Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0072-C0001
Номер на проект: ESF-2116-03-02006
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на заетите лица чрез учение през целия живот
Бенефициент: "ТОБИЗ 91" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 31.01.2013
Дата на приключване: 31.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Развитие и повишаване на професионалните и езикови компетентности на служителите на „Тобиз 91” ООД, повишаване на конкурентоспособността на дружеството, създаване на условия за устойчива заетост чрез обучение на заетите лица и насърчаване развитието на човешките ресурси.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта За успешната реализация на заложените по проекта цели и дейности, за планирането и осигуряването на необходимите ресурси, се предвижда създаването на екип за управление на проекта, включващ: ръководител проект, координатор, експерт обучителна дейност, организатор обучителна дейност, счетоводител. Екипът ще извършва дейности по: осъществяване на оперативно наблюдение на процесите и обученията, провеждане на работни срещи, текущ контрол, подготовка на тръжни процедури, изготвяне на междинен/ни технически доклад/и и заключителен технически доклад; полугодишни и годишен доклад за напредъка на проекта; междинен и финален финансов отчет; откриване на специална сметка за осъществяване на авансовите и финални разплащания; дейности за информираност и публичност;отчитане на резултатите по проекта.
Дейност 2. Организиране и провеждане на мотивационен семинар Продължителността на семинара ще бъде 3 часа и ще се проведе в наета за целта зала. Семинарът ще завърши с попълване на анкетна карта /Приложение 2.1 към „Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по настоящата схема/ от всеки обучаващ се, необходима за формиране на квалификационните курсове по специалностите: „Маркетингови проучвания”- втора степен на професионална квалификация; „Продавач консултант”- втора степен на професионална квалификация и групите за обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – обучение по английски език. С цел оповестяване началото на проектните дейности на семинара ще бъдат поканени представители на национални медии.
Дейност 3. Избор на обучаваща организация Изборът ще бъде проведен съгласно ПМС 55/12.03.2007 г. и съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване. Дейностите по този елемент включват: Подготовка на документация за провеждане на процедура по събиране на три оферти, по обособени позиции, включваща: минимални изисквания, на които трябва да отговаря кандидата –технически и квалификационни; изисквания към офертите; образец на оферта; критерии за оценка на оферта /показатели, относителната им тежест/; проект на договор; Събиране на три оферти; Избор на изпълнител - Съставяне на вътрешно – оценителна комисия; разглеждане и класиране на офертите; избор на изпълнител; Сключване на договор с избрания изпълнител
Дейност 4. Обезпечаване на дейностите по проекта с необходимите материали и консумативи. Изборът на Изпълнител – доставчик на материалите и консумативите ще се проведе в съответствие с ПМС 55/ 12.03.2007 и съгласно изискванията на настоящата процедура. Дейностите по реализирането на този елемент включват: Събиране на една оферта за предвидените доставки, като задължително е включването на екологични критерий при закупуването на материали и консумативи /да подлежат на рециклиране, да са без съдържание на вредни вещества, да не водят след употреба до замърсяване на околната среда/; Сключване на договор с избрания доставчик; Изпълнение на договора с доставчика (доставка на материали и консумативи).
Дейност 5. Организиране и провеждане на квалификационен курс за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност „Маркетингови проучвания”. В курса ще бъдат включени 11 лица. Продължителност на обучението: 660 учебни часа. Квалификационният курс трябва да включва: 1.Обща задължителна професионална подготовка 2.Отраслова професионална подготовка 3.Специфична професионална подготовка. Учебният план и учебната програма за обучението, по дни и часове, ще бъде разработена от обучаващата организация - изпълнител на обучението и ще бъде съобразена с изискванията на Възложителя. Обученията ще се провеждат в гр.Варна, в учебна/и зала/и, наета/и за провеждане на курсовете или, при необходимост, в зала на избрания изпълнител на услугите. Квалификационният курс ще завърши с полагане на държавни изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация. След преминаване на обучението по професията обучаваните следва да притежават знания и умения за: дефиниране на основни маркетингови понятия; описване на стопанското управление на страната; идентифициране на мястото и ролята на домакинствата, фирмите, държавата и външния сектор в пазарния механизъм по сектори и на национално ниво; познаване на общите принципи на трудовото законодателство.
Дейност 6. Организиране и провеждане на на квалификационен курс за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Продавач консултант”, специалност „Продавач консултант”. В курса ще бъдат включени 9 лица. Продължителност на обучението: 660 учебни часа. Квалификационният курс трябва да включва: 1.Обща задължителна професионална подготовка 2.Отраслова професионална подготовка 3.Специфична професионална подготовка. Учебният план и учебната програма за обучението, по дни и часове, ще бъде разработена от Обучаващата организация - изпълнител на обучението и ще бъде съобразена с изискванията на Възложителя. Обученията ще се провеждат в гр.Варна, в учебна/и зала/и, наета/и за провеждане на курсовете или, при необходимост, в зала на избрания изпълнител на услугите. Квалификационният курс ще завърши с полагане на държавни изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация. След преминаване на обучението по професията обучаваните следва да притежават знания и умения за: заявки за доставка; стоково – материални запаси в търговския обект; познаване на първичните счетоводни документи и протоколи за нарушения при доставките; Поддръжка на търговската зала, складовете и оборудването по установените процедури; подредба на всяка стока на подходящо място по изискванията на стокознанието за подреждане и съхраняване на хранителни и нехранителни стоки; познания по изискванията на етикетирането; бракуване; посрещане обслужване и консултиране на клиенти; изпълнение на финансови операции, свързани с разплащания за продадени стоки; реклама.
Дейност 7. Организиране на обучителен курс по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – английски език”. Ще бъдат обучени 20 лица, разпределени в 2 /две/ групи. Продължителността на обучението ще бъде 300 учебни часа. Обучението ще започне с провеждането на входящ тест за определяне на съответното ниво на всеки обучаем. Обучението ще завърши с финален тест, след който се издава сертификат при успешен резултат. Сертификатите са съобразени с Общата Европейска езикова рамка. Обучените лица трябва да притежават знания и умения за слушане, четене, разбиране, говорене, водене на диалог и писане съгласно избраното ниво на обучение.
Дейност 8. Организиране и провеждане на заключителен семинар Семинарът ще се проведе в специално наета за целта зала. На успешно завършилите курсовете за професионална и езикова квалификация ще бъдат връчени съответно Свидетелства за придобита степен на професионална квалификация и Сертификати за овладяно ниво на даден език, съгласно изискванията на Общата Европейска езикова рамка . Резултатите от проекта ще бъдат оповестени публично като на заключителния семинар ще бъдат поканени представители на националните медии.
Дейност 9. Информационно обслужване на проекта Целевите групи ще бъдат запознати с целите и задачите на проекта. Ще бъдат организирани 2 информационни събития за местните и/или национални медии – за старта и завършването на дейностите по проекта. Ще бъдат направени публикации в местни и национални медии за привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите за ролята на човешкия капитал при разработване на бизнес стратегии за бъдещо икономическо развитие. По отношение на дейностите по информиране и публичност ще бъдат спазени всички правила, посочени в Приложение № 1.1 „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 10. Вътрешен и външен контрол Воденето на точна и редовна документация и финансови отчети ще се осъществява чрез използване на подходяща счетоводна система за документация и счетоводство. Изготвянето на периодичните отчети ще бъде съгласно изискванията и насоките на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. Всички участници в проекта, преминали обучение, ще имат възможността да попълнят кратък въпросник за оценка на удовлетвореността им от организацията и полезността на обучението. В края на проекта ще бъде извършен вътрешен мониторинг на резултатите и ефекта от извършените дейности, който ще обобщава периодичните отчети. Мониторингът ще се извърши от управленския екип и тази информация ще послужи при изготвяне на финалния технически доклад и финансов отчет за проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 645 BGN
Общ бюджет: 30 840 BGN
БФП: 30 840 BGN
Общо изплатени средства: 30 831 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 528 BGN
2014 22 303 BGN
2015 0 BGN
30 831 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 214 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 249 BGN
2014 18 958 BGN
2015 0 BGN
26 206 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 279 BGN
2014 3 345 BGN
2015 0 BGN
4 625 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз