Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0076-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Етнически различни, в живота заедно"
Бенефициент: Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски” - Крумовград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Крумовград
Описание
Описание на проекта: Създаване на ефикасен модел за по-успешна социална адаптация и интеграция на учениците от етническите малцинства чрез подобряване на качеството на образованието им и създаване на позитивно отношение на обществото спрямо децата от малцинствените етнически групи
Дейности: 1.Сформиране на екип за разработване на проектното предложение и реализиране на проекта Разработване на проектното предложение и реализиране на проекта
2.Осигуряване на учебни помагала и материали за допълнителните часове по български език и литература и за обучението в клубовете по интереси Осигуряване на достъпно, качествено и интересно образование и обучение
3.Настаняване на 20 ученици от целевата група в общежитието на ПГ по транспорт и транспортиране на 42 ученици от гр. Крумовград до населените им места Извеждане на учениците от затворената им среда и приобщаването им към мултикултурни условия на обучение и социална адаптация
4. Разработване на програма и провеждане на допълнителни занятия по български език и литература с деца от етническите малцинства, застрашени от отпадане от училището. Разработване и реализиране на програма за допълващо обучение по български език и литература
5. Да опознаем заедно Родината Обогатяване на културното и личностното развитие на учениците и създаване на по-тясна връзка и успешно партньорство с родителите за повишаване на качеството на образованието и възпитанието на децата им.
6.Създаване на клубове по интереси: • „Народни песни и обичаи” • „Ромски фолклор” • „Родолюбие” • Формация „Модерни танци” • „Алтернативна медицина и йога терапия” • „Млад автомонтьор” Стимулиране на способностите и възможностите на учениците за работа в екип в мултикултурни условия и изграждане на умения за творчески изяви и преодоляване на етническите и културни различия между учениците
7.Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за обучение и възпитание в мултикултурна среда
8*.Организиране и осъществяване на информационна кампания за етническа толерантност с ученици, родители и учители от ПГ по транспорт и от други училища в общината Запознаване с целите и дейностите на проекта, изява на участниците в клубовете по интереси и осъществяване на успешно партнъорство с родители и учители за създаване на позитивно отношение спрямо децата от малцинствените етнически групи
9. Контрол и оценка на резултатите Да се контролира качественото и ефективно изпълнение на дейностите по проекта
10.Осигуряване на публичност и информираност Осигураване на гласност, прозрачност и публичност при изпълнението на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 797 BGN
Общ бюджет: 92 912 BGN
БФП: 92 912 BGN
Общо изплатени средства: 92 912 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 655 BGN
2014 23 258 BGN
2015 0 BGN
92 912 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 206 BGN
2014 19 769 BGN
2015 0 BGN
78 975 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 448 BGN
2014 3 489 BGN
2015 0 BGN
13 937 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз