Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0070-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-01006
Наименование: "Обучение на служителите - конкурентна бизнес стратегия на ДЗИ"
Бенефициент: "ДЗИ - общо застраховане" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 19.12.2012
Дата на приключване: 02.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел – подобряване на благосъстоянието на служителите, чрез инвестиции в човешкия капитал и учене през целия живот.
Дейности: 1. Управление и популяризиране на проекта. При спазване на заложения в ОП хоризонтален принцип за добро управление на програми и проекти, се обособява като отделна дейност самото управление и изпълнение на проекта. Дейностите по управление на проекта са насочени в посоки на: - дейности, които да гарантират активност, прозрачност и подкрепа на проекта; - дейности, които да гарантират прокарване на целите и изпълнение на заложените проектни дейности. Проектните дейности ще стартират със сформирането на определения за това екип за управление на проекта (ЕУП). За провеждане на прозрачно и добро изпълнение, ЕУП ще има за задача да организира и гарантира провеждането на всички заложени по проекта дейности; финансово и техническо отчитане, цялостната логистика на проекта, както и дейностите по наблюдение, контрол и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите. При възникнала необходимост ще бъдат осъществявани адекватни корекции. Ще се поддържа текуща отчетност на дейностите и разходите. Всеки етап от изпълнението на проекта ще бъде контролиран от членовете на екипа на проекта, които са отговорни за навременното изпълнение на всички дейности. От провежданите работни срещи на ЕУП ще бъдат изготвяни протоколи, в които ще бъде отразен напредъка по проекта, срещани трудности и възможните решения за преодоляването им, ще се разпределят задачи и планират предстоящи дейности. Срещите ще бъдат своеобразен инструмент за контрол, мониторинг и проследяване на коректното изпълнение на заложените в проекта дейности. След сформирането на екипа по проекта, ще бъде изготвен и представен на ДО график на тръжните процедури за всички предвидени договори с изпълнители, независимо от тяхната стойност. Екипът по проекта ще има задължението и отговорността да изпълнява и дейностите по популяризиране на проекта и източниците на финансиране, при спазване на задължителните изисквания за визуализация посочени в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР” на ДО. Предвидени са методи за изпълнение на тези изисквания, описани по-долу във формуляра (т. 5.2.2 Методи за информиране и публичност на проектното предложение).
2. Обучение на служителите по ключови компетенции. Обучението на персонала представлява системен процес на обогатяване на знанията, уменията и нагласите на заетите с цел да се усъвършенства тяхното трудово представяне в длъжностите, структурното ниво и организацията. Самата функция “усъвършенстване” е с много отговорно и естетично съдържание. Нейното предназначение е да осигури необходимите условия в организацията, за да могат хората да развиват и увеличават своята, а и на организацията ефективност. Обученията по проекта, които ще преминат служителите са както следва:  Управление на хора и екипи – 30 участника, 2 курса Курсът на обучение се отнася към ключова компетентност 6. Обществени и граждански компетентности и разглежда теми като: Съзнаване на мениджърската роля; Формиране на впечатление и техники за въздействие; Разбиране на основните поведения (агресивно, пасивно и асертивно); Баланс между постигане на резултати и създаване на дългосрочни взаимоотношения; Управление на взаимоотношенията; Умения за задаване на въпроси; Умения за слушане; Основни акценти: Управление на конфликти; Вземане на решение; Смисъла от постигане на консенсус; Фази на конфликта и др. Протичането на обучението ще е под форма на теоретична част, практически казуси, демонстрации, работа в малки групи, дискусии, ролеви игри и др. интерактивни техники.  Управление на промяната и стратегическо мислене – 50 участника, 4 курса Компаниите непрекъснато се изправят пред ситуации, в които им се налага да се справят с променящи се обстоятелства на пазара, в бизнес средата, в институционалната рамка, условията на дейност и процедурите в самата организация и т.н. Промяната в организациите се случва непрекъснато: съкращения, сливания, прехвърляния, реорганизация, нови приоритети. Единственото постоянно нещо е промяната и тя има все по-голямо влияние върху организационния живот. Колкото повече нараства стремежът на организациите да научават и използват нови начини за работа на променящите се пазари, да въвеждат нови технологии, да посрещат новите нужди на клиентите и да оцеляват в ситуацията на ожесточена конкуренция, толкова по-важно е да умеят да управляват. Обучението се отнася към ключова компетентност 6. Обществени и граждански компетентности. Участниците в обучението ще придобият знания и умения в следните тематични области: • Защо е необходима промяната? • Как да направим диагностика? • Как да управляваме процеса на промяна и организационно развитие? • Процесът на реорганизация; • Маркетингов одит; • Етапи на стратегическата промяна и др. Стратегическото мислене оказва съществено влияние при стратегическата ориентация на бизнеса на всяка фирма. Курсът по стратегическото мислене включва анализиране, диагностициране и предвиждане на различни процеси, явления, ситуации, събития, обстоятелства, условия, тенденции и други неща, които ще оказват в перспектива силно влияние върху бизнеса. Стратегическото мислене осигурява идентичност, жизнеспособност, динамичност, приспособимост, привлекателност, конкурентоспособност, гъвкавост и други важни предимства. Други включени теми са: Отличителни черти, Видове бизнес стратегии, Взимане на стратегически решения, Практическо осъществяване на бизнес стратегията и др.  Английски език – 60 участника, 4 курса За лица, които ще бъдат включени в обучението за чужд език, се предвижда да се извърши провеждане на входящ тест от обучаващата организация/институция за определяне на нивото. Доставчикът следва да разполага с платформа за дистанционно обучение, чрез което да се осъществява комбиниран метод на обучение – присъствено и дистанционно. Доставчикът следва да може да достави обучение за служители в Силистра, Сливен, Бургас, Пловдив, за които е допустима изцяло дистанционна форма. Обучение се отнася към ключова компетентност 2.Общуване на чужди езици и е насочено към повишаване пригодността за заетост и възможностите за кариерно развитие чрез усъвършенстване на основната компетентност – комуникацията. Добрите комуникативни умения гарантират успешното интегриране на личността в работни условия, като позволява бърза адаптация и възприемане на нови знания и умения. Обучението ще се проведе въз основа на водеща система по английски език, която съчетава най-доброто от традиционните методи със съвременните образователни техники. Системата за обучение по английски език осигурява постепенно овладяване на материала, подходът към граматиката е ясен и структуриран. Граматичните структури се въвеждат в контекст, с въпроси, стимулиращи курсистите сами да достигнат до правилата. Граматичната част представлява разбираема и полезна справочна част преди, по време на и след урока. Речниковия запас от думи по английски език е организиран около следните моменти: научаване на нови думи в лексикални гнезда и придобиване на навици за усвояване на лексикалния материал  Работа с електронни таблици – анализ на данни. 131 участника, 6 курса Курсът разглежда разширените възможностите за анализ на данни при работа с програмата за работа с таблици Microsoft Excel. Курсът е структуриран под формата на набор от модули, наблягащи на вградените функции, списъци и обобщените таблици, както и всички възможности на продукта за бърза и ефективна работа с данните и извличане на необходимата информация от тях. Курсът е обогатен с множество демонстрации, практически упражнения и сценарии, с цел бързо и ефективно усвояване на учебния материал. Обучението се отнася към ключова компетентност 4.Дигитална компетентност и има за цел да даде на участниците експертни познания по аналитичните възможности при работа с програмата Microsoft Excel, така че завършилите обучението да могат на практика да приложат усвоените инструменти в ежедневната си работа. Целта на обучението е не само усвояване на инструментариума за анализ на продукта, а изграждане на умения на участниците да могат да изберат съответния подходящ инструмент за получаване на търсения резултат. След завършване на обучението участниците ще могат да прилагат знанията си на практика в съответствие с бизнес средата в която работят. След приключване на обучението участниците ще могат: • Да извършват сложни изчисления и да прилагат в практиката различните категории вградени функции; • Да осъществяват контрол върху въвежданите данни и резултатите от изчисленията; • Да структурират данните по подходящ начин за анализ и да използват различните инструменти за анализ; • Да създават отчети с обобщени таблици с цел анализ на данните и представянето им в графичен вид; • Да използват възможностите за съвместна работа.  Мотивационно обучение за ефективно договаряне на финансовите пазари – 36 участника, 3 курса. С обучението ще бъдат усъвършенствани, актуализирани и надградени умения на служителите, пряко свързани с естеството на ежедневната им работа. Обучението се съотнася към ключова компетентност 5. Умение за учене. Воденето на преговори е уникална дейност – и наука, и изкуство, и техника. За тази дейност се изискват освен умения на търговец (или на купувач), и нови допълнителни умения. Интерактивно обучение, което показва как да си съдействат служителите, вместо да се конкурират и как да се постигнат резултати, изгодни и за двете страни. Обучението ще включва кратки уводни сесии, анализ на предишни случаи, както и въпросник за „стиловете на преговаряне”, съчетани с многобройни възможности за ролеви игри, както и за обратна връзка „лице в лице”. Съдържанието ще засяга теми като специфичните стъпки при подготовка за преговорите, основните стилове на преговаряне и ситуациите, при които всеки стил е най-подходящ, подходи, стратегии и тактики на преговаряне – как да ги прилагаме и как да им се противопоставяме, често срещани грешки при водене на преговори и др. В обучението ще се включва информация за различните гледни точки на купувачите; начините на подготовка, политиките на закупуване, езикът, който използват и „10-те заповеди”, които предлагат ценен поглед върху начините, по които пристъпват към преговорите. Преминалите курса на обучение ще разполагат с уменията да планират своята стратегия, да я изпълнят успешно и да сключат сделка, без да се лишават от своята печалба.  Управление на проекти – 15 участника, 1 курс Обучението се отнася към ключова компетентност 7.Инициативност и предприемачество. То ще предостави на участниците знания и практически умения за успешно планиране, изпълнение, мониторинг, контрол и отчитане на проекти. Участниците ще придобият знания как ефективно да идентифицират, организират и управляват дейностите и ресурсите, необходими за изпълнението на даден проект в рамките на ограниченията за време и бюджет, така че да постигат успешно поставените цели. В края на обучението курсистите ще могат да прилагат на практика универсални и модерни методи за управление на проекти от всички сфери и мащаби. Обучението ще спомогне за значително увеличаване на техните шансове за успех при представяне на свои проекти. Теорията обхваща следните теми: Основни понятия – проект; програма, мярка. Логически метод за управление на проекти. Фази на логическия метод. Влияние на външните фактори. Основни критерии за оценка на проекта Понятия и тезиси – релевантност; изпълнимост; финансова ефективност; мултипликационен ефект; устойчивост. Практиката е предвидено да обхване и затвърди застъпените в теорията теми. Така обучаемите ще получат добра база за активното участие и работа по проекти, познаване на основните критерии за оценката на проект, защото те са важна предпоставка за успешно му изпълнение.  Работа в екип и ефективна комуникация– 28 участника, 2 курса Обучението се отнася към ключова компетентност 5.Умение за учене. На всички ни се налага понякога да обсъдим нещо с група хора, да направим предложение и да го визуализираме в презентация, да представим доклад или резултати от свършена работа. И вероятно всички искаме да бъдем чути, разбрани и възприети като увлекателни, интересни и вдъхновяващи личности. Уменията да говориш пред хора, да се държиш уверено, да предаваш послание по подходящ начин, да говориш ясно и точно, да бъдеш разбиран, да съставяш ясни, информативни и приятни за окото слайдове, са важни не само за бизнеса, но за всеки човек въобще. Обучението е предназначено за екипи от служители, в чиято ежедневна работа се налага да комуникират активно по между си и с клиенти. Обучението се състои от теоретична и практическа част, което дава възможност на участниците да приложат наученото по време на обучението. Обучението ще засяга теми като: Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Активно слушане. Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат недоразуменията. Видове обратна връзка. Вербална и невербална комуникация, език на тялото. Роли и връзки в екипа – формални и неформални. Екипна ефективност. Мотивация. Доверие. Правила за водене на разговори. Подготвяне и развиване на стратегията. Събиране на информация и техники на задаване на въпроси. Структура на речта – как да говоря малко, а да казвам много; методи за интерактивна комуникация с присъстващите, работата с презентационна техника; Дизайн на слайдове – що е то слайд, как да използвам PowerPoint; Екипни презентации и др.  Управление на времето – 36 участника, 3 курса Обучението се отнася към ключова компетентност 5. Умение за учене. Курсът на обучение включва теми като: Умение за формулиране и комуникиране на цели; Съзнаване на ценността да се отделя време за планиране; подходи за събиране и анализиране на информация; Видове планиране; Методи за ефективно планиране и управление на времето; Техники за приоритизиране; управлението на ресурси; Техники за личната ефективност - 3-те Златни техники в приоритизирането, Техника „План на моя дом”; Умение за разпознаване и справяне с „крадците” на време; Демонстриране на асертивно поведение, което да води до контрол и управление на времето; Технология на моя мозък – физиология на процеса по управление на времето и др. При протичането на обучението ще се използват практически казуси, демонстрации, работа в малки групи, дискусии, ролеви игри и др. интерактивни методи.  Мотивационно обучение за надграждане на продажбени умения – 60 участници, 4 курса Обучението по ключова компетентност 5. Умение за учене ще надгради и повиши мотивацията в работния процес на служителите, пряко свързано с естеството им на работа самостоятелно и/или в екип. В програмата на обучението се засягат теми като 1) „Как да задържим и развиваме нуждите на клиента – проактивен подход?”; 2) „Как да реализираме повече продажби и да продаваме повече на съществуващи и нови клиенти в настоящата пазарна ситуация – Up-sales & Crosssales техники”; 3) Типология на клиентите; 4) Стратегия на създаване на потребности – идентифициране на нуждите на клиентите; 5) Техника на характеристики, предимства и ползи; 6) Идентифициране и преодоляване на възраженията; 7) След-продажбено обслужване и др. В процеса на работа се използват следните техники: представяне на теория, тестове, индивидуална работа, решаване на практически казуси, демонстрации, работа в малки групи, дискусии, ролеви игри, учебни филми.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 615 BGN
Общ бюджет: 159 887 BGN
БФП: 111 921 BGN
Общо изплатени средства: 111 921 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 111 921 BGN
2015 0 BGN
111 921 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 95 133 BGN
2015 0 BGN
95 133 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 788 BGN
2015 0 BGN
16 788 BGN
Финансиране от бенефициента 64 121 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз