Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0153-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж община Кнежа
Бенефициент: Община Кнежа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 28.11.2012
Дата на приключване: 28.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Кнежа
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда разширяване дейността на Домашен социален патронаж – община Кнежа чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда. Звеното ще предоставя два основни типа почасови услуги - за лична помощ и за комунално-битови дейности с оглед осигуряване достоен живот на нуждаещи се от обслужване в ежедневието си лица и предотвратяване на тяхното социално изключване
Дейности: Организация и управление на проекта Изпълнението на тази дейност ще се извършва основно от Екипа за управление на проекта, който ще бъде сформиран на ниво община. Създаденият екип ще създаде организация и ще работи за реализация на основните и специфични цели на проекта, чрез управление на комуникацията, координиране на дейностите, разпределяне на отговорности, управление на разходите, наблюдение и мониторинг за успешно приключване планираните дейности. Функциите и задачите на отделните лица от Екипа са разписани в т. II. от настоящото предложение.
Организиране на подбор и наемане на персонал за предоставяне услуги в домашна среда – социални асистенти Ще бъде изготвено обявление и ще бъде публикувано на достъпни места в община Кнежа – електронната страница на общината, местния вестник, бюрото по труда и информационното табло на общината. Подбора на кандидатите ще бъде извършен на основание на конкурс в 2 етапа – административно съответствие и провеждане на събеседване. Ще бъде определена комисия от кмета за провеждане на конкурса, която ще изготви и обяви критерии за подбор. Ще бъдат прегледани всички кандидати, като ще бъдат поканени на събеседване само кандидатите, които отговарят на административното съответствие. Събеседване с кандидатите, желаещи да предоставят „комунално – битови” услуги и „лична помощ” в дома ще бъде извършено от комисията, като ще бъде изготвен формуляр за оценка и подреждане на кандидатите в низходящ ред, съобразно крайната оценка от извършения подбор. Определяне поименно на лицата, които ще предоставят услугите в дома. Сключване 30 трудови договора за социални асистенти за предоставяне на услуги в дома
Обучение на персонала Предвижда се провеждането на 2 обучения - едно въвеждащо 5 дневно обучение (по 8ч/ден) и едно надгражващо обучение в рамките на 3 дни по 8ч/ден. Въвеждащото обучение ще бъде проведено за цялата груха наети лица – 30 бр. от външен обучител. Надграждащото обучение ще бъде проведено поотделно за лицата, които ще предоставят „комунално-битови” услуги за лицата предоставящи услугата „Лична помощ”. Обучителят ще бъде нает след провеждане на конкурс, заплащането ще бъде почасово с договор за услуга. Обучението е допустимо само за персонала ангажиран за предоставяне на услуги в домашна среда в съответствие с параметрите, заложени в методиките за предоставяне на социалните услуги в общността на АСП. Обучителят ще предостави материали на всеки участник за двете обучения и ще предоставят на магнитен носител на екипа за управление за оформяне на 5 броя сборник материали за обучение, с което ще се осигури устойчивост на услугите при необходимост от наемане на нови лица, не преминали обучението.
Информиране и подбор на кандидат - потребители Информирането на нуждаещите се ще бъде извършено чрез изготвяне и разпространение на листовки, в които ясно са разписани условията за кандидатстване и критериите за подбор. Кандидатите за услуги в дома ще заявят писмено своето желание в Дирекция „Социално подпомагане” в община Кнежа, където експерти социални работници ще изготвят оценка на потребностите на всеки желаещ. Ще бъде назначена комисия с участници от двете институции (община Кнежа и Дирекция „Социално подпомагане” ) за одобрение на кандидатите за ползване на почасовите услуги. Комисията ще публикува публично своите критерии за оценка на кандидатите миниум 2 седмици преди обявлението, за да могат желаещите да се запознаят с възможностите за ползване на услугите. След приемане, комисията ще разгледа документите и ще обяви публично списък с одобрените кандидати. Ще бъдат изпратени уведомителни писма до всеки кандидат с инструкции за ползване на услугите или с мотивирано обяснение ако кандидатът не е включен в услугите.
Развиване и предоставяне на почасови услуги за „лична помощ” и „комунално – битови” дейности За постигане на набелязаните проектни цели в създадено Звено за социални услуги в домашни условия, функциониращо към „Домашен социален патронаж ще се развият услугите в дома на потребителите, като се предложат 2 вида: Услуги „лична помощ” , насочени към оказване на подкрепа за социално включване на потребителите, помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, придружаване до лекар; помощ при хранене (приготвяне на храна с продукти на потребителя, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране) Услуги в комунали- извършване или съдействие при отстраняване на леки ремонти в дома, текущо и основно почистване на дома (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение, измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди и др.); -битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на такси и данъци със средства на клиента, др.) и т.н. чрез предоставяната подкрепа от Звеното за социални услуги в домашни условия ще се подпомогне социалното включване на уязвимите групи, както й ще се насърчи социалното предприемаческо и повиши заетостта на хората от целевите групи
Създаване на условия за функциониране на звеното за услуги За нуждите на звеното и за реализиране на дейностите по проекта ще бъде обособен и оборудван офис. За целта ЕУП ще изготви необходимата документация за избор на изпълнител и ще проведе нужната процедура. Обзавеждането и оборудването е подробно разписано със съответните спецификации в бюджета на проекта. На наетите лица ще бъде закупено работно облекло за 30 броя лица със средства по проекта, съгл. КТ и Правилника за вътрешния трудов ред на работодателя за периода на предоставяне на социалните услуги. За целта ще бъде сключен договор с изпълнител.
Осигуряване на публичност по проекта Предвижда се да се информира обществеността, чрез широки информационни кампании и информационни материали в местните средства за комуникация и публичност. Публикуване на материали за напредъка на проекта на страниците на Информационния бюлетин на общината и регионални вестници, на сайта на Общината и излъчване по местните радио и телевизия.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 182 615 BGN
Общ бюджет: 174 967 BGN
БФП: 174 967 BGN
Общо изплатени средства: 159 845 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 219 BGN
2014 116 626 BGN
2015 0 BGN
159 845 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 736 BGN
2014 99 132 BGN
2015 0 BGN
135 868 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 483 BGN
2014 17 494 BGN
2015 0 BGN
23 977 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Общ брой потребители на услугата „комунално – битови дейности” и услуги за „лична помощ” / брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - договор 153
Индикатор 5 Брой назначени лица предоставящи услугата „комунално – битови дейности” и услуги за „лична помощ” /брой сключени договори с лицата предоставящи услугата/ - договор 153
Индикатор 6 Общ брой обучени лица за извършване на услугата „комунално-битови дейности” и услуги за „лична помощ” /брой издадени сертификати/ - договор 153
Индикатор 7 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, като потребители на „комунално-битови услуги/ - договор 153
Индикатор 8 Брой безработни лица, започнали работа. /брой сключени договори с лицата предоставящи услугата/ - договор 153
Индикатор 9 Брой издадени сертификати на безработни лица - договор 153


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз