Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0076-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-01004
Наименование: "Усъвършенстване"
Бенефициент: "Бориван" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 19.12.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел/цели Повишаване качеството на работната сила и развитие на човешкия капитал на “Бориван” ООД, повишаване на нейната конкурентоспособност, производителност и адаптивност към съвременните пазарни изисквания, в контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия за изграждане на икономика, основана на знанието, и за учене през целия живот.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта. Тази дейност е необходима, за да осигури стабилно и без рисково протичане на целия проект, добро взаимодействие между екипа за управление, външните изпълнители, преките бенефициенти и другите основни заинтересовани страни. В рамките на тази дейност ще бъде разработена система за вътрешен мониторинг и контрол, в която ясно ще бъдат дефинирани конкретните задачи и функции на екипа за управление, както и механизмите за управление на проекта. Екипа за управление ще се събира на работни срещи минимум веднъж месечно, с цел: • уточняване подробностите по изпълнението на проекта; • определяне конкретните задачи и отговорности на всеки член от екипа във връзка с изпълнението на проекта; • изготвяне на подробен график за провеждане на необходимите тръжни процедури.
Дейност 2. Техническа подготовка за ефективно провеждане на обучението. В тази дейност се предвижда да се изпълнят следните действия: • Подготовка на необходимата документация и провеждане на тръжна процедура по условията на Постановление 55/12.03.2007 г. на Министерски съвет за избор на Обучителна организация. • Изготвяне на окончателните списъци на обучаемите по групи. • Създаване на учебните графици и съгласуване с ръководството на фирмата за времето на провеждане на занятията. Обученията ще се провеждат според професионалната заетост на целевата група, в работно или извън работно време, така че да не се пречи на нормалната работа. • Утвърждаване на съвременна методика за обучение, съобразена със задължителните нормативни изисквания и конкретните особености на бенефициентите и предназначението на курса.
Дейност 3. Провеждане на обучение по ключови компетенции В съвременният глобално свързан свят, важността на чуждоезиковите умения е повече от очевидна. През последните години, фирма „Бориван“ ООД работи активно с чуждестранни партньори, поради което съществува нарастваща нужда от служители и отговорни лица, способни да се справят със служебни задачи в и с участието на чуждестранни клиенти и доставчици. С цел да се отговори на тези нужди на работодателя и да се повиши квалификацията на целевата група, се предвижда в рамките на тази дейност да се проведе обучение за придобиване на ключови компетенции в областта на чуждоезиковото обучение. Курсистите ще добият нови знания по английски език или ще надградят вече съществуващи такива. Обученията ще се проведат съгласно изискванията на ОП „Развитие на човешките ресурси“, като се предвижда да бъдат сформирани четири самостоятелни групи (курса), всеки с продължителност от 300 учебни часа. Всяка група ще се състой от максимум 20 човека, което е гаранция за постигане на оптимален ефект от обучението.
Дейност 4. Провеждане на обучение за професионална квалификация Предвижда се да бъде проведено обучение по специалност „Малък и среден бизнес“ – 3450501 за придобиване на част от втора квалификационна степен с продължителност 300 учебни часа, в което ще участват всички представители на целевата група. Обученията ще се проведат съгласно ДОИ и изискванията на ОП „Развитие на човешките ресурси“, като се предвижда да бъдат сформирани три самостоятелни групи (курса), всеки с продължителност от 300 учебни часа. Всяка група ще се състой от максимум 26 човека, което е гаранция за постигане на оптимален ефект от обучението. По време на обучението ще се провеждат междинни изпити, а на края на курса се предвижда заключителен изпит. Успешно издържалите изпита ще получат Удостоверение за преминато обучение по част от професия.
Дейност 5. Публичност Дейността ще обхване действия, целящи популяризиране на проектното предложение, както и информиране на обществеността за ползите от инвестирането в развитието на човешкия ресурс, както за самата работна ръка, така и за работодателите. Предвижда се информационната кампания да се провежда на територията на гр. София. За целта ще бъдат изготвени информационни материали и ще се проведат две публични събития – в началото и в края на проекта. Съобразно основните заинтересовани лица и целеви групи, се предвижда информационната кампания да обхване: - персонала на дружеството и други представители на целевите групи, чрез: • Информационни дипляни – 1000 бр. • Табели за визуализация на проекта – 1 бр. • Плакати – 100 бр. - партньорите и клиентите на дружеството и заинтересованите страни – чрез: • Рекламна брошура – 1000 бр. • Публични мероприятия – 2 бр. При провеждане на кампаниите по информиране и публичност ще бъдат спазени мерките по информация и публичност, дефинирани в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР””
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Инфогруп БГ ООД
ЕТ "ДЮС - Десислава Спасов"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 038 BGN
Общ бюджет: 146 312 BGN
БФП: 117 049 BGN
Общо изплатени средства: 117 037 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 008 BGN
2014 91 029 BGN
2015 0 BGN
117 037 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 107 BGN
2014 77 375 BGN
2015 0 BGN
99 481 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 901 BGN
2014 13 654 BGN
2015 0 BGN
17 556 BGN
Финансиране от бенефициента 32 510 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз