Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0112-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07024
Наименование: "Повишаване на езиковите компетенции на служителите на Сиела Норма АД"
Бенефициент: "СИЕЛА НОРМА" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 29.01.2013
Дата на приключване: 29.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост чрез обучение
Дейности: Избор на изпълнител съгласно ПМС55/12.03.2007 г. По тази дейност ще бъдат избрани фирмите-изпълнители за чуждоезиковите обучения. Съгласно изискванията за кандидатстване при изпълнението на проекта ще се проведе процедура за избор на изпълнител в съответствие с българското законодателство, съгласно Постановление №55 на Министерския съвет от 12.03.2007 г. за дейности по проекта. Процедурата за избор на изпълнител ще включва следните стъпки: • Подготовка на документацията; • Съгласуване на документацията с Договарящия орган; • Провеждане на процедурата; • Сключване на договор за услуга; Процедурата за избор на обучителна организация ще бъде открит избор. Всички обучения ще бъдат провеждани в дистанционна форма. При избора на обучаващата организация ще бъдат спазени следните изисквания на договарящия орган: - фирмата-изпълнител да има опит в предоставянето на най-малко по едно чужоезиково обучение през две отделни години, предхождащи годината на кандидатстване. - да бъде осигурен достъп до електронната платформа на обучителната институция, чрез който компетентни служители от Агенция по заетостта да осъществяват мониторинг на е-обучението с цел да се проследи качеството и провеждането на самото обучение. - в срок до 5 работни дни преди стартиране на съответното обучение кандидатът ще предостави на Агенцията код за достъп до електронната платформа, чрез която да е видно в реално време броя на обучаващите се лица; да може да бъде проследимо обстоятелството, че това са лица, обучавани по настоящата процедура; вида и етапа на провежданото обучение; броя на проведените часове както и направените до момента тестове. - учебните материали и ресурси за самоподготовка, които ще се използват в дистанционната форма ще осигуряват не по-малко от 75 на сто от учебното съдържание на учебната програма.
Подготовка на обученията По тази дейност ще бъдат проведени входящите тестове за определяне на нивото на знание на обучаемите за всеки отделен език. Новото ще се определя по европейската езикова рамка. Тестовете ще бъдат проведени от избраната по дейност 1 фирма-изпълнител. Ще бъдат оформени групите за всяко обучение и служителите ще бъдат запознати с процеса на провеждане на обученията и изпитите след всяко преминато ниво. Всеки обучаем ще получи код за достъп до платформата за дистанционното обучение по съответния език.
Обучение по английски език Предвижда се 93-ма служители да преминат обучение по английски език. Формата на обучение ще бъде дистанционна. Всеки обучаем ще премине 3 нива на обучение, като след всяко ниво ще полага изпит и след успешно представяне ще получи документ, удостоверяващ неговите познания по английски език.
Обучение по френски език Предвижда се 8 служители да преминат обучение по френски език. Формата на обучение ще бъде дистанционна. Всеки обучаем ще премине 3 нива на обучение, като след всяко ниво ще полага изпит и след успешно представяне ще получи документ, удостоверяващ неговите познания по френски език.
Обучение по немски език Предвижда се 7 служители да преминат обучение по немски език. Формата на обучение ще бъде дистанционна. Всеки обучаем ще премине 3 нива на обучение, като след всяко ниво ще полага изпит и след успешно представяне ще получи документ, удостоверяващ неговите познания по немски език.
Обучение по испански език Предвижда се 13 служители да преминат обучение по испански език. Формата на обучение ще бъде дистанционна. Всеки обучаем ще премине 3 нива на обучение, като след всяко ниво ще полага изпит и след успешно представяне ще получи документ, удостоверяващ неговите познания по испански език.
Обучение по италиански език Предвижда се 8 служители да преминат обучение по италиански език. Формата на обучение ще бъде дистанционна. Всеки обучаем ще премине 3 нива на обучение, като след всяко ниво ще полага изпит и след успешно представяне ще получи документ, удостоверяващ неговите познания по италиански език.
Осигуряване на публичност В рамките на тази дейност ще бъде изпълнено следното: • Организиране на 2 информационни събития за медиите – за старта и завършването на дейностите по проекта; • Изработване на 2 информационни плаката във формат А1, които ще бъдат поставени на входа на компанията и ще съдържат информация за проекта; • Изработване на 200 бр. информационни брошури, които ще бъдат раздавани на участниците в информационните събития и на представителите на целевата група с цел запознаването им с проектните цели и дейности; • Публикуване на информация за проекта на интернет сайта на компанията; • Поставяне на необходимата информация относно източника на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, както и логата на ЕС и ОПРЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта и изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ на всички печатни и информационни материали по проекта. Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 2 от ПМС 55, бенефициентите могат да не събират 3 оферти, когато предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е до 15 000 лв. За тази дейност Кандидатът ще сключи писмен договор с изпълнител и ще доказва извършените разходи с първични платежни документи.
Управление на проекта Дейността се състои от следните поддейности: 1. Стартиране на проекта и разпределение на отговорностите между неговите членове 2. Разработване на детайлизиран план-график за реализиране на дейностите 3. Установяване на система за вътрешен контрол на изпълнението 4. Документално осигуряване и управление на проекта; изготвяне на технически доклади и др. необходими документи. Оформяне на досие на проекта 5. Координационни, административни и счетоводни дейности Целта на дейността е да се постигне ефективно управление на проекта и ефикасно и целесъобразно разходване на средствата. Екипът ще изготвя и подава необходимите документи на Договарящия орган, съобразно неговите изисквания. Ще отговоря за вътрешно фирмената комуникация с целевата група и реализиране на обученията. Опитът и експертизата на кандидата по реализиран проект, финансиран от ОПРЧР е предпоставка за ефективно управление на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Булгед" ООД
ДЗЗД ЕЦОТ
Арго прима
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 624 BGN
Общ бюджет: 169 326 BGN
БФП: 118 528 BGN
Общо изплатени средства: 118 527 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 118 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 125 BGN
2014 94 402 BGN
2015 0 BGN
118 527 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 506 BGN
2014 80 242 BGN
2015 0 BGN
100 748 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 619 BGN
2014 14 160 BGN
2015 0 BGN
17 779 BGN
Финансиране от бенефициента 51 696 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз