Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0052-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Експериментално развитие на физиотерапевтични медицински изделия с нов съвременен потребителски и сервизен интерфейс и въвеждане на нови комбинации от терапевтични функции"
Бенефициент: "МДМ - 97" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Цели на проекта са: 1. Създаване и развитие на експертен вътрешен екип и натрупване от него на нови знания и опит в изследванията и създаването на нови медицински електронни изделия; 2. Изграждане и развитие на адекватни и ефикасни връзки с външни организации – партньори и подизпълнители, които да осигуряват успешното изпълнение на сложни междудисциплинарни изследвания, изпитвания, свързани с бъдещи нови проекти; 3. Разработка на поне едно ново електронно медицинско изделие за комбинирана физиотерапия, което да покрива съвременните изисквания към параметрите и да осигурява съвременен потребителски интерфейс “човек-машина” с използване на модерни технически средства."
Дейности: Дейност 1 Сформиране на проектния екип, планиране и организиране на иновативната дейност
Дейност 2 Избор на наемодател/и, доставка, пускане в действие и поддръжка на наети ДМА
Дейност 3 Оперативно управление на опитно -конструкторската (експерименталното развитие) и изпитвателна дейност на екипа по проекта Възнаграждения+ амортизации
Дейност 4 Разработка и доставките на специализиран софтуер от външен изпълнител по задание на Кандидата бюджетни пера 4.1.1.,4.1.2
Дейност 5 Дизайн и доставката на прототипи на корпусите на основните елементи от конструкцията на иновативния продукт в необходимите конфигурации от външен изпълнител по задание на Кандидата бюджетно перо 4.1.3
Дейност 6 Доставката на комплектите градивни елементи за изработка на прототипи (експериментални модели и опитно производство) за новия иновативен продукт в необходимото за демонстрация и изпитване количество, съгласно приложимите стандарти бюджетни пера 4.1.4, 5.1,4.3,4.3.2
Дейност 7 Осигуряване на визуализация и публичност на действията по проекта
Дейност 8 Оперативно управление, контрол и отчет на дейностите по проекта
Разходи по Компонент 2 Разходи за такси за регистрация на търговска марка на новите медицински изделия
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 283 222 BGN
Общ бюджет: 457 310 BGN
БФП: 274 386 BGN
Общо изплатени средства: 274 386 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 274 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 000 BGN
2014 224 386 BGN
2015 0 BGN
274 386 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 233 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 500 BGN
2014 190 728 BGN
2015 0 BGN
233 228 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 500 BGN
2014 33 658 BGN
2015 0 BGN
41 158 BGN
Финансиране от бенефициента 188 815 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 2 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 3 Разработени документи за новия иновативен продукт
Индикатор 4 Разработени прототипи на кутии за новия иновативен продукт
Индикатор 5 Произведени опитни иновативни продукти в готовност за изпитване
Индикатор 6 Проведени успешни изпитвания на иновативния продукт
Индикатор 7 Подготвена и комплектована документация за външно оценяване на съответствието и маркировка “СЕ”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз