Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0063-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Помощ за достоен живот чрез създаване на Център за услуги в домашна среда в Община Рудозем“
Бенефициент: Община Рудозем
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 12.12.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: По проекта ще бъде създаден „Център за услуги в домашна среда“, част от Общинско социално предприятие. От Центъра ще бъдат предоставяни три типа почасови услуги: дейности за лична помощ; дейности за социална подкрепа и социално включване; комунално-битови дейности. Функционирането на социалното предприятие включва дейности по проект „Създаване на заетост чрез развитие на социално предприемачество в Община Рудозем“ и предоставяне на гореизброените социални услуги.
Дейности: Дейност 1 - Организация и управление на проекта. Екипът по проекта се състои от ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Той отговаря за цялостната организация, координация и управление на дейностите по проекта: за финан-совото управление по изпълнението на проекта; за правилното разходване на средствата по проектa, в рамките на предвидения бюджет по съответните пера; за навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график; за изготвяне на технически и финасови отчети, искания за плащане; управление на риска и минимизиране на риска; за отразяване и представяне на резултатите от изпълнението на проекта пред обществеността. За постигане резултатите и индикаторите заложени в проекта. Дейността включва и осъществяване на непрекъснат вътрешен мониторинг, който ще бъде насочен както към качеството на изпълняване на социалните услуги в домашна среда (чрез ежемесечни проверки на място), така и към дейността на Центъра и общия напредък на проекта като цяло.
Дейност 2 – Дейности за публичност и информиране на обществеността. За целите на проекта ще бъде проведена информационна кампания, която да информира обществеността за дейностите по проекта, да създаде прозрачност при вземането на решения и тяхното изпълнение, да даде възможност на заинтересованите лица да получат информация за проекта и да станат част от него. По проекта са предвидени : Отпечатване на брошури, табела, банер и рекламни материали. Провеждане на две пресконференции за популяризиране на проекта. Публикуване на съобщения в печатни и електронни медии за напредъка на проекта и мнения на потребителите на предоставяните услуги.
Дейност 3 – Подбор на потребители на социални услуги и персонал за Център за услуги в домашна среда. След подаване на заявления от потенциални потребители на социални услуги, ще бъде направена първоначална оценка на техните потребности от служители на Агенция за социално подпомагане. На база резултати от оценката, ще бъде направен подбор, осигуряващ равнопоставеност, прозрачност и справедливост. Той ще идентифицира най-нуждаещите се от включване в проекта хора. За подбора на персонала на ЦУДС ще бъдат заложни критерии, на които кандидатите трябва да отговарят. Ще бъде сформирана комисия за подбор, която да определи най-подходящите лица за заемане на различните длъжности. Конкурсът за избор на персонал ще се проведе в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
Дейност 4 – Провеждане на обучения на персонала за предоставяне на социални услуги. Ще бъде избран обучител с необходимата квали-фикация, с когото ще бъде сключен договор за про-веждане на 2 обучения – въвеждащо и надграждащо. Въвеждащото обучение ще се проведе след подбора на персонала, като до него ще бъдат допуснати само лица, непреминали подобно. Обучението ще се извърши съобразно параметрите, заложени в Утвърдените от Изпълнителния директор на АСП Методики за предоставяне на социални услуги в общността. То ще въведе основни теоретични познания и овладяване на умения, необходими за работа с потребителите на социални услуги. В процес на изпълнение на проекта, ще бъде проведено надграждащо обучение, което цели да доразвие знанията и уменията на персонала. В надграждащото обучение ще бъде включен целия персонал, предоставящ социални услуги.
Дейност 5 – Стартиране на дейността на ЦУДС. Центъра за услуги в домашна среда е структура на социално предприятие, занимаващо се с няколко типа социални дейности. Като част от него, той е общинска структура. В рамките на тази дейност ще бъде назначен управител на ЦУДС, социален работник, и счетоводител. Ще бъдат сключени трудови договори с лицата, определени за обслужване на подбраните потребители на социални услуги. Изготвяне на длъж-ностни характеристики на персонала. Разпределение на работни места. Създаване на процедури и правила за работа в общинското предприятие. Провеждане на трудова медицина в общинското предприятие с цел осигуряването на безопасни условия на труд, превен-ция на риска и здравето на работещите. Доставка на консумативи и материали за нормалното функц-ионирането на социалното предприятие. Подобряване качеството на живот на хората с невъзможност за самообслужване. Ще се даде възможност да се възползват потребители от всички населени места на територията на Община Рудозем. ЦУДС ще предоставя три типа почасови услуги, които значително ще повишат качеството на живот на хората със специфични потребности. Първият тип почасови услуги е за лична помощ на нуждаещи се лица, които се изразяват в помощ при поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, при вземане на лекарства, предписани от лекар в дома на потребителя. Вторият тип почасови услуги са за комунално-битови дейности, които включват пазаруване, помощ при дребни битови ремонти, извършване на административни услуги, приготвяне на храна с продукти на потребителя. Третият тип дейности са в подкрепа на социалното включване на лицата. Те включват помощ при общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на различни мероприятия, както и всякакъв друг вид социална дейност.
Дейност 6 – Одит на проекта. Одитът на проекта ще бъде извършен от лицензиран одитор, като докладът за одит ще бъде приложен към окончателния финансов отчет. Докладът ще бъде изготвен съгласно договора за безвъзмездна помощ, изискванията на националното одиторско законодателство (Закона за независимия финансов одит, Международните одиторски стандарти и Международните стандарти за свързани по съдържание услуги. Одиторската проверка, която одиторът ще извърши, ще бъде осъществена при спазване на нормативно определените срокове и ще включва извършването на процедури за проверка на достоверността на представената във финансовия отчет информация чрез наличие на релевантни първични документи; спазването на принципите на счетоводството; ефективния контрол по отношение на отчетността; съответствието между финансовия отчет и техническия доклад за изпълнение на проекта; целевото и правомерно разходване на средствата по проекта и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 207 112 BGN
Общ бюджет: 196 321 BGN
БФП: 196 321 BGN
Общо изплатени средства: 183 579 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 196 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 852 BGN
2014 121 726 BGN
2015 0 BGN
183 579 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 574 BGN
2014 103 467 BGN
2015 0 BGN
156 042 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 278 BGN
2014 18 259 BGN
2015 0 BGN
27 537 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз