Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0086-C0001
Номер на проект: ESF-2116-04-01001
Наименование: По-добра производителност и адаптивност за европейско бъдеще
Бенефициент: Вимар ООД - гр. Велико Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 22.01.2013
Дата на приключване: 31.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността и адаптивността на персонала, работещ в значимата за туристически център Велико Търново и транспортно средище Стара Загора сфера на дейност «Ресторантьорство», посредством обучение на заетите лица за подобряване на професионалната им пригодност, компетенции и умения за адаптиране и развитие на трудовия им потециал към съвременните динамично променящи се пазарни условия и конкуретни европейски изисквания
Дейности: Дейност 1- Управление и координация на проекта Обосновка: необходимост от осигуряване на условия за наблюдение, анализ и оценка на съответствието на изпълняваните и планираните дейности и ресурси, както и за своеверемнно подаване на сигнали за възникнали или възможни отклонения от планираните параметри на проекта. Тя е задължителен и най-съществен фактор за достигането на планираните резултати по проекта. Описание: включва: - създаване, поддържане и подобряване при необходимост на организационната структура, формите за комуникация, процедурите за администриране, отчетност, начините и периодиката на информационен обмен; - материално-техническо и административно обслужване на дейността на екипа; - детайлизиране и актуализиране при необходимост на план-графика за изпълнение на дейностите на проекта; - установяване формите за информационен обмен между водещата организация и преките бенефициенти; - разпределение на задълженията чрез възлагателни договори с членовете на екипа; - финансово осигуряване на управлението на проекта; - непрекъснато наблюдение, периодично анализиране и прилагане на корективни действия при необходимост и/или по препоръка от Договарящия орган.
Дейност 2- Информиране и публичност на проекта и на ОП „РЧР” Обосновка: Изпълнението на дейността ще осигури публичност и повишаване информираността на обществеността, целевите групи и участниците в проекта за целите и резултатите от проекта, постигнати с помощта, получена от ЕСФ по условията на ОП “РЧР”. Насочена е директно към постигането на четвъртата специфична цел на проектното предложение за привличане на вниманието на общественоста от региона и работодателите от туристическия бранш относно значимостта на обучителните форми за подобряване на капацитета на персонала в контекста на стратегията „учене през целия живот”. Описание: Провеждане PR-кампания за информиране на местната общественост, фирмите и организациите от бранша, партньорите и заинтересованите инситуции за планираните и постигнати резултати и ефекти от реализирането на проекта чрез: - възлагане на Изпълнител изработването на материалите по визуализация и публичност /2 постоянни табели, 5 плаката, 150 бр дипляни, 80 рекламни шапки с логото на проекта; - провеждане на 2 информационни форума с публикации за проекта в медиите и в интернет-страницата на ВО; - предоставяне на учсатници и заинтересовани страни на дипляни за представяне на проектната идея и резултатите от изпълнението на проектните дейности; - монтиране на две постоянни информационни табели на двата обекта за реализация на проекта – ресторанти «Щастливеца 1» и «Щастливеца 2»; - визуализиране местата за осъществяване на проектни дейности чрез 5 информацинни плаката (учебни, работни и информационни зали и др.) - предоставяне на рекламни шапки с логото на проекта и предоставяне на участниците в проекта; Дейността ще се извърши в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, в чл. 6 от Приложение I на Договора за безвъзмездна финансова помощ и в Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП РЧР.
Дейност 3- Организация и провеждане на процедури за избор на изпълнители на външните услуги Обосновка: Провеждането на процедури за избор на изпълнители на предвидените в проекта външни услуги се обосновава както от липсата на установено партньорство с обучаваща организация/и, така и на визията на работодателя, че законово регламентираните процедури по ПМС 55/2007 дават възможност за по-широк участващи кандидати и извършване на обективен и равнопоставен избор, базиран на принципа на равнопоставената конкуренция. Описание: Изборът на изпълнител за изработка на информационните материали и на обучаваща/и организация/и за провеждане на предвидените в проекта обучения ще се извършат по регламента на ПМС 55/12.03.07 (изм. и доп.) за определяне на изпълнител, свързаните нормативни актове, правилата на ЕСФ за възлагане и Ръководството на бенефициента за изпълнение на проекти по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3». Дейността включва: - Изготвяне и внасяне за одобрение от ДО на график на тръжните процедури - Избор на изпълнител за изработване на информационните материали чрез събиране на 1 оферта, отговаряща на техническите изисквания, посочени в изготвена от Бенефициента Спецификация; - Избор на обучаваща/и организация/и – открита процедура, като за целта ще бъде публикувана обява и документите за кандидатстване ще бъдат изпратени на всички кандидати, които желаят да участват в процедурата и да подадат оферти. Изборът ще се извърши чрез една процедура с 4 обособени позиции съответно за 4-те вида обучения. Документацията ще се изготви по формулярите, приложени към ръководството на бенефициента. - Сключване на договор за възлагане на обучителни услуги със спечелилия търг/позиция кандидат.
Дейност 4- Провеждане на обученията Обосновка: Постигането на общата цел, първа и втора специфични цели на настоящото проектно предложение изисква изпълнението на дейността по провеждане на планираните обучения за професионална квалификацзия и ключови компетентности на наетия във фирма “ВИМАР” ООД персонал. Описание: - Изготвяне и текущо актуализиране на гъвкав график за провеждане на обучението по модули и групи, съобразно служебната ангажираност на включените лица; - Провеждане на професионално обучение по специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код по СППОО 8110701 – 300 учебни часа, 35 лица в 3 групи; - Провеждане на професионално обучение по специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код по СППОО 8110801 – 300 учебни часа, 30 лица в 2 групи; - провеждане на обучение за ключова компетентност 4 «Дигитални компетености» - 45 учебни часа, 24 лица в 2 групи; - провеждане на обучение за ключова компетентност 5 «Управление на стреса и времето и умение за работа в екип» – 30 учебни часа, 48 лица в 4 групи.
Дейност 5- Мониторинг и отчитане на изпълнението на проекта Обосновка: Необходимост от обезпечаване на условия за осигуряване на прозрачност и наблюдение на изпълнението на проектните дейности, при отчитане на индикаторите за постигане на очакваните резултати и ефекта върху целевата група, заинтересованите страни и участници в проекта; Описание: - Изготвяне в регламентираните формати и срокове на технически и финансови доклади, придружени с необходимите документи за отчитане и даказване изпълнението на дейностите и разходите за тях; - Предоставяне на информация при поискване от ДО; - Периодичен и окончателен анализ на изпълнението, резултатите и индикаторите за ефективност; - Обратна връзка за проучване на нагласата и ефекта от участието на целевата група в дейностите по поректа; - Обществено информиране за постигнатите резултати в сайта на ВО.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Велес МТ" ЕООД
Векс І ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 057 BGN
Общ бюджет: 71 494 BGN
БФП: 57 195 BGN
Общо изплатени средства: 57 195 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 412 BGN
2014 44 783 BGN
2015 0 BGN
57 195 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 550 BGN
2014 38 066 BGN
2015 0 BGN
48 616 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 862 BGN
2014 6 717 BGN
2015 0 BGN
8 579 BGN
Финансиране от бенефициента 15 514 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз