Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0057-C0001
Номер на проект: Д01-431/29.10.2012
Наименование: "Организиране на свободното време на деца от етнически малцинства чрез клубна дейност по интереси"
Бенефициент: Сдружение "Наш свят"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 29.10.2012
Дата на приключване: 29.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: Създаване на оптимални условия за организиране на свободното време на учениците и занимания през почивните дни и ваканциите за приобщаване на децата от ромски произход към културните традиции и ценности на родното място с оглед развитието на техния светоглед и преодоляване на езиковата бариера
Дейности: Дейност 1 Информационен ден за популяризиране на проекта сред местната общност На учениците се дава възможност да организират информационния ден, като поканят семействата си, представители на институциите в гр. Игнатиево и община Аксаково, роднини и приятели. Изработват се покани, постери, флаери от учениците. Провеждат се състезания между ученици и родители по народна топка, скачане с чували и други народни игри. Демонстрационни ролеви игри за дейностите по проекта с цел привличане на участници в трите ателиета.
Дейност 2 Изготвяне на план-програма за допълнителна подготовка на деца от етническите малцинства в детската градина за постъпване в първи клас и провеждане на уроци по ограмотяване Ограмотяват се 24 деца, обособени в 2 групи. Заниманията се провеждат 2 пъти седмично по 2 часа в продължение на 30 седмици. Обучението е наложително, тъй като за децата от детската градина българският език не е майчин и се затруднява комуникацията в мултикултурна среда. Използват се педагогически и психологически методи, които да стимулират интерес към знанието с акцент на ролевите игри. Създават се групови и индивидуални модули за работа с деца билингви и със специфични затруднения при усвояване на българския език.
Дейност 3 Изграждане на Клуб “Хоби-дейности” с три ателиета - “Изкуство”, “Медии”, “Туризъм” и въвеждане на ученическо самоуправление в извънкласната дейност Целогодишно оптимално организиране на свободното време на децата чрез практикуване на желани от тях дейности. Въвеждане на ученическо самоуправление в извънкласната и извънучилищна дейност
Дейност 4 Дейност на ателие „Изкуство” Обхваща 80 деца. Работи се в направление драма, живопис, занаяти. Организират се пленери по живопис и фотография и дейности по презентиране на крайните продукти от работата на ателието – театрална постановка, танцови композиции, изложби на рисунки, картички, фотографии. Планират се посещения на художествени галерии, музеи, изложби, ателиета на художници и работилници на майстори на народни художествени занаяти. Представя се културната идентичност и уникалност на етническите групи в гр. Игнатиево и се разгръщат естетическите, творческите и емоционалните изяви на учениците. Тематиката утвърждава националните и етнически ценности, традиции и духовност. Заниманията се основават на необходимостта да се развиват творческите таланти на учениците, да се разшири тяхната обща култура. Създават се възможности за професионално ориентиране на талантливите деца в тази област.
Дейност 5 Дейност на ателие „Медии” Създаване на възможности за професионално ориентиране на учениците за работа в медия. Възпитаване на толерантност и създаване на социокултурни компетенции. Осигуряване на траен интерес към училищния живот.
Дейност 6 Дейност на ателие „Туризъм” Участват 60 деца. Работата включва повеждане на занятия по спортно ориентиране, работа с карти и компас, изготвяне на маршрути с цел подготовка на учениците за работа в ателието. Разглеждат се географски понятия и икономически дейности, необходими условия за организиране на екскурзии. Учи се кореспонденция с туристически фирми. Практически се реализират екскурзии до Калиакра с включен еко-поход до скалите; изворите в Девня и каменните феномени в Побити камъни, Мадарския конник, защитен от Юнеско в село Мадара, Балчик и Калиакра. Формира се съзнание за здравословен начин на живот, чрез активна туристическа дейност, както и личностни качества като упоритост, целеустременост, издръжливост.
Дейност 7 Съвместна дейност с Археологически музей – Варна за обогатяване на училищния кът, свързан с историята на гр. Игнатиево Организират се музейни и училищни дейности, ваканции в музея, посещение на археологически разкопки. Занятията са съобразени с възрастовата група на децата: I – IV клас – цикъл „Игри и играчки; V – VII клас - цикъл „ Археология - история под земята” и „Родови традиции и обичаи». В музейните и училищните дейности децата създават презентации, ученически проекти, украсяват съдове със стари техники и др. Дава се възможност на учениците да се запознаят с историята на своя град и да развият умения за събиране и анализиране на информация. Организират се музейни и училищни дейности, посещение на археологически разкопки. Събираната археологическа, историческа и етнографска информация се подрежда в музейна сбирка в училището. Изследват се етническите традиции и се популяризират празниците и обичаите на етническите групи в гр. Игнатиево. Възпитават се качества на уважение към етническото разнообразие.
Дейност 8 Провеждане на практически образователни уроци Подготвят се практически уроци по „Човек и общество”, „Човек и природа”, „Околен свят” в Астрономическата обсерватория, Музей на Възраждането и Музей „Варна” и Парк-паметник „Владислав Варненчик”, Ботаническа градина – Варна и Балчик, Делфинариума и Аквариума. Така се разнообразява образователния процес, чрез онагледяване на явленията в природата и обществото. Осигурява се възможност за лесно усвояване на материала. Преодолява се теоретичността на българското образование и обществените и природните процеси стават разбираеми и достъпни за учениците.
Дейност 9 Провеждане на информационна кампания за етническа толерантност сред деца и ученици в гр. Игнатиево и чрез нея разпространяване на резултатите от проекта Подготвяне на постери, листовки, флаери, презентации. Представят се продуктите на “Хоби-ателиетата” – рисунки, презентации, музейна сбирка и др. Представят се добри педагогически практики за интегриране на деца от различни етнически групи в обществения живот на града. Демонстрират се социалните умения и компетенции придобити от учениците.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 196 BGN
Общ бюджет: 139 734 BGN
БФП: 139 734 BGN
Общо изплатени средства: 139 726 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 139 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 400 BGN
2013 89 860 BGN
2014 20 467 BGN
2015 0 BGN
139 726 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 118 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 990 BGN
2013 76 381 BGN
2014 17 397 BGN
2015 0 BGN
118 767 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 410 BGN
2013 13 479 BGN
2014 3 070 BGN
2015 0 BGN
20 959 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз