Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0056-C0001
Номер на проект: ESF-2116-09-15002
Наименование: Обучението през целия живот - гаранция за успешна професионална реализация
Бенефициент: Неохим АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 31.01.2013
Дата на приключване: 31.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Нарастване на конкурентоспособността на „Неохим“ АД чрез повишаване на производителността и адаптивността на служителите/ работниците в дружеството;
Дейности: Дейност 1: Управление и координиране на дейностите по проекта; С цел успешното управление и изпълнение на проеката ще се сформира екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие със заложеното в сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът ще е съставен от експерти с различни компетентности, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за организация и управление на проекта (ЕОУП) ще изпълнява следните задачи: • да изготви подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; • да осигури постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности; • да осигури своевременната подготовка и провеждане на предвидените възлагания по реда и условията на ПМС 55/2007, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици; • да изготвя и представя своевременно технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените в договора дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани с работата и спецификата на управлението на дейности в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕОУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия. Дейностите по управление, отчетност, мониторинг и контрол ще продължат през целия период на изпълнение на проекта и ще се изпълняват съобразно изискванията, заложени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейност 2: Избор на изпълнител и провеждане на обучение по част от професия по II-ра квалификационна степен 525060 „Монтьор на подемно-транспортна техника”, специалност: 5250602 „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване” за машинист на мостови Описание: Обучението ще се проведе в рамките на 5 месеца. Ще бъдат обучавани 20 лица, разпределени в 1 група по теория и 3 групи по практика. Обучението включва: І. Обща задължителна професионална подготовка ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка ІІІ. Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка ІV. Избираема професионална подготовка Обучението е съобразено с Наредба №1 от 04.03.2002 година за условията и реда за придобиване и признаване на правоспобност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки. Обосновка: Транспортирането и спедицията на готовата продукция, както и ремонтните дейности в основните инсталации зависят изцяло от товаро-подемните съоръжения, за които са необходими квалифицирани монтьори на подемно- транспортна техника, притежаващи правоспособност за управление на мостови и козлови кранове до 40 тона.
Дейност 3: Избор на изпълнител и провеждане на обучение по част от професия по I-ва квалификационна степен 521110 „Шлосер”, специалност: 5211101 „Шлосерство” Описание: Обучението ще се проведе в рамките на 4 месеца. Ще бъдат обучавани 10 лица в 1 група по теория и практика. Шлосерът извършва подготовка на работното място, машините, съоръженията и инструментите за работа; разчита и ползва техническа документация, включително от електронни източници. В случаите, когато е необходимо, той се консултира с прекия си ръководител. В своята дейност той разчертава, оразмерява и изработва детайли с неголяма сложност и конфигурация, като спазва определената последователност на работа. Шлосерът обработва ръчно или машинно лентов, прътов, листов, тръбен материал, включително изделия, получени чрез отливане, изковаване, щамповане, щанцоване и други начини на получаване на заготовките, изправя, изпилява, притрива, реже, изсича, огъва, нитова, споява, заварява, шаброва, разпилява, пасва(нагажда), пробива, райберова, зенкерова и зенкова отвори, нарязва резби, изпилява профили, полира равнинни, ротационни и сферични повърхнини. Шлосерът работи на универсални металорежещи машини и ползва различни уреди, приспособления и инструменти. Демонтира и монтира инструменти за заточване, ремонт, текущ контрол и обслужване на производствения цикъл; изработва шлосерската част на калибри, шаблони и точни измервателни уреди; измерва и отчита размери и грапавости на повърхнини. При изпълнението на типични рутинни дейности, свързани с ремонта на машини, уреди и съоръжения, той разглобява, почиства, промива, смазва, консервира, маркира, подрежда, сортира, подготвя и монтира детайли, възли и механизми. Обосновка: Основен дял от активите на предприятието заемат основните инсталации, машини, съоръжения и оборудване, за чиято поддръжка са необходими квалифицирани шлосери, което е гаранция за тяхната професионална реализация и заетост в «НЕОХИМ» АД.
Дейност 4: Избор на изпълнител и провеждане на обучение по професия по I-ва квалификационна степен 521090 „Заварчик”, специалност: 5210901 „Заваряване” Описание: Обучението ще се проведе в рамките на 5 месеца. Ще бъдат обучавани 10 лица за заварчик на ъглови шевове, по следните 2 метода:  Ръчно електродъгово заваряване - Модули на обучение Е1 и Е2 – 9 обучаеми;  Електродъгово заваряване в защитна газова среда от СО2 – МАГ - Модули на обучение М1 и М2 - 1 обучаем; Придобилият квалификация по професията „Заварчик“ – първа степен на професионална квалификация, изпълнява ъглови шевове (по процесите ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод и заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод) в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура, като сам настройва заваръчния апарат. Заварчикът подбира в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура (СЗП) подходящи добавъчни материали (електроди, заваръчен тел и др.). Заварчикът почиства шева, извършва визуален оглед и при констатиране на отклонения от изискванията уведомява прекия си ръководител и отстранява установените несъвършенства. В работата си заварчикът използва спецификация на заваръчната процедура, заваръчно оборудване, приспособления, инструменти и лични предпазни средства. Заварчикът работи предимно в помещения с осигурена аспирация и вентилация, подходяща за съответния заваръчен процес, при работно време с нормална продължителност. Заварчикът носи отговорност за качественото изпълнение на възложените му заваръчни работи. Заварчикът трябва да се старае да работи, без да създава опасност за собственото си здраве и за здравето на останалите работници.За извършване на заваръчни работи се изисква заварчикът да притежава правоспособност по заваряване в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (ДВ, бр. 100 от 2002 г.). Обосновка: Основен дял от активите на предприятието заемат основните инсталации, машини, съоръжения и оборудване, за чиято поддръжка са необходими квалифицирани заварчици.
Дейност5:Избор на изпълнител и провеждане на обучение по част от професия по втора квалификационна степен 522050„Оператор на парни и водогрейни съоражения”,по специалност: 5220501„Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения”. Описание: Обучението ще се проведе в рамките на 4 месеца. Ще бъдат обучавани 10 лица, разпределени в 1 група по теория и 2 групи по практика Професионално – квалификационната характеристика на обслужването на парни и водогрейни котли включва: обслужване на промишлени котли с високо налягане с изключение на енергийните котли в ТЕЦ и енергийните блокове и топлофикационните водогрейни котли; Да пуска в действие и поддържа определен режим на работа на котлите; да обслужва спомагателните съоръжения към котела; да спира аварийно или пуска различни видове промишлени котли; да осигурява икономична работа котлите; да контролира автоматичното действие на котлите. Обосновка: Основен дял от активите на предприятието заемат основните инсталации, машини, съоръжения и оборудване, част от които са котлите с високо налягане, за чието обслужване и поддръжка са необходими квалифицирани огняри.
Дейност 6: Избор на изпълнител и провеждане на обучение по част от професия по II-ра квалификационна степен 525060 "Монтьор на подемно-транспортна техника", специалност: 5250601 „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства” с Описание: Обучението ще се проведе в рамките на 5 месеца. Ще бъдат обучавани 10 лица, разпределени в 1 група по теория и 2 групи по практика. Придобилият квалификация за монтьор на електрокари и мотокари извършва техническо обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника - демонтира и монтира всички възли и агрегати, отстранява повреди и открива причините за тях, извършва следремонтни изпитания на подемно-транспортна техника, транспортира и работи с тази техника в зависимост от притежаваните правоспособности. Монтьорът спазва инструкциите за техническо обслужване и ремонт на подемно- транспортна техника и за качественото извършване на операциите, носи отговорност за продължителната и безопасна експлоатация на техниката. По време на работа с подемно-транспортна техника той трябва да следи периодично експлоатационните параметри, за да не се допусне авария. Отговаря за собствената си безопасност и тази на лицата, които могат да пострадат от неговите действия. В своята работа монтьорът използва: комплекти техническа документация (правилници, наредби, инструкции, чертежи, схеми, табла, работни карти и др.), съвременна справочна и каталожна литература, инструменти и приспособления (чертожни, измерителни, механични, електрически, пневматични), уреди, агрегати, съвременни средства за диагностика, необходими за техническото обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника, резервни части, горива, масла, компютър с интернет и професионален софтуер, съответната подемно-транспортна техника и МПС, за чието управление трябва да притежава правоспособност за управление; работно облекло, лични и колективни предпазни средства. Обосновка: Транспортирането и спедицията на готовата продукция, както и ремонтните дейности в основните инсталации, зависят изцяло от товаро-подемните съоръжения, за които са необходими квалифицирани монтьори на подемно- транспортна техника, притежаващи правоспособност за управление на електрокари и мотокари;
 Дейност 7 - Избор на изпълнител и провеждане на обучение по ключова компетентност № 5: „Развитие на знанията и уменията на наставници за учене, обучение и мотивиране на работници и служители” Описание: Обучението ще се проведе в рамките на 3 месеца. Ще бъдат обучавани 60 лица, разпределени в 4 групи по теория и 4 групи практика. Предмет на обучението са следните теми: вътрешна и външна мотивация; поддържане на мотивацията за учене; стимулиране на мотивацията; основни характеристики и етапи на процеса на обучение за надграждане на професионални знания и умения вътре в организацията; индивидуални стилове на учене; комуникацията в процеса на обучение; менторинг; права, задължения и отговорности на обучителите /наставници/ в организацията; личностни характеристики и компетенции на успешния обучител.
Дейност 8 - Избор на изпълнител и доставка на предвидените по проекта средства за визуализация. С оглед популяризиране на финансовата подкрепа от ЕС, „Неохим” АД предвижда: Публикуване на приложение с информация за проекта в интернет-страницата и електронния вестник на „Неохим” АД. Най-масовото средство за предоставяне на информация е Интернет. Поради тази причина ще бъде изготвено приложение с подробна информация за проекта, напредъкът при изпълнението на дейностите, предстоящите търгове за възлагане на обществени поръчки и др. Информацията ще бъде периодично актуализирана. Публикуването на информацията за проекта в сайта съществено ще допринесе и за мултиплициращия ефект и устойчивост на проектните резултати. С осъществяване на тази мярка в дейността на предприятието ще се стимулира използването на информационно-комуникационни технологии. Изготвяне и монтиране на 1 бр. постоянна информационна табела от плексиглас, като графичните материали и текстове ще бъдат отпечатани цветно на самозалепващо PVC фолио, поставено на плексиглас; Изготвяне и монтиране на 3 бр. информационни табла от плексиглас, като графичните материали и текстове ще бъдат отпечатани цветно на самозалепващо PVC фолио, поставено на плексиглас; Изготвяне и поставяне на 12 бр. Указателни табелки за вратите на помещенията, където ще се провеждат обученията по теория и практика. Същите ще бъдат изработени от форекс, като графичните материали и текстове ще бъдат отпечатани цветно на самозалепващо PVC фолио; 4 бр. Публикации в местния и регионалнния печат - в началото и в края на проектните дейности, чрез които да се постигне добра обществена осведоменост, като всеки път се уточнява, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз; Отпечатване на 1000 броя брошури; 2 бр. Пресконференции - в началото и в края на проектните дейности, чрез които да се постигне добра обществена осведоменост, като всеки път се уточнява, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз; В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки за документацията с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички документи, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 471 BGN
Общ бюджет: 46 996 BGN
БФП: 32 898 BGN
Общо изплатени средства: 32 688 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 213 BGN
2015 - 525 BGN
32 688 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 231 BGN
2015 - 446 BGN
27 784 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 982 BGN
2015 - 79 BGN
4 903 BGN
Финансиране от бенефициента 15 202 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз