Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0313-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Закупуване на Рециклираща линия за РЕТ материал
Бенефициент: "ТЕРАХИМ 97" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 26.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: „Закупуване на Рециклираща линия за РЕТ материал“
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип за организация и управление на проекта
Дейност 2 „Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик на Рециклираща линия за РЕТ материал
Дейност 3 „Закупуване, доставка и монтаж на Рециклираща линия за РЕТ материал
Дейност 4 „Дейности за визуализация
Дейност 5 „Одит
Дейност 6 „Вътрешен мониторинг и контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 000 000 BGN
Общ бюджет: 3 862 422 BGN
БФП: 1 999 944 BGN
Общо изплатени средства: 1 385 976 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 999 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 385 976 BGN
2015 0 BGN
1 385 976 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 699 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 178 080 BGN
2015 0 BGN
1 178 080 BGN
В т.ч. Национално финансиране 299 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 207 896 BGN
2015 0 BGN
207 896 BGN
Финансиране от бенефициента 1 862 530 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Сформиран екип за организация и управление на проекта
Индикатор 5 Индикатор 2: Сключен договор с избрания доставчик на Рециклираща линия за РЕТ материал
Индикатор 6 Индикатор 3: Доставена, монтирана и тествана Рециклираща линия за РЕТ материал;
Индикатор 7 Индикатор 4: Визуализационна табела; Визуализационни стикери; Информация в Internet
Индикатор 8 Индикатор 5: Договор със сертифициран одитор; Доклад от проведен одит;
Индикатор 9 Индикатор 6: Протоколи от срещи за оценка на напредъка в хода на дейностите; Протоколи от срещи за анализ на риска;
Индикатор 10 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз