Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0034-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Община Годеч създава устойчив модел за намаляване на безработицата чрез Звено за услуги в домашна среда в подкрепа на лица с трайни увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване.
Бенефициент: Община Годеч
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 12.12.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Годеч
Описание
Описание на проекта: Създава се Звено за услуги в домашна среда, с което се разширява дейността на ДСП- Годеч чрез предоставяне на трите типа почасови дейности: дейности за лична помощ: социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности за 80 потребители. С информационна кампания ще се подберат 19 безработни лица за служители на социалното предприятие, което ще бъде обзаведено и оборудвано в рамките на проекта.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на проектен екип и разпределяне отговорностите за изпълнение на проекта. "Проектният екип се състои от ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Ръководителя на екипа ще разчита на съдействието на доброволци - представители на местната общност. Ще се проведе среща на екипа за запознаване с проекта и разпределяне на индивидуалните задачи и отговорности. Ще се изготви график за срещи на екипа. Със заповед на кмета на община Годеч, ще се назначи ръководителя на проекта и ще се сключат 4 втори трудови договора с останалите членове. Ще се изготвят 4 длъжностни характеристики с конкретните задължения и отговорности на всеки член от екипа. Той ще подготви правилник за вътрешния ред, график на посещенията по домовете, процедури за набиране на предоставящи и ползващи услугите, регистри на подадените заявления, процедура за жалби и регистър към нея, график за обществените поръчки, система от правила за наблюдение и вътрешен мониторинг. Разписаните правила ще внесат яснота относно възможностите и начините за включване в проекта. Сформираният проектен екип ще консултира и мотивира кандидатите за участие в дейностите по проекта. При подготовката на документацията за про- веждането на процедури по ЗОП, екипът ще се подпомага от консултант."
Дейност 2. Провеждане на информационна кампания сред жителите на община Годеч. Ще се разработят информационни материали във вид на брошури и плакати, в които ще са описани трите типа почасови дейности и необходимите условия за ползване на услугите. Изработените 700 брошури и 200 плаката ще се разпространят сред безработните и хората в неравностойно положение, в административните сгради, културните центрове, кметствата и др. Периодично ще се излъчват съобщения в местната кабелна телевизия. За информирането на хората от целевите групи ще оказват съдействие и служителите на ДСП- Годеч, ИРМ към Бюро по труда и ИРМ към Дирекция "Социално подпомагане"-Своге. Информационната кампания, която е част от популяризирането на проекта ще стартира с начална пресконференция за представяне на целите и дейностите по проекта и размера на безвъзмездната помощ. Проведената информационна кампания ще допринесе за по-лесното набиране и мотивиране на желаещи да предоставят и ползват услугите, които ще са напълно информирани за обхвата и условията за ползване.
Дейност 3. Подбор на персонал - безработни лица за предоставяне на почасови услуги в домашна среда Чрез конкурс, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда за подбор на безработни лица, ще бъде нает персонал на Звеното, които ще предоставят услуги по домовете. Ще се подберат 18 лица с подходяща професия, образование и практически опит. Освен задължителното условие участниците да са безработни, водещи критерии ще бъдат: мотивацията и вече придобития опит от участие в предишни европейски, национални и общински програми. Те ще бъдат разпределени по видовете почасови дейности: за лична помощ-5, за социално включване и адаптация-7, за комунално - битови дейности-5 и 1 - организиране работата на Звеното. Ще бъдат наети на трудови договори и ще обслужват от 3 до 5 лица всеки ден/в зависимост от времето и разстоянието за придвижване/.
Дейност 4. Набиране на заявления от кандидат потребителите и класиране след извършване на индивидуални оценки на потребностите от Дирекция "Социално подпомагане" и създаване на лични досиета на всеки потребител. Община Годеч и екипа по проекта създават необходимата организация и документация за набиране на кандидати за ползване на почасовите услуги. След приключване на приема, заявленията се окомплектоват и придружени от искане за извършване оценка на потребностите се изпращат в Дирекция "Социално подпомагане". Дирекцията извършва оценка и класира кандидат-потребителите въз основа на утвърдена Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема "Помощ в дома". Определя видовете дейности, тяхната интензивност и необходимия брой часове. С предоставените от Д"СП" документи, се създават индивидуални досиета на потребителите.
Дейност 5. Сключване на Договори с персонала на Звеното за услуги в домашна среда към ДСП - Годеч, обзавеждане и оборудване на офис. След проведения конкурс за подбор на персонал ще се сключат 19 трудови договори. Ще се предоставят 19 длъжностни характеристики към тях, с които се определят правата и конкретните задължения на всеки член на персонала на Звеното. В рамките на проекта ще разходват средства за трудова медицина за персонала на Звеното. С наемането на персонала се обособява Звеното към Домашен социален патронаж - Годеч. Звеното ще се разположи в помещение в центъра на гр. Годеч, в ремонтирана по проект сграда с осигурен достъп за хора с проблеми в двигателния апарат. Офисът е в непосредствена близост до сградата на администрацията и на ДСП-Годеч. За изпълнение на ежедневните дейности е необходимо неговото оборудване, което включва: 1бр. настолни компютърна конфигурация, 1бр. периферно устройство 4 в1, стационарен телефон и радиатор за отоплание. Обзавеждането ще се състои в: 1 бр. бюро, 2 бр. шкафа, 10бр. столове, 1бр. малка заседателна маса, 1бр. флипчарт.
Дейност 6. Въвеждащо обучение на необучените лица от персонала. Ще се наемат трима обучители за провеждане на 3 дневно обучение на необучения персонал в Звеното. Има се предвид, че програмите действащи към настоящия момент, ще са приключили и предоставящите социални услуги ще са кандидати по настоящата схема. Всички те са преминали обучения и с цел икономично разходване на средствата въвеждащото обучение ще е само за необучения персонал. Обучението ще се извърши в съответствие с утвърдените методики за предоставяне на социални услуги в общността: "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник" и ще включва темите: Общи понятия за домашните грижи и необходимите знания и умения; основни права и задължения;етични стандарти в работата; специфика на грижите за стари хора, лица с увреждания; умения за предоставяне на грижи изискващи физически контакт; умения за разпознаване на рискове и справяне в кризистна ситуация и други по тематични области, представляващи интерес. След провеждане на обучението, персонала на Звеното ще повиши професионалните си умения и ще получи документ за успешно преминат курс.
Дейност 7. Сключване на договори с потребителите на почасови дейности в домашна среда С класираните общо 80 лица и възрастни с частична или пълна невъзможност за самообслужване, от които 10 деца ще се сключат 80 тристранни договори. В тях ще се разпишат правата и задълженията на всички страни по договора.
Дейност 8. Изготвяне на индивидуални планове и графици за предоставяне на почасовите дейности за всеки потребител. Въз основа на направената оценка на потребностите ще се изготви индивидуален план за предоставянето им. В тях подробно ще бъдат разписани вида дейности и почасовото им предоставяне от персонала. За всеки член от персонала на Звеното ще се изготвя месечен график, който ще включва вида дейности, конкретните потребители, които ще бъдат обслужени, датата и часовата заетост при всеки потребител. Потребителите ще разполагат с дневници, в които ежедневно ще имат възможността да изразяват мнението си за качеството на предоставянята услуга.
Дейност 9. Предоставяне на трите типа почасови дейности: лична помощ, социална подкрепа и социално включване и комунално - битови дейности. В продължение на 12 месеца персоналът на Звеното към ДСП- Годеч ще обслужва 80 лица от класираните потребители, като ще предоставя трите типа почасови дейности в домашна среда. - дейност за лична помощ , в това число дейности с медико-социална насоченост: помощ за поддържане на лична хигиена; за обличане и събличане; хранене; вземане на лекарства предписани от лекар; рехабилитационни или др. специализирани услуги; придружаване до детско, учебно и болнично заведение; месторабота и др. - дейности за социална подкрепа и социално включване: помощ при общуване и поддържането на социални контакти; развлечения и занимания в дома и извън него; придружаване при посещение на кино, театър, изожби, концерти и др.; писане на писма , заявления и подаването им в съответната институцяя и др. комунално-битови дейности: пазаруване; поддържане на хигиената в помещенията обитавани от потребителя; извършване или съдействие за дребни битови ремонти; помощ при ползване на административни услуги, плащане на данъци такси и др.;
Дейност 10. Обособяване на група за занимания по интереси с децата от целевата група Децата ще се занимават с полезни и интересни дейности - ще изработват поздравителни картички, украси за кутиите, в които се продават сладкарски изделия и картонени поставки за торти, които ще се ползват за нуждите на сладкарския цех в града. Децата съвместно с школите при НЧ"Никола Вапцаров - 1899" ще реализират демонстрационни занимания на организирани изяви.
Дейност 11. Организиране на посещение на културно събитие ( концерт, театър, изложба) на хората от целевата група. Община Годеч, съвместно с доброволци от НЧ "Никола Вапцаров - 1899" и пенсионерските клубове, ще организират посещение на културно-развлекателно събитие за 99 лица от целевите групи. Реализирането на тази дейност ще даде възможност на потребителите да се откъснат от ежедневната среда и да се включат в социалния и културен живот на община Годеч. Ще се предостави възможност за представяне на изделия изработени от хората в неравностойно положение в групата за занимания по интереси.
Дейност 12. Популяризиране на проекта. "Популяризирането на дейностите по проекта е ключов момент за неговата реализация. Тази дейност ще осведоми обществеността в региона за направените инвестиции от национален и европейски характер. Популяризирането ще се изпълнява през целия проектен период. Ще се проведе процедура за избор на изпълнител на дейност популяризиране и дейност провеждане на информационна кампания сред населението на община Годеч. Част от популяризирането на проекта ще е информационната кампания за набиране на желаещи да предоставят и ползват услугите в домашна среда. Ще се разпростарнят 500 брошури , 50 плаката и 1 информация по местната кабелна телевизия. Старт на кампанията ще даде началната пресконференция. Ще се поместят пространно изложение в интернет страницата на общината, 2 излъчвания по местната кабелна телевизия, 2 публикации във вестник ""Годеч днес"" и 1 в регионален вестник, които ще информират обществеността за проекта, финансовата помощ, реализираните и предстоящите дейности. Ще се организира и проведе заключителна пресконференция, на която ще се представят постигнатите резултати, мерките за устойчивост на дейностите и усвоената безвъзмездна помощ. На нея ще се представи книжка с реализираните цели на проекта и резултати. Ще се изработят 2 бр. информационни табели: 1 за офиса на екипа за управление и 1 за офиса на Звеното към ДСП- Годеч."
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 251 BGN
Общ бюджет: 103 244 BGN
БФП: 103 244 BGN
Общо изплатени средства: 104 617 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 710 BGN
2014 47 907 BGN
2015 0 BGN
104 617 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 204 BGN
2014 40 721 BGN
2015 0 BGN
88 925 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 507 BGN
2014 7 186 BGN
2015 0 BGN
15 693 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз