Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0141-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ В ДОМАШНА СРЕДА – ПАНАГЮРИЩЕ”
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Проектът включва поредица от дейности, насочени към създаване на Звено за услуги в домашна среда в община Панагюрище. В рамките на проекта ще бъде подбран и обучен персонал на звеното от 27 души, които ще бъдат назначени на трудови договори. В 12 месечен срок ще бъдат предоставени услуги на 58 потребители. Проектът ще бъде представен чрез рекламни и информационни материали и събития. Социалното предприятие звено за предоставяне на услуги в домашна среда в община Панагюрище ще бъде оборудвано с необходимата техника за работа. То ще продължи да работи и след приключване на проекта минимум 2 години.
Дейности: Дейност 1 „Организация и управление на проекта” Дейността ще се реализира по следния начин: - първоначалното планиране на реализацията на дейностите по проекта - в самото начало ще се проведе основна работна среща на екипа по реализация на проекта. На срещата екипа ще изготви подробен план-график за изпълнение и план за изразходване на средствата по проекта. На срещата ще бъде изготвен и актуален график на тръжните процедури. По време на екипната среща ще се подготви и първоначалното разпределение на задачите и отговорностите за изпълнение на проекта между екипа за организация и управление на проекта. - работни срещи - По време на тези срещи екипът ще представи и обоснове взетите решения за реализация на проекта. При нужда от промени, ще се изменят изготвените документи за оптимално изпълнение на дейностите. В резултат от срещата и взетите решения ще се изготви общ план за изпълнение на проекта, обединяващ горепосочените документи. В допълнение на взетите решения ще се определят и основните начини на комуникация между експерти, обучители, и екип, реализиращ проекта. След взетите решения ще се създадат основните бланки и процедури за визуализация и съхранение на документите по проекта. - изготвяне на тръжни документи и провеждане на тръжните процедури - в рамките на дейността ще се организират и проведат тръжните процедури за избор на доставчици по предварително заложените, необходими за реализацията на дейностите, външни услуги (съгласно описите и технически спецификации в приложение към бюджета на проекта)
Дейност 2 „Подбор и наемане на персонал” Дейността включва: - Персонала на Звеното ще се набира чрез обяви и съобщения в медиите и филиала на Д ”БТ” в Панагюрище и рекламни материали, насочени към безработни; - екипа на проекта, съвместно с ДБТ ще подготви процедура по обявяване на работните места в Звеното за услуги в домашна среда. Ще бъдат изработени критерии за подбор и длъжностни характеристики за длъжностите в Звеното; - ще се подготви списък от безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и на професионална пенсия за ранно пенсиониране. В този списък ще бъдат включени около 40 лица; - ще се извърши предварителен подбор по документи за лицата от списъка: всеки от кандидатите подава заявление за постъпване на работа, автобиография, документи за завършено образование, медицинско свидетелство за работа, свидетелство за съдимост; - ще се проведе интервю с кандидатите, с цел проучване на нагласите им, оценка на техните комуникативни, креативни и др. Способности, оценка за професионална пригодност; - При назначаване на кандидатите се спазват следните процедури: а) подписват се трудови или граждански договори с избраните кандидати, в зависимост от вида заетост. В договора ясно са разписани задълженията и правата на двете страни, размера на трудовото възнаграждение и др. б) всеки назначен се запознава с длъжностната си характеристика, получава копие от Правилника за вътрешния ред и подписва Декларация за спазване на поверителност на личната информация на потребителя; в) с назначените се провежда начален и периодични инструктажи за безопасност на труда; - ще се изготвят индивидуални работни планове на персонала с описани услуги за всеки от потребителите, за които се грижи; - ще се изработят правила за оценка и управление на риска при предоставяне на социалните услуги; В рамките на дейността ще се ползва външен консултант – в рамките на 20 часа.
Дейност 3 „Обучение на персонал” – въвеждащо и надграждащи Дейността предвижда обучението да се проведе под формата на квалификационен курс, дневна форма, като част от професия „Социален асистент“ – код 762040, професионално направление „Социална работа и консултиране“ – код 762; специалност „Подпомагане на възрастни“ – код 7620402. За да се реализира дейността, ще бъде проведена предварително тръжна процедура съгласно ЗОП за избиране на обучаваща организация, която притежава съответния лиценз по НАПОО. В заданието към организацията ще бъде поставено като изискване учебната програма и учебните планове да бъдат разработени на базата на параметрите, заложени в методиките за предоставяне на социалните услуги в общността „Социален асистент”, „Домашен помощник” и „Личен асистент” Обучението ще бъде в рамките на 80 учебни часа, разпределени по следния начин: - Въвеждащо обучение, изнесено – 40 учебни часа в рамките на 5 дни; - Две поддържащи обучения, изнесени, всяко по 20 часа, в рамките на 2 дни и половина. Във всяко обучение ще участват всички от персонала на Звеното за услуги в домашна среда – Панагюрище – 27 човека. На всеки участник в обучението ще бъде издадено удостоверение за завършена част от професия, при успешно положен изпит след края на обучението. Най-общо обучението ще включва следните модули: За Надграждащо обучение : Модул 1 – Здравословни и безопасни условия на труд. Трудово-правни и икономически знания. Делово общуване. Модул 2 – Същност на социалната работа. Социални услуги в общността. Социално законодателство. Модул 3 – Професионална роля на социалния асистент. Основни задължения. Етични принципи в работата на социалния асистент. Професионална реализация и развитие. Модул 4 – Специфика при предоставянето на социални услуги в общността за възрастни и тежко болни хора и възрастни с увреждания. Модул 5 – Специфика при предоставянето на социални услуги за деца с двигателни и сензорни увреждания; деца с физически и психически заболявания. За Надграждащите обучения: Модул 6 – Специфика при общуването с потребителите и техните близки. Модул 7 – Превенция и подкрепа при случаи на насилие. Модул 8 – Модели за работа и подкрепа при случаи на скръб и загуба. Модул 9 – Работа в кризисна ситуация. Формиране на практически умения.
Дейност 4 „Информиране, подбиране и консултиране на кандидат потребители” Дейността ще се реализира по следния начин: - Кандидатът ще създаде необходимата организация за набиране на кандидати за ползване на услугите. Тази организация се базира на опита от вече реализираните проекти, както и механизма, описан по точка 4.4. Ще бъде разработена необходимата документация: заявление за кандидатстване, документи за самоличност, актуални медицински документи и други необходими такива; - Информирането на потребителите ще се реализира чрез информационна събитие в началото на проекта, информационни диплени и плакат, съобщения в медиите и лични срещи с кандидатите; - Подбиране на потребители. В резултат на информирането кандидатите ще заявят необходимостта си от ползване на почасови услуги по настоящ адрес пред кандидата. Очаква се броя на кандидатите за ползване на услугите да бъде около 80; - Кандидатът ще приеме всички необходими документи, ще ги окомплектовка по надлежния начин. След което ще изготви искане за извършване на оценка на потребностите на всички лица, депозирали заявления за ползване на услугите. Искането ще бъде адресирано до дирекция „Социално подпомагане”, Панагюрище. В искането ще има и опис на приложените документи; - Оценката на потребностите на кандидатите за ползване на почасови услуги ще се извърши от Дирекция „Социално подпомагане” по съответната Методиката за оценка на потребностите на кандидатите за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”; - След извършване на оценката ще кандидат ще получи списък на лицата в низходящ ред, съобразно резултатите от направената оценка; - След получаване на списъка и оценките, кандидатът ще извърши окончателния подбор на потребителите – 58 на брой. На всеки от тях, на базата на оценката, ще се извърши изготвят индивидуални планове, в които ще се конкретизират елементите на предоставяната услуга, нейния интензитет и точен график; За нуждите на тази дейност ще бъдат използвани: - двама консултанти в рамките на по 40 часа всеки. Ще се достави необходимата техника и оборудване на звеното за помощ в домашна среда.
Дейност 5 „Предоставяне на почасови услуги за лична помощ” - Услугата ще се предоставя от 23-ма лични асистенти и ще се администрира от Домашния социален патронаж. 15 лични асистента ще работят на 4 ч.; 5 лични асистента ще работят на 6 ч.; а 3 лични асистента на 8 ч. - Ще бъдат подписани тристранни договори, в 7-дневен срок от началото на предоставяне на услугата; - Ще бъдат изготвени работни план-графици за предоставяне на услугата; - Ще бъде създаден: а) регистър на потребителите; б) регистър на трудови злополуки и инциденти, в) регистър на установените случаи на насилие/ злоупотреба; г) регистър на отправените похвали и жалби и предприетите действия - Ще се създадат досиета на потребителите; - Ще се създадат досиета на персонала; - Ще бъде организиран механизъм за наблюдение на работата на персонала: присъствени форми; дневник на потребителя; - Ще бъде осигурена ясна и достъпна процедура за разглеждане на жалби от страна на потребителя или негов законен представител; В рамките на услугата ще се предоставя помощ: за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др. Услугите ще се предоставят по настоящ адрес и това ще наложи персонала да пътува до различни населени места в общината. В рамките на услугата ще се ползва помощта на външен психолог в рамките на 16 часа месечно – общо 192 часа.
Дейност 6 „Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности” - Услугата ще се предоставя от 2 домашни помощници и ще се администрира. - Ще бъдат извършени същите процедури, както по Дейност 5; В рамките на услугата ще се предоставя помощ за: поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя идр. Услугите ще се предоставят по настоящ адрес и това ще наложи персонала да пътува до различни населени места в общината. В рамките на услугата ще се ползва помощта на външен психолог в рамките на 16 часа месечно – общо 192 часа.
Дейност 7 „Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване” - Услугата ще се предоставя от 2-ма социални асистенти и ще се администрира от Домашния социален патронаж. - Ще бъдат извършени същите процедури, както по Дейност 5 и 6; В рамките на услугата ще се предоставя помощ за: придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др.помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група. Услугите ще се предоставят по настоящ адрес и това ще наложи персонала да пътува до различни населени места в общината. В рамките на услугата ще се ползва помощта на външен психолог в рамките на 16 часа месечно – общо 192 часа.
Дейност 8 „Информиране и публичност” Дейността е изцяло съобразена с „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОПРЧР” и включва следните елементи: - информационно събитие за началото на проекта с 30 участника. По време на събитието ще се презентира проекта и неговите дейности; - заключително събитие за края на проекта с 45 участника. По време на събитието ще се представят постигнатите резултати по проекта; - плакат на проекта – в 50 бр.; - рекламно-информационна дипляна – в 500 бр.; - информационна табела за поставяне на местата, където ще се провеждат проектните дейности – 2-ва броя; - за проекта ще се поддържа постоянна информация в страницата на Кандидата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 436 BGN
Общ бюджет: 137 209 BGN
БФП: 137 209 BGN
Общо изплатени средства: 130 314 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 487 BGN
2014 100 827 BGN
2015 0 BGN
130 314 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 116 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 064 BGN
2014 85 703 BGN
2015 0 BGN
110 767 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 423 BGN
2014 15 124 BGN
2015 0 BGN
19 547 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой проведени обучения *
Индикатор 4 Брой кандидати за ползване на услугите
Индикатор 5 Брой информационни събития
Индикатор 6 Брой участници в информационни събития
Индикатор 7 Брой информационни материали
Индикатор 8 Брой публикации/излъчвания в медиите и интернет;
Индикатор 9 Брой обучен персонал на социалното предприятие
Индикатор 10 Брой ползватели на услугите
Индикатор 11 Дял на потребителите, удовлетворени от предоставяните услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз