Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0202-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ И ГРИЖА В ДОМА – БЯЛА СЛАТИНА
Бенефициент: Община Бяла Слатина
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда изграждането на „Общинско звено за помощ и грижа в дома” към Общинско предприятие „Пазари и социални дейности”. В Общинското звено ще бъдат наети лица, които да предоставят социални услуги в домашна среда за хора в неравностойно социално положение /лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора и деца с намалена способност за социална адаптация/, а именно: 13 лични асистенти, 17 домашни санитари и 10 социални асистенти”. Личните асистенти, които ще бъдат наети ще бъдат насочени към най-тежките случаи на лица с увреждания /лежащо болни/ и към децата с намалена способност за социална адаптация имащи нужда от постоянни грижи. С цел предоставяне на качествена грижа в семейна среда, преди стартиране предоставяне на социалните услуги, наетите лица ще преминат през въвеждащо обучение имащо за цел представяне на основните моменти и необходимите техники при обгрижване в домашна среда на лице/ дете потребител на услуги (през въвеждащо обучение ще преминат единств
Дейности: Дейност 1: Управление и организация на проекта Със заповед на кмета на община Бяла Слатина ще бъде утвърден екипът за организация и управление на проекта. С членовете на екипа ще бъдат сключени допълнителни споразумения към основните им договори, спазвайки изискванията на ПМС 330. Ежемесечно, всеки член от екипа за организация и управление на проекта ще се отчита за свършената работа пред кмета на общината или пред изрично упълномощено от него лице. Членовете на екипа за управление и администриране на проекта ще подготвят необходимите документи за провеждане на възлаганията по реда на ЗОП. Ежемесечно ще се организират работни срещи. Екипът за организация и управление на проекта ще разработи вътрешни правила и процедури за изпълнение на проекта. Осъществяване текущ контрол по изпълнение на проекта (вътрешен мониторинг). В края на проекта ще бъде извършен одит върху цялостното изпълнение на проекта и извършените разходи. Одитният доклад ще бъде приложен към заключителния отчет по проекта.
Дейност 2: Провеждане на информационна кампания В процеса на изпълнение на дейността ще бъдат изработени и отпечатани: информационни дипляни, плакати, информационни табели. Ще бъдат направени публикации в печатни и електронни медии, имащи за цел популяризиране на проектните дейности и финансовият принос на ЕС към проекта. В началото и в края на проекта ще бъдат организирани пресконференции, като първата ще има за цел да информира местните и областни медии за целите на проекта, дейностите, които ще бъдат включени в него, периода на изпълнение, допустимите целеви групи, които могат да бъдат включени в проекта. Втората пресконференция (заключителната пресконференция) ще бъде по-мащабна, в нея се предвижда да бъдат поканени представители на общинските администрации от област Враца, представители на неправителствения сектор в област Враца. На нея ще бъде представен анализа на резултатите от проекта, ще се отчете неговото цялостно изпълнение, ще бъдат споделени добри практики при неговото изпълнение или трудности (ако има такива). За заключителната пресконференция ще бъде изработено портфолио, на което ще бъдат обобщени постигнатите резултати.
Дейност 3: Подбор на персонала на Общинското звено за помощ и грижа в дома и сключване на договори. В печатните и електронни медии, функциониращи на територията на община Бяла Слатина ще бъдат обявени свободните работни места в Звеното. Със заповед на Кмета на община Бяла Слатина ще бъде сформирана комисия за подбор и ще бъде определен денят и часа за провеждане на заседанието й. Оценката на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и чрез провеждане на интервю, като резултатите на кандидатите ще бъдат съпоставени с минималните критерии за подбор на лицата в Звеното, разработени от екипа за организация и управление на проекта и утвърдени от Кмета на община Бяла Слатина. В комисията ще бъдат включени представители на ДСП и ДБТ. Принципите за прозрачност на процедурите, равнопоставеност между кандидатите и недопускане на дискриминация ще залегнат като основни изисквания към членовете на Комисията при извършване на подбора. На видно място в сградата на Община Бяла Слатина ще бъдат поставени списъци с класираните кандидати по позиции, към одобрените лица ще бъдат отправени покани за сключване на трудови договори. Ще се изготви и списък с резерви, които ще бъдат поканени да работят в Звеното, ако някои от титулярите напусне през периода на неговото функциониране в рамките на проекта. С всички одобрени лица за работа в Звеното ще бъдат сключени трудови договори за 8 часов работен ден (за доставчиците на услуги и техническия сътрудник – касиер) и трудов договор на 4 часа за социалния работник. Уведомленията за сключените договори в срок ще бъдат регистрирани в ТД на НАП. Към всеки сключен трудов договор ще бъде връчена длъжностна характеристика.
Дейност 4: Подбор на потребителите на социални услуги и сключване на договори за ползване на съответната услуга. Чрез печатните и електронни медии, функциониращи на територията на община Бяла Слатина ще бъдат уведомени всички жители на общината, че стартира приема на заявления на кандидати да ползват и предоставят услуги по проекта. Приемът се предвижда да продължи почти до края на проекта. От експерт/ и на дирекция „Социално подпомагане” – Бяла Слатина ще бъде извършена оценка на потребностите за всички кандидат-потребители, подали заявления за участие в проекта. Със заповед на Кмета на община Бяла Слатина, ще бъде сформирана комисия за подбор на потребителите. При определяне на най-нуждаещите се лица/деца, които ще ползват почасови услуги по проекта ще се вземе предвид желанието на всеки кандидат-потребител и изготвената оценка от експерта на ДСП. Като резултат от работата на Комисията ще бъде изготвен списък на лицата, подали заявления да ползват услуги по проекта, като предвид получената оценка на потребността от ползване на услуги, същите ще бъдат подредени по низходящ ред. Комисията ще заседава ежемесечно (а при необходимост и на по-кратък интервал) почти до самия край на проекта, като ще бъдат разглеждани новите заявления на кандидат-потребители и ще се актуализира списъка на чакащи да ползват социални услуги. За постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител ще се изработят индивидуални планове за предоставяне на услугата, в които ще се разписват конкретни дейности, съобразени с направената оценка и заявеното желание. В комисията ще бъдат включени представители на ДСП – различни от тези, извършили оценката на потребностите. Принципите за прозрачност на процедурите, равнопоставеност между кандидатите и недопускане на дискриминация ще залегнат като основни изисквания към членовете на Комисията при извършване на подбора. С всички одобрени потребители, ще бъдат сключени договори за ползване на услуги и съобразно индивидуалните им потребности ще бъдат изготвени индивидуални планове за предоставяне на услугите.
Дейност 5: Провеждане на въвеждащо и надграждащи обучения за доставчиците на социални услуги. Обучението ще се извърши по специално изготвена за целта програма, съдържаща всички задължителни за получаване на качествено обучение теми. Предвижда се обучението да се проведе от обучителна организация с лиценз в НАПОО. Същата ще бъде избрана след провеждане на възлагане по реда на ЗОП. Предвижда се да бъде проведено:  Въвеждащо обучение за 10 доставчици на услуги, без опит. В рамките на три (3) дни те ще получат основни знания за предоставяне на качествени услуги в домашна среда за хора от целевата група. • Надграждащи обучения – три (3) енодневни обучения. През поддържащите обучения ще преминат всички доставчици на услуги. Във въвеждащото обучение ще бъдат включени само лицата одобрени да предоставят услуги, които не са преминавали през подобен вид обучения (за предоставяне на услуги в домашна среда) по други програми и/ или проекти. В поддържащото обучение ще бъдат включени всички доставчици на услуги.
Дейност 6: Оборудване и обзавеждане на Общинското звено за помощ и грижа в дома. В рамките на изпълнение на дейността се предвижда закупуване на един брой лаптоп, мултифункционално устройство (копир, принтер и скенер), климатик – 1 брой, бюро – 2 броя, офис столове – 2 броя и стелажи 2 броя. Тази част от дейността е необходима за ресурсно обезпечаване дейността на Звеното и осигуряване подходящи условия за работа на техническия сътрудник – касиер и социалния работник. До оборудваното и обзаведено помещение ще имат достъп всички кандидати да ползват и предоставят услуги по проекта, потребителите и доставчиците на услуги, както и заинтересовани граждани, които искат да получат информация за проекта. В помещението ще се провеждат и индивидуални консултации на потребители и доставчици на услуги при необходимост (възникнал конфликт между доставчик-потребител) или по тяхно желание.
Дейност 7: Стартиране дейността на Общинското звено за помощ и грижа в дома. Дейността ще стартира с предоставяне на социалните услуги на потребителите. Ще бъдат изготвени графици и индивидуални планове за предоставяне на услугите на потребителите. Ще се направи оценка на риска за всеки потребител. Услугите ще се предоставят, спазвайки утвърдените от изпълнителния директор на АСП методики и според индивидуалните потребности на всеки потребител. Всеки потребител с лични доходи ще заплаща на час ползваната от него услуга, като от такси са освободени единствено децата с увреждания. Размерът на таксите ще се определя съобразно личния доход на обгрижваното лице и спазвайки тарифата за такси, приета от Общински съвет – Бяла Слатина. Ще се извършва мониторинг за оценка на качството на предоставяните социални услуги от социалния работник, назначен в Звеното. Ежемесечно служителите на Звеното ще изготвят отчет за извършената работа – технически и времеви съгласно приложение към Ръководството за изпълнение на договори по схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"СЪНИ СИТИ" ЕООД
"Медико Инженеринг" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 246 465 BGN
Общ бюджет: 240 931 BGN
БФП: 240 931 BGN
Общо изплатени средства: 219 586 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 240 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 109 244 BGN
2014 110 342 BGN
2015 0 BGN
219 586 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 204 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 92 857 BGN
2014 93 791 BGN
2015 0 BGN
186 648 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 387 BGN
2014 16 551 BGN
2015 0 BGN
32 938 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз