Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.08-0004-C0001
Номер на проект: DIR-5112122-4-70
Наименование: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище"
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 30.11.2012
Начална дата: 14.12.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище, с партьор община Стрелча.
Дейности: Дейност 1: Подготовка,проучвания и проектиране Поддейност 1.1. Изпълнени дейности по подготовка, проучвания и проектиране Поддейност 1.2. Предстоящи дейности по подготовка, проучвания и проектиране
Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност 7.1. Строителен надзор Под-дейност 7.2. Авторски надзор
Дейност 6: Одит
Дейност 3: Строително-монтажни работи
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1 Управление на проекта Под-дейност 5.2 Публичност
Партньори
Партньори:
Община Стрелча
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 326 712 BGN
Общ бюджет: 15 640 033 BGN
БФП: 14 831 990 BGN
Общо изплатени средства: 14 860 886 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 831 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 660 712 BGN
2015 6 200 174 BGN
14 860 886 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 607 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 361 606 BGN
2015 5 270 148 BGN
12 631 753 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 224 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 299 107 BGN
2015 930 026 BGN
2 229 133 BGN
Финансиране от бенефициента 906 822 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени регионални системи за УО
Индикатор 2 Изградени и въведени в експлоатация регионални депа за битови отпадъци..
Индикатор 3 Изградени и въведени в експлоатация съоръжения за компостиране...
Индикатор 4 Население, обслужвано от регионалните системи за управление на отпадъците
Индикатор 5 Новосъздадени работни места (мъже/жени)..
Индикатор 6 Количество отпадъци третирано в рамките на регионалните системи за управление на отпадъците – тон/година
Индикатор 7 Процент рециклирани/оползотворени отпадъци в рамките на регионалната система - % от общото количество генерирани отпадъци
Индикатор 8 Закрити/рекултивирани общински депа за битови отпадъци


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз