Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.08-0008-C0001
Номер на проект: DIR-5112122-8-76
Наименование: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, Бяла, област Русе"
Бенефициент: ОБЩИНА БЯЛА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 21.11.2012
Начална дата: 14.12.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Бяла
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, водеща община Бяла, с партьори община Борово, Две Могили, Полски Тръмбеш, Ценово и Опака.
Дейности: ДЕЙНОСТ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА Под-дейност 5.1. Управление на проекта – организационна структура Под-дейност 5.2. Информация и публичност
ДЕЙНОСТ 6. ОДИТ
ДЕЙНОСТ 7. НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО Под-дейност 7.1. Строителен надзор Под-дейност 7.2. Авторски надзор
ДЕЙНОСТ 3.СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Под-дейност 3.1 Строителство на подобект „Депо за неопасни отпадъци - 1-ви етап” Под-дейност 3.2. Технологичен процес и строителство на подобект „Инсталация за сепариране на отпадъците (ИСО)” Под-дейност 3.3. Строителство на подобект „Съоръжение за компостиране на зелени отпадъци” Под-дейност 3.4 Строителство на инфраструктурата на площадката Под-дейност 3.5. Строителство на „Довеждащия път с начало общински път IV 20012 Бяла-Стърмен- Ботров до ново сметище“. Под-дейност 3.6. Въвеждане на обекта в експлоатация, съгласно ЗУТ.
ДЕЙНОСТ 4.ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Под-дейност 4.1. Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за Регионална система за управление на отпадъци. Под-дейност 4.2. Доставка на контейнери и транспортни средства за разделно събиране на рециклируеми и зелени отпадъци.
ДЕЙНОСТ 1. ПОДГОТОВКА, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ Дейност 1.1 Подготвителни дейности за въвеждане на регионална система за управление на отпадъци Дейност 1.2 Проучвания и проектиране преди кандидатстване, изпълнени по проект EuropeAid/124485/D/SV/BG Дейност 1.3. Проектно-проучвателни и подготвителни дейности на Бенефициента, извършени преди кандидатстването за финансиране по ОПОС 2007- 2013г. Дейност 1.3. Проектно-проучвателни и подготвителни дейности на Бенефициента, извършени преди кандидатстването за финансиране по ОПОС 2007- 2013г.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 054 201 BGN
Общ бюджет: 3 783 009 BGN
БФП: 3 587 425 BGN
Общо изплатени средства: 5 203 062 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 587 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 102 710 BGN
2014 0 BGN
2015 4 100 352 BGN
5 203 062 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 049 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 937 304 BGN
2014 0 BGN
2015 3 485 299 BGN
4 422 603 BGN
В т.ч. Национално финансиране 538 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 165 407 BGN
2014 0 BGN
2015 615 053 BGN
780 459 BGN
Финансиране от бенефициента 1 131 407 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградена и въведена в експлоатация регионална система за УО за регион Борово (Бяла, област Русе)
Индикатор 2 Изградено и въведено в експлоатация регионално депо за регион Борово (Бяла, област Русе)
Индикатор 3 Изградено и въведено в експлоатация съоръжения за компостиране
Индикатор 4 Изградена и въведена в експлоатация инсталация за сепариране на отпадъци.
Индикатор 5 Изграден и въведен в експлоатация Център за рециклиране
Индикатор 6 Население, обслужвано от регионалните система за управление на отпадъците
Индикатор 7 Новосъздадени работни места /мъже, жени – брой/
Индикатор 8 Количества на отпадъци третирани в рамките на РСУО
Индикатор 9 Процент рециклиран отпадък в рамките на РСУО


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз