Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.03-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 21.12.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия
Дейности: дейност 2 (Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на следващи дейности по проекта и сключване на договор с изпълнители)
дейност 8 (Строителство вкл. Доставки, Разрешение за ползване на строежа)
на дейност 5 (Проектиране и получаване на Разрешение за строеж, авторски надзор и сключване на договор с проектант)
на дейност 6 (Оценка на съответствието и Строителен надзор и сключване на договор с консултант)
на дейност 1 (Създаване на структура при Бенефициента – Екип от експерти за управление на проекта.Oрганизация и управление на проекта)
дейност 4 (Извършване на независим финансов одит)
дейност 3 (Публичност на проекта и информираност по проекта и сключване на договор с изпълнител)
дейност 7 (Издирване на археологически обекти и сключване на договор)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 893 567 BGN
Общ бюджет: 3 101 985 BGN
БФП: 3 076 913 BGN
Общо изплатени средства: 444 048 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 076 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 189 356 BGN
2014 - 2 674 430 BGN
2015 - 6 070 877 BGN
444 048 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 615 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 810 953 BGN
2014 - 2 273 266 BGN
2015 - 5 160 246 BGN
377 441 BGN
В т.ч. Национално финансиране 461 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 378 403 BGN
2014 - 401 165 BGN
2015 - 910 632 BGN
66 607 BGN
Финансиране от бенефициента 36 183 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Километри изградена/рехабилитирана газова връзка със съответното оборудване
Индикатор 2 Брой закупени и инсталирани компресорни станции
Индикатор 3 Брой закупени и инсталирани Очистни устройства
Индикатор 4 Брой инсталирани кранови възли
Индикатор 5 Брой закупени и инсталирани автоматични газорегулиращи станции
Индикатор 6 Брой закупени и инсталирани газоизмервателни станции
Индикатор 7 Изготвен ПУП – ПП – окончателен проект
Индикатор 8 Придобиване на вещни права
Индикатор 9 Изготвен технически/работен проект
Индикатор 10 Археологични проучвания
Индикатор 11 Подготвени тръжни документации за възлагане по ЗОП
Индикатор 12 Предадени доклади за одит
Индикатор 13 Разработени технически спецификации и минимални изисквания за доставка на оборудване
Индикатор 14 Поставени временни информационни табели за проекта
Индикатор 15 Поставени информационни табели за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз