Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0166-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома”
Бенефициент: Община Ветрино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Ветрино
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване и разширяване на обхвата на социалните услуги в община Ветрино за хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. 2. Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на жителите от общината, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване, чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция. 3.Повишаване предлагането на заетост, на професионалните умения на безработните лица, чрез обучения. Повишаване на жизненият им стандарт.
Дейности: Дейност 1: Подготовка и организация на проекта. Екипът за управление на проекта ще бъде определен от кмета на община Ветрино в съответствие с определения бюджет в часове и човешките ресурси, при съблюдаване на изискванията за недопускане на конфликт на интереси. Екипът включва - ръководител на екипа, счетоводител, кординатор и технически сътрудник. Други дейности са: Изграждане на цялостна визия и план на проекта. Детайлно организиране и разпределение на дейностите за периода на проекта; създаване на вътрешна система за мониторинг и оценка; начини за отчитане на проведените дейности. Работна среща на целия екип по проекта Разработване на документацията, необходима за успешната реализация на проекта; разработване на формуляри по проекта и прочее вътрешна документация, процедура за жалби и сигнали, правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация; правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите; правила и процедури за осигуряване здравето на клиентите и на предоставящия услугата; правила и процедури за достъп до дома на клиента. Длъжностна характеристика на ЛА, СА и ДП . Издаване на Наръчник съдържащ всички разработени задължения, правила и процедури. Финансови документи според бълг. законодателство; Работни заплати. Междинни и окончателен финансови отчети. Потребителски такси – изчисляване и събиране. Закупуване на материали, необходими за дейността. Обосновка: Административно-техническите дейности гарантират законността на дейностите по проекта, изискванията на финансиращия орган, спазване хоризонталните принципи на проекта. Изработените документи ще спомогнат за правата и обратна връзка с потребителите.
Дейност 2: Информираност и публичност За да се популяризират дейностите по проекта, ролята и финансирането на ЕСФ и резултатите от дейностите ще бъде извършено следното: Ще се отпечатат 500 бр.флайери, показващи размера на финансовата помощ от ЕСФ и дейностите по проекта, 200 брошури за възможностите на Звената за предоставяне на социалните услуги, 500 дипляни за конкретните възможности на Звената за услуги в домашна среда. Ще се отпечатат и материали за визуално идентифициране на проекта – транспарант с името на проекта и референтния номер на финансиращата програма, стикери със същите надписи и табела за входа на Звеното. Транспарантът и стикерите ще се използват при всички публични инициативи /пресконференции и кръгла маса/. Ще бъдат направени публикации в местния и регионалните вестници – 1 платена публикация /съобщения и обяви/. Публикации в сайта на общината. – целите на проекта, резюме на дейностите, условията за набиране на кандидати за потребители и персонал извършващ социалните услуги. Постигнатите резултати по проекта. В началото при откриването и в края – при закриването на проекта ще бъдат дадени пресконференции - за резултатите от проекта и приноса на ЕСФ за реализацията му в община Ветрино. По време на проекта е предвидено да се състои кръгла маса на тема „Социални услуги в община Ветрино-състояние, възможности и предизвикателства.” С цел привличане на общественото внимание върху специфичните проблеми на целевата група. Във форума ще участват местни институции, медии, представители на целевата група, доброволци-млади хора от общността, членовете на Обществения съвет за социални услуги в общността, представители на Общинския съвет. Мултимедийни презентации на проекта на пресконференциите, на кръглата маса. Внасяне информация за дейностите и резултатите от проекта в Обществения съвет – Ветрино за предоставяне на социални услуги, изграден по чл.41. от Закона за социалното подпомагане.
Дейност 3: Подбор и наемане на персонал за предоставяне на социалната услуга в домашна среда. Създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика за безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Изготвяне на критерии за подбор на персонала реализиращ услугата „ЛА”, „СА” и „ДП”, като образователен ценз, трудов опит, способност за комуникация; Фактически подбор на персонала и назначаването му – назначаване, подписване на длъжностните характеристики, изготвяне на лични досиета. Документация съгласно КТ и ЗСП: Разработване на Индивидуален план за предоставяне на услуги и актуализирането му след 6 месеца; Графици на ЛА, СА и ДП. Правила и процедура за отчитане от страна на ЛА, СА и ДП; Дневник на потребителя; Инструкции, Идентификационни знаци със снимки на ЛА, СА и ДП, Лично досие за всеки потребител; Регистри на трудови злополуки и инциденти, на отправените похвали и жалби. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закон за защита на личните данни. Регистър на потребителите; Правилник за вътрешния ред; Система за осигуряване на качество, включваща ясни индикатори и правила при предоставяне на услугата; Процедура за получаване на обратна връзка за качеството на предлаганите социални услуги от потребителите; Работа под супервизия – на екипа, на ЛА, СА и ДП – за подобряване на работната ситуация. Обосновка: Умелото съчетание на човешкия фактор и широкия набор от възможни услуги предопределят значимостта и мястото на тази дейност това ще насочи енергията и оптимизира възможностите на човешките ресурси, работещи по проекта да предоставят максимално качествени услуги на потребителите. С цел гарантиране на качеството и ефективността при предоставяне на социалната услуга, в рамките на проекта екипа на общинско ниво ще осъществи вътрешен контрол, чрез разработена процедура - регистър за приемане и разглеждане на жалби и сигнали по реализирането на проекта.
Дейност 4: Обучение на персонала. Екипът за управление изготвя и предоставя списък с лицата, които следва да бъдат включени във въвеждащото и надграждащо обучение. При изготвянето на списъка екипа взема предвид изискването, че в обучителния курс, могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определените по настоящия проект дейности. Обученията ще се извършват от експерти и специалисти с подходяща квалификация, практици в съответната област, с професионален опит, социална работа и социални услуги за посочените целеви групи, обект на проекта. За целта ще се сключат договори за услуга между бенефициента и съответните обучители. Обучението в рамките на настоящия Проект ще се реализира в групов формат, по разработена обучителна програма, която ще продължи минимум 4 дни Изготвят се присъствени форми за всяка група лица. В края на обучението на всяко лице се издава удостоверение и Наръчник за работа на СА, ЛА, ДП. Надграждащото обучение се осъществява от всички СА, ЛА, ДП, шест месеца след предоставянето на услугите в рамките на един ден. Обученията ще се извършат в залата на Общинска администрация Ветрино в рамките на 1 ден. Обосновка: Тази дейност е необходима за да се повиши информираността и мотивацията на ЛА, СА и ДП за общите правила за предоставяне на услугата, да получат знание за здравословните и безопасни условия на труд, да формират убеждение за зачитане личността и достойнството на потребителите. Разнообразните похвати ще спомогнат за по трайното овладяване на учебния материал, а практически упражнения ще поставят ЛА, СА и ДП в реална ситуация, познанието за супервизия ще спомогне да се повиши креативността им и способността им да вземат решение.
Дейност 5: Информиране, консултиране и подбор на кандидат – потребители на територията на община Ветрино. Набиране на потребители – обяви, условия и документи. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление /деца, лица/ документ за самоличност за /справка/ лично или чрез законновия си представител или изрично упълномощено лице. Копие на ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ЕЛКК, копие от амбулаторен картон други актоални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на детето, лицето/епикризи и други. Възрастни хора с ограничения или невъзможноост за самообслужване, които нямат актуални медицински документи, удостоверяваща здравословното им състояние подават заявление за кандидатстване и представят документ за самоличност за справка. Всички приети заявления и приложени документи към тях от кандидат-потребителите се депозират в Д «СП» с искане за извършване на социална оценка на потребностите. До 15 работни дни те предоставят списък на кандидат-потребителите, подредени по низходящ ред /приложение 4/ Подписване на тристранните договори – между доставчик, ЛА, СА, ДП и потребител. Ще се сключи договор с потребителите. В зависимост от изготвената оценка на потребностите и нуждите на ползвателите и съобразно заявената им воля в анкетите ще се изготвят индивидуални планове включващи задоволяване на основните техни ежедневни потребности. Обосновка: Умелото съчетание на човешкия фактор и широкия набор от възможни услуги предопределят значимостта и мястото на тази дейност. Ще насочи енергията и оптимизира възможностите на човешките ресурси, работещи по проекта и предостави максимално качествени услуги на потребителите. Да идентифицира целевата група.
Дейност 6: Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, комунално-битови дейности и услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица. Услугите за лична помощ, се предоставят след оценка на потребностите на потенциалния потребител. Оценката на потребностите се извършва от Д”СП” с участието на потенциалния потребител на услугата ЛА, СА, ДП Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата се разписват конкретни дейности, които са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител. Оценката на потребностите се актуализира веднъж на шест месеца, но може да се преразгледа и по-рано по молба на потребителя или негови близки, роднини или законен представител, както и при промени, настъпили в състоянието на потребителя или в специфичните му потребности.. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Индивидуалният план се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребностите от социални услуги . Индивидуалният план формулира целта на предоставянето на услугата ЛА, СА, ДП и съдържа описание на дейностите. -предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, в това число и дейности с медикосоциална насоченост, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при обличане, събличане, рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др.; -предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване- снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства и други, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/ или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания на данаци,такси и други, приготвяне на храна с продукти на потребителя. -предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица, като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, развлечения в дома и извън него придружаване при посещения на изложби, концерти и други, помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност, изразена в социалната работа с ползвателите на услугата. За предоставените почасови услуги потребителят заплаща такса-съгласно Наредба за определяне и администратиране на местните такси и цени на услуги в община Ветрино.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 096 BGN
Общ бюджет: 183 400 BGN
БФП: 183 400 BGN
Общо изплатени средства: 169 442 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 183 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 619 BGN
2014 130 823 BGN
2015 0 BGN
169 442 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 155 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 826 BGN
2014 111 200 BGN
2015 0 BGN
144 026 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 793 BGN
2014 19 623 BGN
2015 0 BGN
25 416 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз