Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0044-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадни води - Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2012
Начална дата: 20.11.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: 1) Повишаване качеството на живот на жителите и гостите на гр. Силистра и намаляване на дисбаланса между инвеститорския интерес и съществуващата водоснабдителна инфраструктура 2) Прекратяване изливането на отпадъчни води в р.Дунав през сухи дерета, канавки и по улиците с съответствие с изпълнението на програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 3) Постигане на траен положителен ефект от предотвратяване риска за здравето на жителите чрез изграждане на ПСОВ с необходимия капацитет и степен на пречистване на отпадните води 4) Подобряване на качеството на повърхностните и подземните води, както и на околната среда, чрез изграждане на канализационна мрежа и съвременни средства за третиране на отпадъчните води. 5) Намаляване разходите на населението за В и К услуги, в съответствие с инвестиционната програма на В и К ООД, гр. Силистра за периода 2009 -2013 год, в частта й за преодоляване на негативните за дружеството и населението на
Дейности: Одит
Закупуване на земи / недвижими имоти
Строителство
Публичност
Техническа помощ
проучвания и проектиране
Надзор по време на строителството
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 364 758 BGN
Общ бюджет: 54 822 194 BGN
БФП: 53 168 806 BGN
Общо изплатени средства: 50 760 743 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 168 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 517 816 BGN
2014 19 987 877 BGN
2015 27 255 051 BGN
50 760 743 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 837 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 814 252 BGN
2014 15 990 301 BGN
2015 19 334 682 BGN
38 139 236 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 331 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 703 563 BGN
2014 3 997 575 BGN
2015 7 920 369 BGN
12 621 507 BGN
Финансиране от бенефициента 13 355 416 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 2 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз