Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0081-C0001
Номер на проект: ESF-1109-18-08001
Наименование: Професионална квалификация и заетост
Бенефициент: ЕООД "Мариана Ковачева"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаването на конкурентноспособността на безработни лица, посредством обучение за придобиване професионална квалификация и осигуряване на възможност за производствен стаж по придобитата специалност.
Дейности: 1. Подготовка на екипа на проекта; Оформяне на граждански договори на екипа на проекта; Подбор на обучавани безработни лица; Изработване на план-график за обучения; Съставяне на графици за провеждане на мероприятия. Назначаване стажуващи при Работодател лица, успешно преминали обученията
2. Откриване на дейностите Откриване на дейностите по проекта с кръгла маса за представяне пред партньори, гости и обществеността целите, дейностите, екипа.В проекта е заложено изработване на информационни материали- брошури, листовки-по 250бр.; стикери- 200бр.; плакати-5бр. За участници и гости е предвиден кетаринг.
3. Обучения за придобиване на професионална квалификация Заложени са обучения на помощник-възпитател, социален работник и готвач. Ще бъдат обучени 6 групи по 10 човека. Всяка група ще работи по предварително изготвени учебен план и програма за обученията в рамките на предвиденото за придобиване на квалификационна степен време Обученията ще се провеждат по 6, 7 и 8 часа-съобразно установения график за обучения. За обученията е заложено закупуването на следните материали: Принтерна хартия -150 пакета; Карирана хартия - 10 пакета; Папка картонена - 40 бр.; Папка PVC - 40 пакета; Папка джоб - 30 пакета; Борд маркер - 10 бр.;Флипчарт хартия - 10 пакета;Химикали - 60 бр.; Тетрадка - 60 бр.; Продукти за обучения по готварство за 27 дни по приложен списък; За обученията е заложено закупуването на следните консумативи: Консумативи за принтер - 2 бр.; Кашон архивен - 40 бр. За обучаемите лица е предвидено изроботване на здравни книжки. Успешно преминалите курс на обучение ще получат диплома или удостоверение - според вида професия. Предвидени са и пътни разходи за обучаваните лица, които не живеят в мястото за обучения..
4. Стаж при работодател за срок от три месеца Назначаване стажуващи при Работодател лица;Оформяне на трудови договори ;Ще бъде осигурен тримесечен стаж по придобитата специалност за поне 80 % от участниците в обученията - 48 ч ще преминат производствен стаж при работодател. За всеки от обучените специалисти ще бъдат изготвени план и програма за производствен стаж; За стажуващите е предвидена месечна заплата 290 лв./според решение на МС за минимална работна заплата за 2012г./ и осигурителни вноски от работодател/за 3 месеца/. Осигуряването на производствен стаж при работодател не само дава по-ясна представа за придобитите знания в теоретичната част на обученията за придобиване на квалификация, но и дава възможност на безработните лица, преминали обучение да усъвършенстват придобитите знания и умения.
5. Закриване на дейностите Организиране на кръгла маса с отчет и анализ на постигнатите резултати, възможностите за продължаване на проектните дейности след приключване на финансирането. В проекта е заложено изработване на информационни материали- брошури, листовки- по 250бр.; стикери- 200бр.; плакати-5бр. За участници и гости е предвиден кетаринг.
6. Популяризиране на дейностите по проекта Да се осигури широко медийно покритие, с помощта на различни форми и методи на комуникация на териториално равнище. Заложени са мероприятия за голяма информационна кампания: - Кръгла маса - 2 броя - при откриване и закриване дейностите по проекта; - изработване и монтиране на табела, включваща елементи съгласно коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г.-1бр.; - изработване и монтиране на табели при партньорите по проекта-5бр; - публикации в местни вестници; - брошури, листовки- по 500бр.; -стикери - 400бр.; - плакати-10бр.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 797 BGN
Общ бюджет: 105 588 BGN
БФП: 105 588 BGN
Общо изплатени средства: 99 627 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 759 BGN
2013 9 150 BGN
2014 62 345 BGN
2015 - 10 627 BGN
99 627 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 946 BGN
2013 7 778 BGN
2014 52 993 BGN
2015 - 9 033 BGN
84 683 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 814 BGN
2013 1 373 BGN
2014 9 352 BGN
2015 - 1 594 BGN
14 944 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз