Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0205-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от община Смолян“
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 10.12.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на лица /деца, възрастни и самотни хора/, които са в пълна или частична невъзможност за самостоятелно самообслужване и риск от социална изолация. Чрез използване на гъвкави модели ще се предоставят почасови социални услуги от Звено за услуги в домашна среда
Дейности: Дейност 1. Организация, управление и отчетност на проекта. За изпълнение на проектните дейности е необходимо сформирането на екип на проекта, който включва ръководител и счетоводител по проекта. Конкретните задължения на всеки член от екипа ще бъдат разписани подробно в договорите за услуга. Екипът се определя със Заповед от кмета на общината. Ръководителят на проекта отговаря за цялостната организация, координация и управление на дейностите по проекта; контролира изпълнението на дейностите; съвместно със счетоводителя носи отговорност за доброто финансовото управление на проекта; следи за правилното разходване на средствата по проекта, в рамките на предвидения бюджет по съответните пера;. Ръководителят на проекта сформира Комисия по жалби и сигнали. Счетоводителят организира и отговаря за цялостната финансова дейност по Проекта; С екипа на проекта ще бъдат сключени граждански договори. Ще бъдат изготвени длъжностни характеристики с подробно разписани задължения и отговорности за заемането на позицията/ Екипът на проекта води и съхранява задължителната документация съгласно Закона за защита на личните данни и изискванията на проекта, като се визуализират с логото на проекта и съхраняват в специални шкафове.Архивирането и съхранението на счетоводните документи се извършва в съответствие със Закона за счетоводството и разпоредбите на чл. 90 от Регламент /ЕО/ № 1083/2006. Ангажимент на екипа е изготвянето на вътрешни правила за работа, процедури и други документи, с които да бъдат запознати и потребителите и персонала на звеното за услуги в домашна среда. За проследяване напредъка на проекта, своевременно отстраняване на рисковете и планиране на последващи действия, екипът на проекта ще провежда работни срещи ежемесечно, на които ще присъстват социалния работник и техническия сътрудник от Звеното за услуги в домашна среда. На срещите ще се канят и представители на Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян, БЧК-Смолян и други заинтересовани страни, с които ще се обсъжда и мерките за недопускане на двойно финансиране. Регулярно екипът на проекта ще представя на потребителите, техните близки и персонала на звеното анкета за мнението им относно изпълнението на проекта. Получените анкети ще се обобщават и коментират от екипа и ръководството на Община Смолян. При констатиране на негативни оценки ще бъде изготвен план за действие за подобряване организацията на работа по проекта. За нуждите на проекта ще бъдат закупени консумативи /хартия, тонери, папки, класьори, тетрадки, заповедни книги, входящи дневници и др./. Предвидено е да бъде сключен договор с независим финансов одитор за извършване на проверка на разходването на средствата по проекта.
Дейност 2. Създаване на Звено за услуги в домашна среда Звеното за услуги в домашна среда се състои от следния персонал: 1 бр. Технически сътрудник , 1 бр. социален работник; 15 бр. лични асистенти; 10 бр. социални асистенти и 10 бр. домашни помощници. Техническия сътрудник и Социалния асистент ще бъдат наети след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап - интервю. Оценката и класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината. Екипът на проекта разработва длъжностни характеристики. Резултатите от проведения подбор ще се поставят на видно място в сградата на общината. Предвижда се техническия сътрудник и социалния работник да бъдат наети на трудов договор в рамките на 12 месеца. - 35 човека - Персонал за предоставяне на почасови услуги в домашна среда /за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите, за извършване на дейности за лична помощ и за извършване на комунално-битови дейности/. Допустими като целева група са кандидати за работа - безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Екипът на проекта разработва необходимите документи за персонала – длъжностни характеристики, инструкции и др. Персоналът за предоставяне на почасови услуги в домашна среда ще се наема след провеждане на подбор на два етапа – по документи и събеседване. За целта ще проведе информационна кампания, в която ще се очертаят ясно критериите за кандидатстване и подбор и ще се обявят сроковете за набиране на документи. Лицата, които желаят да кандидатстват подават заявления в Деловодството на общината до обявения краен срок. Заявленията се входират в Дневник на заявленията за кандидатстване за работа. Кмета на Община Смолян сформира Комисия за оценка и подбор на персонала. Всеки член на комисията оценява кандидата по предварително изготвен от екипа на проекта индивидуален формуляр за оценка. Кандидатите получили най-високи оценки ще бъдат класирани и с тях ще се сключи трудов договор. Списъкът с оценките на Комисията се поставя на видно място в общината. Кандидатите за работа ще преминат обучение. Кандидати, които са преминали обучение по други сродни програми не се включват за ново обучение. При подаване на жалби и сигнали се прилага процедурата за жалби и сигнали, разработена от екипа на проекта. Звеното за услуги в домашна среда ще се помещава в сградата на общинска администрация – Смолян, където ще бъде осигурен офис и зала, в която да се провеждат срещи и обучения. Закупуването, доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане на офиса на Звеното е заложено в бюджета на проекта.
Дейност 3. Кандидастване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на социална услуга в домашна среда За набирането на кандидат – потребители на услуги в домашна среда, предлагани от новоразкритото звено екипа на проекта ще създаде необходимата организация, а именно: - разработване заявление за кандидатстване и ще се изискват медицински документи, ТЕЛК, НЕЛК,ДЕЛК,ЛКК, епикризи, документ за самоличност, декларация за ползване на сходни услуги и др. - изготвяне на обява за набиране на потребители за ползване на трите вида услуги в домашна среда с посочен краен срок за подаване на заявления; - изготвя на Искане до Дирекция „Социално подпомагане“ за извършване на оценка на потребностите на всички лица, депозирали заявление - класиране на кандидатите, като с получилите най-висок брой точки от извършената оценка от Д“СП“-Смолян ще се сключи договор за предоставяне на почасови услуги. - изготвяне и сключване на договори за предоставяне на почасови услуги в домашна среда За участие в проекта могат да кандидатстват: - Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; - Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Кандидатстването, оценката и класирането се осъществява съгласно утвърдена Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за БФП BG051PO001-5.1.04 “Помощ в дома“. При подборът ще се спазват следните условия: недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Броят на желаещите и подали заявление за достъп до услугите, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда може да надвиши броя на лицата, които ще бъдат обслужвани по проекта, поради което ще бъде извършен прецизен подбор и стриктно спазване на Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за БФП BG051PO001-5.1.04 “Помощ в дома“. Внасянето на документи за кандидатстване става в Деловодството на общината, лично или чрез упълномощено от него лице. Кандидатите подават заявленията по настоящ адрес в община Смолян. Класирането на кандидат потребителите се извършва в низходящ ред, спрямо количественото изражение на оценката на потребностите, като при равен брой точки/часове ще се класират и спрямо доходите. Видовете почасови услуги, техният обхват и времетраене ще се уговарят в договор за предоставяне на социална услуга. В хода на изпълнение на проекта Община Смолян ще приложи собствен механизъм за актуализиране на първоначалната информация, което ще бъде основа за индивидуално планиране на необходимостта от почасови услуги за всеки потребител. На всеки 6 месеца, чрез посещения в дома на потребителите и попълване на специално изготвен от екипа на проекта Индивидуален формуляр за актуализиране информацията на потребителите на услуги, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда ще се изготвя междинна оценка и проследяване отделните случаи на потребителите. По този начин ще се осигури едно добро планиране на необходимите почасови услуги, а също така ще се отчита удовлетвореността на потребителите от получената помощ в дома.
Дейност 4. Предоставяне на почасови социални услуга от Звено за услуги в домашна среда Социалната услуга ще се предоставя на 105 потребители от населени места на територията на Община Смолян, където е идентифицирана потребността. Услугата ще се предоставя в продължение на 12 месеца. Договорът за ползване на социалната услуга се изработва от екипа на проекта и се подписва от Кмета на общината като доставчик на социални услуги и потребителя и/или неговия законен представител. Предоставянето на услугата се извършва по разработен индивидуален план, съобразен с оценката на потребностите на потребителя на услугата. Индивидуалния план се предоставя на потребителя, работника и представител на Звеното за услуги в домашна среда. На всеки 6 месеца индивидуалния план се актуализира, като при възникнала необходимост и заявено желание от страна на потребителя това може да се направи и по-рано. С цел запазване здравето на потребителя, защита на неговите права и интереси, намаляване на рисковете се изработва оценка на риска. Техническия сътрудник от Звеното за услуги в домашна среда следи за възникнали проблеми и своевременно уведомява екипа на проекта, с цел вземане на решения за преодоляването им. Във връзка с това се правят протоколи, които се съхраняват в личните досиета на потребителите. Екипът на проекта разработва набор от инструкции и правила, които са свързани с достъпа на работника предоставящ услугата до дома /когато е външен човек на семейството/; запазване на имуществото; начина на връзка с други организации вкл. болници, спешна медицинска помощ, полиция, личен лекар и др. След назначаването на работещите по предоставяне на услугата персонала от Звеното за услуги извършва инструктаж за безопасност на труда, който се отразява в Книга за инструктаж, в съответствие с Наредбата за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Дейностите по ползването на почасови услуги в домашна среда се отразяват в Дневник на потребителя и са съобразени с индивидуалния план. В Дневника се отразяват и посещенията на място за извършване на вътрешен контрол от техническия сътрудник към Звеното за услуги в домашна среда. При отсъствие на асистент/помощник от Звеното за предоставяне на услуги в дома за повече от 10 работни дни или продължителен отпуск се осигурява друг работник за обслужване от тези, които са кандидатствали и одобрени за работа към Звеното за услуги в домашна среда. При регистрирани жалби и сигнали се води Дневник за жалби и сигнали. Комисията за жалби и сигнали своевременно отговаря и в рамките на 7 дни изпраща мотивиран отговор на жалбоподателя.
Дейност 5. Информиране и публичност. Дейността е планирана съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предвидени са целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните действия, включително и достъпно разясняване какви са социалните услуги, за какви целеви групи са предназначени. Информацията за проекта ще достигне до целевите групи и широката общественост посредством организиране на информационна кампания по местните печатни и електронни медии за стартирането на проекта и за приема на документи за ползване на услугата и набиране на кандидати за работа в Звеното за услуги в домашна среда /условия и срокове/. За публикациите в печатни и електронни медии, подготовката на текстовете на информационните материали, публикациите в интернет не са необходими финансови средства по проекта. Като основни параметри в процеса на информиране ще бъдат заложени: Пресконференции – 2 броя: една при стартирането на проекта и една заключителна пресконференция, на която ще се отчетат постигнатите резултати. По време на конференциите ще бъдат раздадени информационни материали. Информационна дипляна – 500броя. Дипляните ще се поставят на разположение на обществено значими места /общината, Дирекция „Социално подпомагане”, Бюро по труда/ и в кметствата в населените места на територията на общината. Информационна табела – 1 брой табела с визуализацията на проекта, която ще се постави на входа на общината Всички материали за популяризиране на проекта и предлаганите услуги в домашна среда, публичните събития, продуктите и документите от проекта ще посочват приноса на общността и ще съдържат всички реквизити, посочени в изискванията за информиране и публичност на ОП РЧР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 217 301 BGN
Общ бюджет: 205 381 BGN
БФП: 205 381 BGN
Общо изплатени средства: 183 917 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 205 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 460 BGN
2014 140 457 BGN
2015 0 BGN
183 917 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 174 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 941 BGN
2014 119 389 BGN
2015 0 BGN
156 330 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 519 BGN
2014 21 069 BGN
2015 0 BGN
27 588 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз