Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0048-C0001
Номер на проект: ESF-1109-04-11001
Наименование: Със знания можем и работим
Бенефициент: ЕТРУРИЯ ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 08.11.2012
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разширяване на обема на производство и повишаване на конкурентноспособността на Етрурия ООД чрез предоставяне на възможност за качествена професионална квалификация в реална работна среда и осигуряване на трайна заетост на безработните лица, успешно преминали квалификационно обучение и производствен стаж във фирмата.
Дейности: Дейност 1. Ресурсно обезпечаване на проекта Посочените в проектното предложение членове на екипа ще заемат официално своите позиции съответно на ръководител проект, счетоводител, координатор и преподаватели. Ще се мобилизират технически ресурси за изпълнение на проекта – офиси, офис оборудване, средства за комуникация и консумативи. Ще се започне подготовката на документацията за тръжна процедура, като се дефинират ясно критериите за оценка на офертите.
Дейност 2. Сформиране на групи за обучение Ще бъдат сформирани групи за обучение по определените професии от насочените от Агенция по заетостта безработни лица, съобразно тяхното образование и предпочитание. В групите ще бъдат включени лица, регистрирани в бюрата по труда в гр. Плевен . Ще бъдат подготвени досиета с данните на лицата за обучение, които ще бъдат допълвани с техните резултати по време на обучението.
Дейност 3. Избор на доставчик на обучение Ще бъде подготвена необходимата организация и ще бъде проведена тръжна процедура за избор на обучаваща организация по реда на ПМС № 55/12.03.2007г.
Дейност 4. Провеждане на обучение по професия "Работник в обувно и кожено - галантерийно производство" Ще бъдат обучени 20 безработни лица от община Плевен. Обучението ще бъде модулно. Теоретичните часове ще бъдат по 6 часа дневно, а практическите по 8 часа дневно. След приключване на всеки модул ще бъде провеждана междинна проверка на усвояемостта. Професионалното обучение ще завърши с изпити по теория и практика на професията, съобразно Държавните образователни изисквания за професията за придобиване на професионално – квалификационна степен
Дейност 5. Провеждане на обучение по професия "Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия" Ще бъдат обучени 10 безработни лица от община Плевен. Обучението ще бъде модулно. Теоретичните часове ще бъдат по 6 часа дневно, а практическите по 8 часа дневно. След приключване на всеки модул ще бъде провеждана междинна проверка на усвояемостта. Професионалното обучение ще завърши с изпити по теория и практика на професията, съобразно Държавните образователни изисквания за професията за придобиване на професионално – квалификационна степен
Дейност 6. Осигуряване на стаж по професия "Работник в обувно и кожено - галантерийно производство" Всички лица, успешно положили изпити за придобиване на професионално – квалификационна степен ще бъдат включени в тримесечен стаж по професията. По време на стажа те ще навлязат в реална производствена обстановка, което ще помогне да се повиши мотивацията им за трудова реализация.
Дейност 7. Осигуряване на стаж по професия "Оператор в производство на обувки и кожено-галантерийни изделия" Всички лица, успешно положили изпити за придобиване на професионално – квалификационна степен ще бъдат включени в тримесечен стаж по професията. По време на стажа те ще навлязат в реална производствена обстановка, което ще помогне да се повиши мотивацията им за трудова реализация.
Дейност 8. Управление на проекта Тази дейност ще се извършва от управленския екип на проекта по време на целия период на реализация на проекта и ще включва: • Наблюдение на изпълнението за установяване и предвиждане на отклонения от плана на проекта; • Наблюдение и контрол на дейностите по проекта по отношение на време, използвани ресурси и постигнато качество на за отделните етапи. • Изготвяне на технически и финансови отчети за изпълнението на проекта; • Провеждането на срещи на екипа на проекта за установяване на постигнатия напредък; • Управление на обхвата, времето, разходите, рисковете, комуникациите, промените и измерителите на проекта от страна на неговия управленски екип; • Предприемане на корективни мерки, за да се осигури изпълнението на проекта навреме, в рамките на бюджета и с необходимото качество;
Дейност 9. Публичност и визуализация на проекта Тази дейност се извършва съгласно съпътствуваща Програма за публичност и визуализация на Проекта, която състои в публикуване на шест информационни материала, организиране на две пресконференции- при стартирането и приключването на проекта, публикуване на информация за проекта в средствата за масова информация, поставяне на 5 информационни табла и на една информационна табела, в съответствие с изискванията в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР). Дейността ще се изпълнява от екипа за управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 265 BGN
Общ бюджет: 63 433 BGN
БФП: 63 433 BGN
Общо изплатени средства: 63 432 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 053 BGN
2013 19 677 BGN
2014 25 702 BGN
2015 0 BGN
63 432 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 345 BGN
2013 16 726 BGN
2014 21 846 BGN
2015 0 BGN
53 917 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 708 BGN
2013 2 952 BGN
2014 3 855 BGN
2015 0 BGN
9 515 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз