Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0075-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Изследване и усъвършенстване на съществуващите и разработване на нови дистанционни методи и технологии за калибриране и ориентиране на метеорологични радари"
Бенефициент: "Електрон Консорциум" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Целите на проекта са: 1. Изследване и доразвиване на съществуващи и създаване на нови методи за ориентиране и калибриране на радарни сензори; 2. Създаване на експериментална платформа за научни изследвания в областта на дистанционните радарни калибратори; 3. Получаване и анализиране на експериментални резултати в различни метеорологични условия и различни честотни обхвати; 4. Създаване на нови интегрирани методи и технологии за дистанционно калибриране и ориентиране на метеорологични радари с прилагане на резултатите от научните изследвания. "
Дейности: Разходи за възнаграждения на персонал Разходи за възнаграждения на персонал
Разходи за наем на сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта. Разходи за наем на сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта.
Разходи за материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта. Разходи за материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 461 196 BGN
Общ бюджет: 533 581 BGN
БФП: 426 865 BGN
Общо изплатени средства: 426 865 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 426 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 175 BGN
2014 297 781 BGN
2015 57 908 BGN
426 865 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 362 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 499 BGN
2014 253 114 BGN
2015 49 222 BGN
362 835 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 676 BGN
2014 44 667 BGN
2015 8 686 BGN
64 030 BGN
Финансиране от бенефициента 115 299 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 5 Изготвени задания за дейностите по изпълнение на проекта
Индикатор 6 Предварителни доклади и предложения, оформени в обща план-програма.
Индикатор 7 Материали от проучването за съвременното състояние на моделиране на вероятностни характеристики на сигнали и смущения за метеорологични радари, оформени като раздел от отчетния доклад по етапа.
Индикатор 8 Материали от проучването за съвременното състояние и съществуващи модели на радиолокационни приемно-предавателни и антенни подсистеми
Индикатор 9 Материали от проучването на съвременното състояние на модели за разпространение на електромагнитни вълни в 10см и 3см диапазони.
Индикатор 10 Материали от проучване на съвременното състояние на методите за ориентиране на метеорологични радари
Индикатор 11 Материали от проучване на съвременното състояние на алгоритми за обработка на
Индикатор 12 Материали от създаване на модели в среда на Matlab или SystemVue на приемници, предаватели, антенни системи на радарни сигнали, в т.ч. класически приемници, приемници с директна дискретизация на носеща радиочестота
Индикатор 13 Материали от създаване на теоретични модели на радарните системи в контекста на калибриране и ориентирането на метеорологични радари
Индикатор 14 Материали от смесенo- хардуерно и софтуерно моделиране на сигнали от метео радари, приемани от антенни системи със сканиране по азимутал и по ъгъл на място, оформени като модели на Simulink,Quartus, DSP Builder
Индикатор 15 Материали от проучване на съвременни софтуерни и хардуерни платформи и операционни системи за запис на метеорологични сигнали
Индикатор 16 Материали от теоретичен и практически синтез на приемно-предавателния тракт и обработката на сигналите с помощта на съвременни програми за моделиране и проектиране в областта на СВЧ и обработка на сигнали.
Индикатор 17 Материали от разработка на програми, модели и схеми, във вид на листинги на програми, изработени устройства, протоколи от настройка на подсистемите
Индикатор 18 Материали от имплементация на разработените модели на сигнали и смущения за нуждите на тестването в лабораторни условия, във вид на листинги на VHDL или модели на Simulink
Индикатор 19 Материали от сравнителен анализ на създадените теоретичните модели на подсистемите- СВЧ, приемнопредаватели и цифрова обработка на сигналите с измерените параметри на реалните подсистеми
Индикатор 20 Корекция на теоретичните модели по резултатите от сравнителния анализ, оформени, като корегирани модели на съответния програмен продукт
Индикатор 21 Материали от изследване в среда на AREPS на характеристиките на няколко позиции за разполагане на експерименталната платформа, оформени като графики на сигнал/шум за съответните позиции
Индикатор 22 Материали от експериментално изследване на влиянието на многолъчевото разпространение (отражение и преотражение) на електромагнитните вълни върху характеристиките на платформата, оформени като графики, таблици и снимки
Индикатор 23 И3 Изводи и заключения от сравнителен анализ на получените експериментални резултати и теоретични модели в AREPS
Индикатор 24 И4 Корегирани теоретичните модели по резултатите от полевите изпитвания на експерименталната платформа
Индикатор 25 Материали от практически измервания на приети сигнали от детерминиран източник, оформени във вид на таблици или графики
Индикатор 26 Материали от практически измервания на приети сигнали от недетерминиран източник, оформени във вид на таблици или графики
Индикатор 27 Материали от подготовката и обработката на записаните радарни сигнали, във вид на текстови или бинарни файлов
Индикатор 28 . Материали от моделиране на експерименталните постановки в среда на AREPS за оценка на очакваните нива на сигнал/шум от детерминирания източник на излъчване за трите радара и различни позиции на експерименталната платформа, във вид на модели, графики или
Индикатор 29 Материали от сравнителния анализ на експерименталните измервания и моделирането за различни радарни позиции, във вид на таблици и графики
Индикатор 30 Материали от съвместното тестване на калибровката и ориентирането на двойки радари по експерименталната платформа, като обща цел.
Индикатор 31 Материали от оценка на постигнатите точностни характеристики във вид на графики или таблици. Интегрирана методика
Индикатор 32 Материали от сравнителен анализ на разработваните методи за дистанционно калибриране и ориентиране в средата на метеорологична радарна мрежа, във вид на снимки от радарни продукти от отделните радари, както и обработени в среда на Matlab резултати във вид
Индикатор 33 Материали от корекция на методиката по практическите резултати от полевите измервания, оформени като корегиращи изводи и правила, отразени в методиката.
Индикатор 34 Материали от оценката на полезността на всеки един от изследваните методи в практическата работа на метеорологичните радари, оформени като таблици и изводи за съответния раздел на отчета по етапа.
Индикатор 35 Заключителен доклад по проекта, с отчетени основни резултати от ориентирането и калибрирането, приложена интегрирана методика и експериментална платформа. Публикуване на основни части от отчета в Интернет и в научни публикации и изложби.
Индикатор 36 (Д) Материали от проверката на ориентирането и калибрирането на радарите по други способ- сверка с точно ориентирани позиции, във вид на таблици или графики
Индикатор 37 (Д) Материали от дефиниране на спецификацията на бъдещото изделие, оформени като точки от специгфикация. Изготвяне на рекламни материали на бъдещото изделие във вид на резултати, изводи и снимки от калибровката и ориентирането в Интернет страницата на ком


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз