Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0025-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на център за електронно обучение към Висше училище "Международен колеж"
Бенефициент: Висше училище "Международен колеж"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 03.12.2012
Дата на приключване: 03.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да въведе информационните и комуникационни технологии в преподаването и обучението на студенти и специализанти във ВУ „Международен колеж” (ВУМК) като осигури улеснен достъп до нови знания и възможност за учене през целия живот, както и изграждане на гъвкави учебни пътеки, съобразени с нуждите на обучаемите и квалификационните изисквания на бизнеса
Дейности: Подготовка на дейност "Създаване и институционализиране на център за електронно и дистанционно обучение към ВУ "Международен колеж" с контактни точки в градовете Добрич, Варна и София"
Изпълнение на дейност "Създаване и институционализиране на център за електронно и дистанционно обучение към ВУ "Международен колеж" с контактни точки в градовете Добрич, Варна и София"
Подготовка на дейност "Разработване и внедряване на техническа платформа и електронна среда на обучение"
Изпълнение на дейност "Разработване и внедряване на техническа платформа и електронна среда на обучение"
Подготовка на дейност "Обучение на преподавателския и административния персонал на ВУМК за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Обучение на преподавателския и административния персонал на ВУМК за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение"
Подготовка на дейност "Разработване на програми за електронно обучение в дистанционна форма по специалности "Бизнес администрация" и "Информационни системи"
Изпълнение на дейност "Разработване на програми за електронно обучение в дистанционна форма по специалности "Бизнес администрация" и "Информационни системи"
Подготовка на дейност "Публичност и управление"
Изпълнение на дейност "Публичност и управление"
Подготовка на дейност "Национално партньорство за апробиране на виртуална среда за обучение"
Изпълнение на дейност "Национално партньорство за апробиране на виртуална среда за обучение"
Подготовка на дейност "Обучение на 1000 студенти чрез системата за електронно обучение"
Изпълнение на дейност "Обучение на 1000 студенти чрез системата за електронно обучение"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 379 619 BGN
Общ бюджет: 370 821 BGN
БФП: 370 821 BGN
Общо изплатени средства: 370 818 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 370 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 75 924 BGN
2014 202 638 BGN
2015 92 256 BGN
370 818 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 315 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 535 BGN
2014 172 242 BGN
2015 78 418 BGN
315 195 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 389 BGN
2014 30 396 BGN
2015 13 838 BGN
55 623 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз