Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0124-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Грижа и помощ в дома на лица нуждаещи се от почасови социални услуги в община Смядово”
Бенефициент: ОБЩИНА СМЯДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 30.11.2012
Дата на приключване: 30.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Смядово
Описание
Описание на проекта: Да се предоставят комплексно или поотделно качествени почасови социални услуги на най-малко 70 ползватели за лична помощ, в това число с медико-социална насоченост – помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при обличане, събличане, помощ при вземане на лекарства, за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в дома и дейности за социално включване и социална подкрепа- помощ при общуването и поддържане на социални контакти от лица, назначени в Звеното за услуги в домашна среда.
Дейности: Сформиране екип на управление на проекта и управление на проекта Ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, в т. ч. мониторинг и контрол, отчитане и приключване. Ще бъдат подготвени и подписани договори с административния и технически персонал на проекта. За нормалното реализиране на проекта са необходими следните позиции в Екипа за управление на проекта: Ръководител на проекта Счетоводител, Координатор и Технически сътрудник. Екипът ще следи стриктно за спазването на проектното предложение, изготвяна на технически и финансови доклади, подготовка на искане за плащане, организация по избор на външни изпълнители, водене на кореспонденция и съхранение на проектната документация. Поддържа активна комуникация със Звеното за услуги. Последния месец за изпълнение на проекта екипа ще бъде ангажиран с приключване на трудовите договори, изготвяне на уведомления до НОИ, оформяне на трудовите книжки, подготовка на документи за регистрация в Дирекция „БТ” и др.
Информационна дейност и популяризиране на дейностите по проекта  Провеждане на 2 информационни събития. В началото и преди приключването на дейностите по проекта с цел популяризиране на дейностите и резултатите;  Публикации в местни вестници с информация за проекта, реализираните дейности и финансиращата програма – 2 бр. – при стартирането и преди приключването на проекта;  Изработване и поставяне на информационни табели;  Изработване на информационни материали, които ще бъдат разпространени сред участниците в информационните събития; При изпълнението на всички действия за осигуряване на информация и публичност на проекта ще се спазват изискванията, заложени в Приложение И – Ръководство по публичност към Насоките за кандидатстване по настоящата схема. С реализацията на тази дейност ще се популяризира финансовото участие на ЕС пред широката общественост.
Подбор на потребители и персонал на Звеното за предоставяне на почасови услуги в домашна среда. Подборът ще се извърши на два етапа: Първи етап – подбор на персонал за Звеното за услуги в домашна среда: обявяване на свободните работни места; подаване на заявления от кандидатите; разглеждане и класиране на кандидатите; обявяване на избраните кандидати; интервю; сключване на договори. Втори етап – подбор на потребители; обявяване на процедурата; подаване на заявления от потенциални потребители, административна проверка на заявленията, относно допустимостта им, оценка на потребностите; класиране на потребителите според оценката на потребностите; интервю; сключване на договори.
Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд Разработване на планове, инструкции, правила и оценка на риска за осигуряване здравословни и безопасни условия при предоставяне и получаване на услугите. Бенефициентът запознава помощниците в дома, сътрудника социални дейности, хигиенистта и потребителите с горепосочените документи и им предоставя копие от тези, които са относими към тях. При промяна в извършваните дейности СТМ актуализира документите.
Обучение на персонала Предвижда се провеждането на 5-дневно въвеждащо обучение на предварително подбраните лица, които не са преминали курс на обучение в предишни фази. За обучители ще бъдат поканени експерти, успешно работещи по изпълнението на проекти за предоставяне на услугите в домашна среда.Темите на отделните лекции ще бъдат подбрани съгласно специализираната Методика за предоставяне на социалните услуги в общността. След това се предвижда 3 –дневно надграждащо обучение на предварително подбраните лица, които са преминали курс на обучение в предишни фази. За обучители ще бъдат поканени експерти, успешно работещи по изпълнението на проекти за предоставяне на услугите в домашна среда.Темите на отделните лекции ще бъдат подбрани съгласно специализираната Методика за предоставяне на социалните услуги в общността.
Обзавеждане и оборудване на Звеното за социални услуги в домашна среда За да се създадат добри условия за работа в Звеното се предвижда то да бъде обзаведено и оборудвано с най –необходимите за целта средства. Ще се оборудва помещение със: бюра, столове /обикновен/, шкаф, стелаж, маса компютри и мултифункционално устройство.
Предоставяне на социални услуги на потребителите Звеното ще предоставя три вида социални услуги: 7.1. „Помощник в дома” - лица, които ще предоставят почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, които се изразяват в помощ на поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружане до детско или учебно заведение, болнично заведение или работа. Помощ при хранене /приготвяне на храна подпомагане при хранене, сервиране, отсервиране, измиване на използваната посуда/Поддържане на личната хигиена /помощ при обличане, при къпане, сресване и всичко свързвано с ежедневния тоалет/Посещение на личния лекар за вземане на предписаните лекарства и закупуването им от аптеката.При нужда помощ при рехабилитационни 7.2. «Сътрудник социални дейности» - лица, които ще предоставят почасови услуги в подкрепа на социално включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на обществени, културни събития. Помощ при писане на писма/оформяне и изпращане на писмото и занасянето до ПТС/ заявления и подаването им до съответните институции, и всички видове дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група. 7.3.”Хигиенисти” – лица, които ще предоставят почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в помещения на ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя. Пазаруване на продукти необходими за приготвянето на храната на потребителя.Текущо почистване /подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение/;Основно почистване /измиване на прозорци, врати, основно почистване на баня в обитаваното помещение./; Битови услуги /закупуване на вещи от първа необходимост със средства на клиента, закупуване на хигиенизиращи препарати и материали необходими за бита / Извършване и съдействие при отстраняване на дребни битови ремонти/смяна на електрически крушки, ремонт на контакти, щепсели, кабели в обитаваното от потребителя помещения, измазване при нужда на помещението в което живее потребителя, снабдяване и приготвяне на дърва за огрев, необходими за отоплението на жилището. Услугите ще се предоставят във всички населени места на общината. За предоставяните почасови услуги, потребителите ще заплащат такси, определени от Наредбата на община Смядово, приета с решение на Общински съвет Смядово. Предоставянето на почасовите услуги в домашна среда стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на съответната социална услуга. Договорът се сключва между Кмета на община Смядово и потребителя и/или негов законен представител. Предоставянето на услугите ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Планът включва дейностите, които са договорени за подобряване качеството на живот на съответния потребител.
Мониторинг и контрол на предоставяните почасови услуги в звеното Изготвяне на План за мониторинг, включващ: текущо наблюдение и контрол върху изпълнението на индивидуалните планове, оценка качеството на работа на помощници в дома, сътрудник социални дейности и хигиенист, оценка потребностите от обучение на персонала, посещения на потребителите на тримесечие и при сигнали.
Извършване на независим одит Ще се възложи на външен изпълнител извършване на независим одит по проекта. Ще се одитират приложените сметки /приходни и разходни/ и подкрепящата ги документация, ще се установи коректността, надеждността, законносъобразността и ще се идентифицират допустимите разходи, извършени в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ. Одитът на проекта ще бъде извършен от регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители или от фирма за одит. Финансовият одит ще завърши с изготвяне на одитен доклад, който може да се изготви единствено след извършването на всички плащания по проекта. Предаването на доклада ще стане до месец след приключване на дейностите по проекта. Същият ще бъде представен на УО при предаване на окончателния доклад от екипа за управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 237 135 BGN
Общ бюджет: 221 728 BGN
БФП: 221 728 BGN
Общо изплатени средства: 209 848 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 221 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 117 143 BGN
2014 92 705 BGN
2015 0 BGN
209 848 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 188 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 571 BGN
2014 78 799 BGN
2015 0 BGN
178 370 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 571 BGN
2014 13 906 BGN
2015 0 BGN
31 477 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой обслужени потребители от целевата група включени в проекта - договор 124
Индикатор 5 Брой проведени обучения - договор 124
Индикатор 6 Брой ползвали социалните услуги включени в проекта - договор 124
Индикатор 7 Брой обучен персонал - договор 124


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз