Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0053-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПРОТЕГНИ РЪКА – ПОДАРИ УСМИВКА
Бенефициент: Община Стрелча
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Стрелча
Описание
Описание на проекта: Чрез създаването на Звено за услуги в домашна среда ще се подпомагат лица с трайни увреждания и възрастни хора при самообслужване, осъществяване на социални контакти и поддържане своя бит и хигиена. Ще се създадат условия за приемственост и гарантиране на обслужването на лица, ползващи услугите „Социален асистент", „Домашен помощник" и „Личен асистент", финансирани от ОПРЧР и националния бюджет. Този нов модел ще бъде и основа за бъдещо планирано развитие на общински социални услуги.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Със стартиране на проекта ще се сформира екип за организация и управление, който организира дейностите по проекта, отговаря за изпълнение на договорените срокове, отговаря за постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различни етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация съгласно изискванията и при поискване предоставя наличната документация. Предвижда се екипът за организация и управление да разработи документацията за правилното и ефективно протичане на дейностите по проекта – система за мониторинг и контрол, процедури за избор на персонал, план-графици на дейностите и др.. В рамките на дейността ще се направи избор на доставчици на външни услуги, материали и оборудване, съгласно предварително разработени и утвърдени графици за тръжни процедури. По време на проекта ще се осъществява вътрешен контрол и отчитане на реализираните дейности чрез работни срещи на екипа и оперативни събирания. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали.
Дейност 2. Обзавеждане и оборудване на помещение за Звеното За функционирането на Звеното за предоставяне на социални услуги в домашна среда се осигурява самостоятелно помещение - офис. Офисът ще бъде подходящо обзаведен и оборудван за полване от персонала за предоставяне на услугите и крайните ползватели на услугите, както за провеждане на работни срещи. През целият период на извършване на дейностите по проекта разходите за електричество, отопление, вода, телефон и интернет ще бъдат за сметка на проекта. Ще се осигури комуникационна връзка чрез телефон и интернет. Осигуряването на оборудване за местния офис ще се извърши по правилата на ОП „РЧР”, по изготвена техническа спецификация. Предвижда се обзавеждане на помещението (бюра, столове, шкафове, маса и др.) и оборудване с необходимата техника. Ще се направи избор на доставчици за обзавеждането и оборудването, съгласно предварително разработени и утвърдени графици за тръжни процедури.
Дейност 3. Подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звеното за услуги в домашна среда За осъществяването на подбора на подходящите кандидати за работа ще бъде изготвена обява за работа и пакет документи, които ще се изложат на видно място на информационното табло на общината и в сградата на Домашен социален патронаж. Подборът и назначаването ще бъдат извършени чрез провеждане на процедура за подбор на два етапа – административно съответствие и интервю. Със заповед ще бъде сформирана комисия за разглеждане, оценяване на документите за кандидатстване за работа и провеждане на интервюта. Ще се изработи процедура и критерии за подбор. При реализирането на дейността ще се създаде прозрачност при провеждане на интервюта и подбор на персонал за предоставяне на услугите, като ще се следват следните стъпки: • Обявяване на работните места, вкл. в БТ. • Поддържане регистър за постъпилите заявления на кандидати за персонал за предоставяне на услугите • Предварителен подбор по документи. • Провеждане на събеседване и оценка за професионална пригодност. • Сключване на договор с кандидатите. Резултатите за административно съответствие и от проведените интервюта ще бъдат изнесени на видно място. Избраните кандидати ще бъдат уведомени лично и ще бъдат поканени за сключване на срочни трудови договори за период от 12 месеца, Предвижда се да бъде нает персонал от 23 души – 1 сътрудник социални дейности в социално предприятие, 17 домашни санитари, 5 социални асистенти. На назначения персонал ще се предостави работно облекло, санитарни материали, консумативи. В рамките на дейността ще се извършат разходи за трудова медицина за назначения персонал, като за целта ще се избере лицензирана фирма изпълнител.
Дейност 4. Обучение на персонала и консултации Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение ще се проведе с персонала за предоставяне на социални услуги в домашна среда, преди да започнат работа в дома на потребителите. Обучението включва следните теми: • Общи познания и основни задължения за домашните грижи; • Специфика на грижите за стари хора и лица с увреждания; • Работа с клиентите и техните семейства; • Процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг. • Нормативни стандарти за качество. • Здравословни и безопасни условия на труд. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на четири дни. Ще се проведат две двудневни надграждащи обучения през 4 месеца. Темите на надграждащите обучения ще се определят от обратната връзка, дадена по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите. Обученията ще има интерактивен характер и ще включват теоретични и практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обученията и обучителни материали. При провеждането на въвеждащото обучение няма да се включват лица, вече преминали през подобно обучение по други програми или по друг ред. Обучението ще се предостави от избрани, чрез подбор външни обучители с опит при извършване на социална работа и обучения. Персоналът, който ще предоставя социални услуги в домашна среда ще получава консултиране един път през два месеца по два дни – общо пет двудневни консултации. Консултациите са индивидуални и групови, като акцентът се поставя върху методологията на работа. След всяка консултация, съответният експерт, който е отговорен за нейното провеждане, представя в едноседмичен срок отчет. Консултациите ще се отнасят до: • Затруднения в работата с потребителите; • Затруднения в работата с институции; • Необходимост от допълнителни знания и умения за работа. Обученията и консултациите ще се извършват от външни експерти с опит в социалната работа не по-малко от 5 години.
Дейност 5. Информиране, консултиране и подбор на кандидат – потребители Кандидат-потребителите на услугите ще бъдат информирани чрез: • Разпространение на информационни материали • Информационни срещи • Информации на таблото в общината и Домашния социален патронаж. Екипът за организация и управление на проекта ще предоставя информация на кандидат-потребителите и/или техните близки за начина на кандидатстване, необходимите документи, правилата и процедурите за ползване на различните услуги в рамките на проекта: • За лична помощ; • За комунално-битови дейности; • За подкрепа за социално включване. Заявления на потенциалните потребители на услугата ще се приемат в сградата на общинската администрация, след комплектоване се насочват към Дирекция социално подпомагане (ДСП) за оценка. След извършването на оценките от страна на ДСП, екипът по управление и организация прави окончателен подбор, като за целта изработва предварително процедура за подбор с критерии (по схемата на точкуване) Следват се следните стъпки: 1. Подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата – заявление, документ удостоверяващ доходите на бенефициентите и други при необподимост. 2. Извършването на оценка на нуждите на кандидат-потребителите от експерти от Дирекция „Социално подпомагане”, с акцент върху социалния статус и потребностите на лицето, включително и работа с близкото семейно обкръжение при наличие на такова. Експертът извършва комплексна оценка на потребностите на лицата, която представлява неразделна част от процедурата по подбор и е основание за разработване на Индивидуален план за грижа и определяне на видовете услуги. 3.Подборът на потребителите на услугите се извършва от екипа по проекта, на базата на постъпили заявления от кандидатите, извършената индивидуална оценка на потребностите и критерии за подбор (по схемата на точкуване) 4. При установяване на потенциални клиенти, които са ползвали услугите на Социален асистент, Личен асистент и Домашен помощник по предишни програми и проекти и такива са изведени от специализирани институции, същите ще се ползват с предимство при включването им като потребители.
Дейност 6. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ и комунално- битови дейности Дейността включва: • Подготовка и размножаване на необходимата документация, съпътстваща предоставянето на услугите – досиета на потребителите, месечни формуляри за отчитане на посещенията в дома на потребителя, дневници на потребителите; • Изготвяне на индивидуалните планове за предоставяне на услуги и работни графици за предоставяне на почасови услуги за лична помощ - всеки домашен санитар предоставя услуги на пълен работен ден или почасово, според конкретните нужди на потребителите; • Предоставяне на почасови услуги за лична помощ и за комунално- битови дейности по график – всеки бенефициент ползва услугите според предварителна договорен график и установени потребностите. • Преразглеждане и актуализиране на след шестият месец от началото на предоставяне на услугите. Почасови услуги за лична помощ ще се предоставят ежедневно: помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар. Почасови услуги за комунално- битови дейности ще се предоставят: Ежедневно: пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите; приготвяне на храна с продукти на потребителя; други комунално-битови услуги, съгласно предварително извършената оценка на потребностите. и Периодично: основно почистване на помещенията, обитавани от потребителя;извършване на административни услуги и плащания, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти при необходимост. Персоналът, предоставящ услугите ще гарантира поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи и съгласно чл. 25А от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча, изменена и допълнена с решение №183 от 22.05.2012г. взето с протокол № 14 на Общнски съвет -Стрелча. Таксите ще се събират ежемесечно от сътрудника социални дейности и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”.
Дейност 7. Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване Дейността включва: - Изготвяне на индивидуалните планове за предоставяне на услуги и работни графици за предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване според конкретните нужди на потребителите; - Подготовка и размножаване на необходимата документация, съпътстваща предоставянето на услугите – досиета на потребителите, формуляри за отчитане на посещенията в дома на потребителя, дневници на потребителите; - Предоставяне на почасови услуги почасови услуги в подкрепа на социалното включване по график – всеки бенефициент ползва услугите според предварителна договорен график и установени потребностите. - Преразглеждане и актуализиране на Индивидуалните планове за предоставяне на услуги след шестият месец от началото на предоставяне на услугите за социално включване. Видове почасови услуги за социално включване: Ежедневни услуги: - Помощ в общуването и осъществяване на социални контакти; - Придружаване до читалище, клубна пенсионера; - Друга дейност изразена в социална работа с потребителите. Периодично предоставяни услуги: - Придружаване при посещения на тържества, концерти и др.; - Помощ при писане на писма, - Заявления и подаването им до съответните институции; - Придружаване до здравни заведения и други Персоналът, предоставящ услугите, ще гарантира поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи и доходи и съгласно чл. 25А от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча, изменена и допълнена с решение №183 от 22.05.2012г. взето с протокол № 14 на Общински съвет - Стрелча. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”.
Дейност 8. Популяризиране на комплексната услуга/ публичност на проекта Дейността е планирана, съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. При визуалната идентификация ще се прилагат правилата за информиране и публичност, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него. В началото проектът ще бъде представен официално пред местната общественост на встъпителна конференция с участието на екипа по проекта, представители на социалните институции, кмета на общината, представители на НПО-та, работещи с лица в неравностойно положение. Ще се използва мултимедийна презентация. Ще бъдат разяснени целите, задачите и дейностите, включени в проекта, както и очакваните резултати. Ще бъде поставен акцент на големия социален и обществен ефект от реализацията му. В рамките на проекта се предвижда изготвянето и отпечатването на следните информационни и рекламни материали: - Банер – 1бр., - Брошури – общо 500 бр. - 250 за оповестяване на дейностите на проекта и 250 бр., за постигнатите резултати. - информационни табели по проекта - 2бр., които ще се поставят на сградата на общината и на Дом.соц.патронаж. - За по-широко информиране на обществеността и популяризиране на услугата се предвиждат и други информационни подходи като: Публикации в местни весници, информация на таблото на общината. При приключването на дейностите по проекта ще се организира заключителна конференция, на която ще бъдат поканени всички участници в него, представители на социалните служби, общинска администрация, медии, местната общност. Ръководителят на проекта ще представи резултатите от проекта с мултимедийна презентация. Ще бъдат оповестени възможностите за по-нататъшно съществуване на Звеното за социални услуги на територията на Община Стрелча. Ще се осигури свободен прием на граждани и ще се раздадат информационни брошури. Ще се раздадат информационни и рекламни материали - папки и химикали. Планираните разходи са свързани с отпечатването и изготвянето на всички информационни и рекламни материали –информационни табели, брошури, банер; Предвидени са и разходи за командировка на всички представители от други населени места за участие в двете конференции.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 164 274 BGN
Общ бюджет: 149 674 BGN
БФП: 149 674 BGN
Общо изплатени средства: 138 203 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 633 BGN
2014 88 570 BGN
2015 0 BGN
138 203 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 188 BGN
2014 75 285 BGN
2015 0 BGN
117 473 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 445 BGN
2014 13 286 BGN
2015 0 BGN
20 731 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз