Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0009-C0001
Номер на проект: 0110-СО-1.2
Наименование: Подобряване на работата на Сертифициращия орган чрез активна комуникация с останалите участници в процеса на управление на средствата по СКФ
Бенефициент: "Министерство на финансите"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2012
Начална дата: 17.01.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Проектът има за цел да подобри работата на институциите, отговорни за процесите на верификация и сертификация на средствата по Оперативните програми/Програмите за трансгранично сътрудничество с оглед на предстоящия програмен период 2014-2020. Конкретни цели на проекта: 1. Да се подобри координацията между институциите, отговорни за процесите на верификация и сертификация на средствата по СКФ в процеса на подготовка за новия програмен период. 2. Да се осигури непрекъснат диалог между целевите институции и представителите на СО, предвид изискванията на новите регламенти и указания на ЕК.
Дейности: Дейност 1 Организиране и провеждане на срещи със служители на УО, МЗ, ОО, ЦКЗ, вътрешни одитори, АФКОС и бенефициенти по ОП/ПТГС Предвижда се срещите да бъдат организирани, след предварително съгласуване на времето за тяхното провеждане, отчитайки натовареността на служителите и необходимостта от пълно откъсване от работния процес за времето на срещите. Срещите ще бъдат осъществени под формата на презентации или лекции, съчетани с мултимедийно представяне и/или подготовка на дневен ред с казуси. В рамките на срещите ще бъде предоставена възможност за дискусии по въпроси, възникнали в теоретичната или практическата част на обучението. На срещите ще се обсъждат въпроси, свързани с отговорностите на УО, МЗ и останалите участници при финансовото управление, верифицирането на разходи и осчетоводяване във връзка с приключването на настоящия програмен период и подготовката за изпълнение на ангажиментите през новия програмен период. Специален акцент в дискусиите ще се обърне на изискванията на новите регламенти, валидни за всички страни в процеса. В срещите се очаква да вземат участие приблизително 540 служители на УО, МЗ, ОО, ЦКЗ, вътрешни одитори, АФКОС и конкретни бенефициенти по ОП/ПТГС. За постигане на максимална ефективност се предвижда във всяко мероприятие да участват 45 служители от съответните структури, както и представители на СО. Общият брой на срещите ще бъде 12 и с цел постигане на по-голяма ефективност, тяхното провеждане ще бъде извършено при пълно откъсване на участниците от работната среда. Организацията и провеждането на предвидените срещи е свързана с наем на подходящи помещения, осигуряване на технически средства (мултимедия, флипчарт, микрофони и др.), кетъринг (кафе-паузи, обяди) по време на обученията в София, транспорт и настаняване на пълен пансион за всички участници извън София.
Дейност 2 Подготовка и отпечатване на работни, информационни и промоционални материали Дейността включва подготовка, разработване и отпечатване на работни материали, както следва: - различни указания на Сертифициращия орган; - документи, свързани с управлението на европейските фондове, които имат отношение към работата на експертите. Подготовка, разработване и отпечатване на информационни материали, както следва: - информационна брошура на СО в началото на проекта и в неговия край; Подготовка, предпечат, печат и дизайн на промоционални материали, както следва: - тефтер; - настолен календар; - работен трисекционен календар; - химикалка; - USB флаш памет; - подаръчен плик; - поздравителна картичка с плик и други артикули. Част от тези консумативи ще обезпечат срещите по дейност 1 и ще се популяризира СО, включително ще бъде изработен и разпространен въпросник за обратна връзка от проведените срещи с предложения за теми за следващите срещи в рамките на проекта, както и консумативи от общ характер за предстоящите срещи на УО, МЗ, ОО, ЦКЗ, вътрешни одитори, АФКОС и конкретни бенефициенти по ОП/ПТГС, с оглед популяризиране на ключовата роля на СО в процеса на усвояване на средства от СКФ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"
"Ка Ел Офис" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 126 282 BGN
Общ бюджет: 63 713 BGN
БФП: 63 713 BGN
Общо изплатени средства: 68 028 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 522 BGN
2014 17 123 BGN
2015 15 383 BGN
68 028 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 194 BGN
2014 14 554 BGN
2015 13 075 BGN
57 823 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 328 BGN
2014 2 568 BGN
2015 2 307 BGN
10 204 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 2 Брой проведени срещи със служители от УО, МЗ, ОО, ЦКЗ, вътрешни одитори, АФКОС и конкретни бенефициенти по ОП/ПТГС
Индикатор 3 Пакет работни материали
Индикатор 4 Пакет промоционални материали
Индикатор 5 Брой информационни материали*


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз