Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0037-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Активна грижа: предоставяне на социални услуги в домашна среда в община Средец
Бенефициент: Община Средец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Средец
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект отговаря на необходимостта от създаване на социално предприятие - Звено за услуги в домашна среда в община Средец - за разширяване на дейността на Домашен социален патронаж, в който да се предоставят по иновативен начин два типа почасови услуги в домашна среда – за лична помощ и помощ при комунално – битови дейности. Чрез този иновативен подход ще се даде възможност за извеждане на горе посочените услуги от тесния семеен кръг на лицата с увреждания и осигуряване на реални възможности на членовете на семейството, ангажирани с грижи за нуждаещи се близки, за трудова реализация.
Дейности: 1. Подбор и наемане на персонал в Звеното за услуги в домашна среда. Изготвяне на процедура за подбор, включваща: приемане на заявления и придружаващи ги документи от кандидатите, желаещи да работят в Звеното за социални услуги; входиране на подадените заявления в „Регистър на заявленията”; сформиране на Комисия за оценка и подбор съвместно с Екипа за управление, представител на Д”СП” и социален експерт – служител на кандидата; определяне на дати за провеждане на интервю; оценяване на кандидатите с Формуляр за индивидуална оценка с цел установяване мотивацията и нагласите им за работа и определяне на резервни кандидати, които да заместват титулярите в случай на необходимост; изготвяне на списък на оценените кандидати и излагането му на специално определено място в сградата на Общината. На всички кандидати е предоставена възможност да подават жалби до доставчика на социалната услуга, който разполага с разработена и действаща процедура, без да се опасяват, че това ще предизвика неодобрение или дискриминационно отношение към тях. Сключване на договори с одобрените кандидати при спазване на схемата за постигане на целевите стойности на индикаторите за изпълнение и резултат по Оперативната програма. Изготвяне на лични досиета, трудови договори, длъжностни характеристики. Спазвайки българското законодателство за лицата, наети в Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат осигурени безопасни условия на труд,: начален и периодичен инструктаж, работно облекло и лични предпазни средства, медицински профилактични прегледи – трудова медицина.
2. Оценка и подбор на кандидат-потребители В проекта ще се включат лица с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, и възрастни хора с ограничения и невъзможност за самообслужване. За по-качествено предоставяне на социалната услуга и с цел разширяване обхвата на целевата група, процесът на кандидатстване, оценка и класиране ще се реализира на два етапа, както следва:  За първи етап – втори месец от стартирането на Проекта;  За втори етап – шести месец от предоставянето на социалната услуга. Приемане на заявления и придружаващи ги документи от кандидатите, желаещи да получават социални услуги; входиране на подадените заявления в „Регистър на заявленията”; предаване на заявленията на определения служител от Д “СП” за извършване на социална оценка за Първи и Втори етап; предаване на досиетата на Комисия за оценка и подбор, изготвяне на списък на оценените кандидат-потребители и излагането му на специално определено място в сградата на Общината.
3. Въвеждащо/надграждащо обучения на персонала на Звено за услуги в домашна среда. Консултиране и супервизия. Дейността включва: Провеждане на надграждащо обучение на тази част от персонала, преминала въвеждащо обучение по Схема „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Обучението ще се проведе в рамките на четири дни съгласно Методики за предоставяне на услугите в общността “Социален асистент”, „Личен асистент” и “Домашен помощник”; Провеждане на въвеждащо обучение за кандидати, непреминали въвеждащо обучение до този момент. Обучението ще се проведе в рамките на четири дни и включва общи познания за грижите в домашна среда, умения и задължения на предоставящите услугите, спецификата на работа с различните целеви групи; здравословни и безопасни условия на труд; етични стандарти при предоставяне на социални услуги в домашна среда и др., съгласно Методики за предоставяне на услугите в общността “Социален асистент”, „Личен асистент” и “Домашен помощник”; Провеждане на две еднодневни поддържащи обучения през приблизително три месеца, съобразени с потребностите на персонала за предоставяне на услуги в домовете на потребителите и спецификата на работата им с конкретните бенефициенти. Допълнителна цел на тези обучения е създаване на нагласа за общностна подкрепа сред предоставящите услугата; Провеждане на ежемесечна супервизия /2 часа месечно/ над работата на персонала. Община Средец ще предостави подходящи помещения за осъществяване на предвидените обучения и консултации на персонала, предоставящ услуги в домашна среда.
4. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ – личен асистент и почасови услуги за комунално - битови дейности – домашен санитар. Заповед издадена от Кмета на Община Средец за разкриване на Звеното за услуги в домашна среда и указваща местонахождението на помещението, за да се обозначи като социално-административна единица. Предоставянето на услугите стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга. Той се сключва между Кмета на Общината и потребителя и/или негов законен представител. Услугите ще се предоставят съгласно ЗСП и ППЗСП, по разработен индивидуален план за всеки потребител. Планът включва дейности, за подобряване качеството на живот на съответния потребител и се изготвя от социален работник, назначен в Звеното за социални услуги, с активното участие на потребителя, а когато това е невъзможно и/или потребителят е дете - с участието на негов законен представител, роднина или близък. Индивидуалният план се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на определените часове и се изготвя на база оценката на потребностите от социални услуги, в три еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя (или негов законен представител), личния асистент/домашен санитар и социалния работник от Звеното. Всеки индивидуален план се актуализира от социалния работник на всеки 6 месеца, или при констатирана промяна на обстоятелства, или възникване на друга необходимост. За предоставените услуги се изчисляват и събират такси от касиер счетоводство по разработен Механизъм приет от Общински съвет Средец. Ръководителят на проекта утвърждава, разработените от експерт социални дейности: Правилник за вътрешния ред и процедура за вътрешен контрол по предоставяне на социалната услуга; процедура за действие при възникване на кризисни ситуации; провежда инструктаж за безопасна работа на личните асистенти и домашните санитари при предоставяне на услугата; създава Дневник на потребителя; изработва График на личните асистенти/домашни санитари за предоставяне на социалните услуги; разработва процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали; спазва Инструкция за изчисляване на потребителска такса за получените почасови услуги. С цел гарантиране на качество и ефективност при предоставяне на социалната услуга, се осъществява ежемесечен мониторинг от екипа по проекта.
5. Организация и управление на проекта, обзавеждане и оборудване на Звеното за услуги в домашна среда. Със заповед на кмета на Община Средец ще се формира екип, състоящ се от: ръководител, координатор и счетоводител, който ще осъществява административното и финансово управление и отчитане на проектните дейности. Дейността предвижда цялостно управление: планиране, координиране, организиране, контрол, отчитане на дейностите и постигнатите резултати по проекта, ежемесечен мониторинг, както и финансовото осигуряване и разходване на средствата. За постигане на ефективна координация и оперативност при изпълнение на дейностите, в рамките на организационните дейности на Проекта, ще се изгради мобилна връзка между екипа за управление и Социалния работник в Звеното. Ще бъдат осигурени офис за екипа, материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Община Средец предоставя ремонтирано помещение за безвъзмездно ползване от Звеното, което ще бъде обзаведено и оборудвано по настоящият проект. Там ще работят специалистите, назначени по проекта, които ще осигурят непрекъсната връзка между потребители, лични асистенти и домашни санитари. В него персонала по предоставяне на услугите ще изготвя и разписва всички отчетни форми и доклади. Предвиденият стационарен телефон ще служи за връзка с потребителите и други държавни институции за качествено и ефикасно функциониране на Звеното.
6. Информиране и публичност. Осигуряването на информиране и публичност за проекта ще се извършва през целия период на изпълнението му чрез: - разработване и издаване на брошури и плакати, рекламни папки и химикали, информиращи обществеността; - 1 публикация в: регионална печатни медиа, радиопредавания по Общински радиоцентър Средец; - изработване на: баджове за работещите в Звеното за социални услуги; банер и информационна табела с цел визуализация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ресурс Консултинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 864 BGN
Общ бюджет: 188 932 BGN
БФП: 188 932 BGN
Общо изплатени средства: 181 695 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 188 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 773 BGN
2014 142 922 BGN
2015 0 BGN
181 695 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 957 BGN
2014 121 484 BGN
2015 0 BGN
154 441 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 816 BGN
2014 21 438 BGN
2015 0 BGN
27 254 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз