съобразно неговите изисквания. Ще отговоря за вътрешно фирмената комуникация с целевата група и реализиране на обученията. Опитът и експертизата на кандидата по реализиран проект, финансиран от ОПРЧР е предпоставка за ефективно управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 148 854 BGN
Общ бюджет: 179 134 BGN
БФП: 95 801 BGN
Общо изплатени средства: 95 798 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 771 BGN
2014 66 027 BGN
2015 0 BGN
95 798 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 305 BGN
2014 56 123 BGN
2015 0 BGN
81 428 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 466 BGN
2014 9 904 BGN
2015 0 BGN
14 370 BGN
Финансиране от бенефициента 129 486 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз