Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0138-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ПОДКРЕПА ЗА ЕФЕКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ХОРАТА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНА МАДАН”
Бенефициент: Община Мадан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Мадан
Описание
Описание на проекта: Проекта предвижда стартиране на дейността на Център за услуги в домашна среда, с което ще се създаде нов устойчив модел на социалната политика в община Мадан, с гарантиран социален ефект, насочен към подобряване на жизнения стандарт на лица от уязвими групи, чрез осигуряване на заетост за безработни и предоставяне на комплексни социални услуги и разнообразни форми на подкрепа на лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване,основани на индивидуалните им нужди.
Дейности: Дейност 1: Подбор и наемане на персонал за работа в център за услуги в домашна среда – град Мадан. В изпълнение на дейността ще се проведе конкурс за избор, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда, съгласно разработена Процедура за подбор на персонал /за управление на центъра и за предоставяне на услуги в домашна среда/. Подбора ще включва избор за длъжностите и сключване на трудови договори /Икономическа дейност - „Хуманно здравеопазване и социална работа”/, както следва: - 1 бр. Управител /НКПД 1344-7003 – Управител, социални услуги в общността/; - 23 бр. Домашен санитар /Код: 5322; Единична група 5322 - Домашни санитари - Приложение 4 към Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2012г./ Домашните санитари ще предоставят рутинни персонални грижи и помощ в ежедневните дейности на потребителите в домашни условия и съобразно заявените потребности „почасово”, като услугата ще включва: дейности за лична помощ, в т.ч. с медико-социална насоченост; дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности. Персонала ще бъде нает, финансирано по проекта за 12-месечен период, след което финансирането ще е от общинския бюджет. При функциониране на Центъра ще се спазват: Правилник за вътрешния ред; Процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали; Процедура за прием и отговор на жалби и сигнали; Процедура за вътрешен мониторинг и Вътрешни процедури за недопускане на двойно финансиране. Същите ще се изготвят от Управителя, който ще ги представи за съгласуване от Ръководителя на проекта и утвърждаване от Кмета на община Мадан. Управителя ще запознае всички Домашни санитари със документите регламентиращи дейността по функциониране на центъра. При стартиране на работата Управителя на центъра, ще представи Списъка с 60-те потребители на услугата, който ще се обсъди с Домашните санитари. Ще се направи разпределение на работата, като за целта ще се изготви График за обслужване, съобразен със заявените потребности от потребителите. Графика ще се съгласува с Ръководителя на проекта и ще се представи за одобрение от Кмета на община Мадан. За извършената работа в центъра ежемесечно назначените лица ще предоставят подробни отчетни доклади. Докладите за извършена работа от Управителя ще се приемат от Ръководителя на проекта и одобряват от Кмета на община Мадан. Докладите за извършена работа от Домашните санитари ще се приемат от Управителя на Центъра, ще се съгласуват с Ръководителя на проекта и ще се одобряват от Бенефициента на безвъзмездната финансова помощ.
Дейност 2: Провеждане на обучение /надграждащо/ за персонала, назначен в Център за услуги в домашна среда – град Мадан. Чрез предвиденото обучение в рамките на проекта, което е с продължителност 3 дни се цели назначените лица за работа в центъра да преминат надграждащо обучение за предоставяне на качествени комплексни услуги за задоволяване на потребности на хора с различни видове увреждания. Обучението ще се проведе от Обучител, с който ще се сключи договор за услуга. Обучението се предвижда да включва три фази, като за всяка фаза се предвижда да е както следва: Ден първи обучението да е насочено към опресняване на уменията, придобити по време на преминати курсове от обучаемите, дискусии по възникнали в практиката непредвидени обстоятелства и споделяне на добри практики, въпроси и отговори. Ден втори обучението ще е насочено към надграждане на придобити от обучаемите знания и умения, свързани с въвеждане и прилагане на иновативни практики в сферата на социалната икономика на общинската политика, насочена към предоставяне по иновативен начин на трите типа почасови услуги в домашна среда; постигане на по-висока ефективност на предоставяните услуги, чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се; дискусии, въпроси отговори. Трети ден – практически занимания, включително решаване на практически казуси. За организиране провеждането на обучението ще се сключи договор за услуга за осигуряване на учебно-технически средства; кетъринг; материали за всеки обучаем; други дейности, документи и административни разходи, необходими за организационното и техническо обезпечаване на учебния процес.
Дейност 3. Информиране, консултиране и подбор на кандидат – потребители на територията на община Мадан за ползване на услугите предоставяни от Център за услуги в домашна среда – град Мадан. Ще се подготвят и разпространят обяви на територията на община Мадан. Допълнително Кметовете и кметски наместници на 43-те села в община Мадан ще посетят домовете на лицата с увреждания и ще ги информират за възможността да ползват услугите от Създадения център и подпомогнат при подаване на Заявления за включване н проекта. Настоящия проект предвижда при стартиране на работата на центъра Оценката на потребностите на желаещите да ползват услугата ще се извърши от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Мадан. Целевата група по проекта, която ще бъде информирана, консултирана и която е определена, като група на кандидат-потребители е определена, съгласно предоставен списък от дирекция „Социално подпомагане” – гр. Мадан и съставлява група от 121 лица с трайни увреждания, включително деца на територията на община Мадан.След подаване на Заявления от кандидат-потребителите дирекция „Социално подпомагане” – гр. Мадан ще Извърши Оценка на потребностите на желаещите да ползват услугата. Тази дейност ще подпомогне Бенефициента да извърши справедлив и прецизен подбор на лицата, които ще бъдат обслужвани по време на проекта, както и да се извърши подходящ набор от предлагане на съответните дейности, спрямо всеки индивидуален случай. На база представените оценки на потребностите, съгласно методика за оценка на потребностите на кандидати за почасови услуги по настоящата СБФП, представители на Кандидата ще изработят критерии за подбор, които ще се утвърдят от Кмета на община Мадан. След провеждане на Процедурата за подбор на целевата група, която да бъде включена в проекта се предвижда да бъдат избрани 60 лица с трайни увреждания, включително 23 деца. В групата на възрастните да бъдат избрани 37 лица със 100% увреждания. В групата на децата да бъдат избрани деца със 100% увреждания – 12 брооя; от 70-80% увреждания – 8 деца и от 51 до 64 % - 3 деца. Видовете почасови услуги, техният обхват и времетраене ще се договорят чрез сключване на договор с избраните потребители. Към договорите ще са приложени Индивидуални планове, изготвени в съответствие с личните потребности и предпочитания, въз основа на индивидуалната оценка на потребностите от почасови грижи, предоставяни в домашна среда
Дейност 4. Предоставяне на почасови услуги, свързани с лична помощ, комунално-битови, административни, културни и други дейности за лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване, основани на индивидуалните им потребности. Дейността ще се изпълнява от Персонала, който ще бъде назначен, финансирано по проекта за 12-месечен период, след което се предвижда назначените лица да продължат да работят, центъра да продължи да функционира, финансирано от общинския бюджет и лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване, основани на индивидуалните им потребност да имат достъп до качествени почасови услуги, свързани с лична помощ, комунално-битови, административни, културни и други дейности. Реализирането на дейността ще става при задължително спазване на утвърдените Правилници и Процедури, регламентиращи дейността по предоставяне на почасовите услуги за потребителите и спазване на Ръководството, указанията и методиките на настоящата СБФП. Основно Домашните санитари ще предоставят рутинни персонални грижи и помощ в ежедневните дейности на потребителите в домашни условия, съгласно предварително изготвения График за почасови грижи на база Индивидуални планове. Те ще изпълняват следните основни задачи: − подпомагат потребителите при осъществяване на лична хигиена, при хранене, обличане, физическо придвижване и упражнения, общуване, приемане на лекарства през устата и при преобличане, включително в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти, при наличие на такива; − водят записки за грижите за потребителите, промените в състоянието, реакциите на грижите и лечението, информират специалистите от здравните или социални служби, в случай, че се наложи; − настаняват, повдигат, обръщат и транспортират пациенти с инвалидни колички или подвижни легла; − предоставят на ползвателите и семействата им емоционална подкрепа и предоставят информация относно предоставените услуги като хранене, хигиена, упражнения, грижи за децата или адаптиране към инвалидността или заболяването; − поддържат хигиенните стандарти около пациентите като почистват стаите им и сменят спалното бельо, пране на дрехи и миене на чинии, както и почистване на жилището; − предоставят психологическа помощ на пациента чрез разговори или четене на глас; − съгласувано с потребителите планират, купуват, приготвят и сервират ястия за задоволяване на хранителните им нужди, включително съобразени с предписани диети − уговарят приемни часове и придружават потребителите при посещенията им при лекари и други медицински специалисти или изпълняват други поръчки.
Дейност 5. Реализация на мерки за информиране и публичност – информационни и комуникационни форми, материали и инструменти. Дейностите по информация и публичност ще се извършат при стриктно спазване на Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. По проекта се предвиждат: - Пресконференции – 2 бр. при стартиране и приключване на проекта. - Статии – 3 броя. При стартиране - 1 бр., по време на изпълнение - 1 бр. и при приключване на проекта - 1 бр. - Брошури – 500 бр. /250 бр. при стартиране с информация за проекта и 250 бр. при приключване с резултати по проекта/. - Банер – 2 бр. и Плакат – 5 бр. /Ще се поставят при провеждане на пресконференциите, обучението и в Центъра за услуги в домашна среда и пред офиса на проекта/ - Рекламни бележници с химикал - 50 бр. /Ще се използват по време на работа от назначения пресонал в Центъра; както и Екипа по проекта - с елементи за информация и публичност, оповествящи проекта/.
Дейност 6. Администриране на проекта. Установяване на ефективна Система за управление и реализация на проекта – Включва: - Установяване на методи, регламенти, правила, процедури, техники, функционални характеристики на участниците и други по управление на проекта – утвърдена система за управление на проекта и ще се изпълнява от членовете на екипа. - Делегиране на индивидуални правомощия и отговорности по изпълнение на проекта - специално формирана управленска и изпълнителска структура – Екип за организация и управление на кандидатстващия проект (ЕОУП): Ръководител, Технически сътрудник и Счетоводител. Актуализация на предвиденото в условията на подписания договор - Изготвяне на корекционен времеви план – график за реализацията на дейностите по проекта и план за разходване на средствата, съгласно одобрения бюджет от Договарящия орган. Подготовка и определяне на процедурите за мониторинг и контрол - Вътрешната оценка: периодично по време на изпълнението на всяка дейност, както и след приключване на проекта. Методи за самооценяване: на различни етапи от реализацията на проекта. Оперативни (ежедневни и месечни) и периодични (тримесечни) процедури: постигани резултати, планираните цели, проведени наблюдения и оценки за хода на проекта, формуляри за обратна връзка от участници и др., медийно отразяване, одити и др. инструменти за “мониторинг”, “анализ“ и “контрол“, които очертават зоната на “разумно - допустимият риск”, в която ще се движи изпълнението на проекта, за да се гарантират неговата предвидимост и устойчивост. Подготовка на тръжните документи и провеждане на процедурите – Подготовка на документацията за избор на изпълнители: в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) Изготвяне и представяне на Технически доклади и Финансови отчети - Сформирането на екип от специалисти с подходяща квалификация и опит, и подходящо разпределение на функциите между тях ще създаде предпоставки за успешното изпълнение на проекта, което ще гарантира изпълнението на специфичните цели на проекта., в съответствие с изискванията на Договарящия орган.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 515 BGN
Общ бюджет: 111 657 BGN
БФП: 111 657 BGN
Общо изплатени средства: 104 768 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 302 BGN
2014 81 466 BGN
2015 0 BGN
104 768 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 807 BGN
2014 69 246 BGN
2015 0 BGN
89 053 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 495 BGN
2014 12 220 BGN
2015 0 BGN
15 715 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз