Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0058-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ГРИЖА В ДОМА
Бенефициент: Община Севлиево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: С проекта община Севлиево ще доразвие дейността на ДСП чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда. В звеното ще се назначат двама социални работници и 30 безработни лица като социални асистенти за предоставяне по иновативен начин на три вида почасови услуги в дома- за лична помощ, комунално-битови дейности и подкрепа на социалното включване. Потребителите на новите услуги ще бъдат деца и лица с увреждания и самотноживеещи стари хора с невъзможност за самообслужване.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Провеждане на работни срещи с цел разпределение на ангажиментите и отговорностите на всеки член на екипа на проекта; Организиране на дейностие по разкриване на Звеното за услуги в домашна среда, към Домашен социален патронаж; Детайлизиране на работния график и бюджета на проекта; Разработване на процедура за провеждане на конкурс за подбор на персонал в звеното; Подбор на персонала в звеното и за избор на лица, които да бъдат назначени като социални асистенти, съгласно изготвена процедура с ясни и конкретни критерии за оценка и подбор; Определяне на процедурите по ЗОП, изготвяне на времеви график за провеждането на избор на доставчици на канцеларски материали и работно облекло, обучители и осигуряване на публичност по дейностите на проекта, придобиване на ДМА, оценка на риска и договор със СТМ, съгласно разработени и проведени процедури по ЗОП; Изпълнение на предвидените дейности по проекта за предоставяне на почасови услуги в домашна среда; Осигуряване на прозрачност и публичност на изпълнение на проекта и постигнатите резултати; Провеждане на регулярни работни срещи на екипа за наблюдение на изпълнението и отчитане на напредъка по дейности в проекта; Подготовка на междинни и финални технически и финансови отчети по проекта, съобразно изискванията на Управляващия орган.
Дейност 2: Подбор, оценка и назначение на кандидати за социални работници и социални асистенти към Звеното за услуги в домашна среда Разработване на процедура за подбор на персонал с ясни и точни критерии и изисквания за заемане на длъжностите; Обявяване на конкурс за избор на „социални работници” и „социални асистенти” за предоставяне на социалната услуга на потребителите - изработване и публикуване на критерии и обява за набиране на кандидати; Провеждане на конкурсни процедури на два етапа – по документи и чрез интервю с кандидатите за социални работници и социални асистенти; Класиране и назаначаване на кандидатите, създаване на регистър с желаещи и обучени лица за социални асистенти, с които след първо класиране не са сключени трудови договори.
Дейност 3: Въвеждащо обучение на социалните асистенти Избор на експерти за провеждане на въвеждащо обучение и сключване на договори за възлагане на дейността съгласно процедури по ЗОП; Изготвяне на програма и материали от експертите, насочени към спецификата на предоставянето на социалната услуга; Организация и логистика за провеждане на обучението.
Дейност 4: Кандидатстване, оценка и класиране на потребители на социалната услуга. Сключване на договори и изготвяне на индивидуални планове Екип за управление в Звеното за услуги в домашна среда създава организация на работа по приемането на заявления от потребителите; Специалисти, служители на дирекция „Социално подпомагане” извършват оценка на индивидуалните потребности на кандидатите; Комисия за оценка и подбор подрежда по низходящ ред лицата заявили желание да ползват услугите на Звеното и преминали през етапа на оценка на потребностите, като се започва с лицата, които имат най-голяма степен на зависимост от услугите на второ лице, а в края на списъка са лицата с най-малка потребност от помощ и подкрепа.
Дейност 5: Предоставяне на почасови услуги в домашна среда Тази дейност обхваща процеса по предоставяне на почасови услуги в домашна среда. В детайли вида на почасовите услуги, които ще се предлагат по проекта ще се конкретизират след избора на ползватели, на основата на разработените индивидуални планове. Дейностите ще са съобразени с възможностите и нуждите на всеки един потребител. В процеса на реализация на дейността ще се осъществява мониторинг, контрол и оценка на ефективността на предлаганите почасови услуги чрез отчитане на индикатори за изпълнение и индикатори за резултат. Персонала за управление в Звеното за услуги в домашна среда (социалните работници) ще осъществява контрол върху качеството на предоставяната социална услуга един път месечно и при констатирани пропуски или проблеми ще предприемат необходимите действия за отстраняването им.
6. Супервизия и поддържащо обучение. В хода на предоставяне на услугата ще бъдат проведени 3 индивидуални и 1 групова супервизия. Ще бъдат обсъждани преживяни проблеми или ситуации, възникнали въпроси по време на работа. При необходимост установена по време на груповите супервизии ще се организира и поддържащо обучение. Супервизиите и подържащите обучения ще се осъществяват от външните експерти, специалисти в областта на социалните дейности и психолог, назначени след проведената процедура по дейност 3.
7. Информираност и публичност При стартиране на проекта ще се организира пресконференция за запознаване на местната общност с екипа, целите и дейностите по проекта. Ще бъдат изработени 2 информационни табели при спазени изисквания съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006. а осигуряване на информираност за дейностите по проекта се предвижда отпечатване и разпространение на 500 бр. информационни брошури и 3 бр. публикации в местната преса. Информация за проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Севлиево www.sevlievo.bg, която периодично ще се обновява и ще се осигури публичност и прозрачност относно изпълнението на дейностите по проекта. При приключване на проекта ще се проведе заключителна пресконференция на която ще бъдат представени резултатите от проекта, както и ще се направи отчет за свършената работа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 911 BGN
Общ бюджет: 175 711 BGN
БФП: 175 711 BGN
Общо изплатени средства: 162 843 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 544 BGN
2014 104 299 BGN
2015 0 BGN
162 843 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 762 BGN
2014 88 654 BGN
2015 0 BGN
138 416 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 782 BGN
2014 15 645 BGN
2015 0 BGN
24 426 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз