Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0091-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Предоставяне на услуги в дома на територията на община Тетевен”
Бенефициент: Община Тетевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 23.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Тетевен
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда създаване звено за услуги в домашна среда. В рамките на проекта ще се извърши подбор на бенефициенти от целевите групи, които ще предоставят социални услуги и бенефициенти, които ще бъдат ползватели на социалните услуги. С лицата ангажирани в предоставянето на социални услуги ще бъдат проведени два обучителни семинара. Звено за услуги в домашна среда ще функционира 12 месеца в рамките на проекта. Предвидени са мерки свързани с публичността на проекта.
Дейности: Дейност 1 Създаване на звено за услуги в домашна среда За изпълнение на дейностите по проекта е необходимо да се извърши подбор на безработни лица за следните длъжности: • домашен асистент - 5 • домашни санитари - 20 • помощник за комунално-битови дейности у дома - 5 За тази цел ще се организира конкурс за подбор на квалифициран персонал. Информацията за конкурса ще се изнесе чрез средствата за масова информация и чрез „Бюрото по труда” Комисия ще разгледа постъпилите молби и ще направи подбор на квалифициран персонал по предварително обявена методика. Набирането на квалифициран персонал е необходимо за нормалното функциониране на звено за услуги в домашна среда. Длъжностите са съобразени с конкретната спецификата на работа и нормативните изисквания за извършване на дейностите.
Дейност 2 Извършване на доставка на оборудване необходимо за дейността на звено за услуги в домашна среда - провеждане на търг за доставка на оборудване; - извършване на доставка и монтаж на оборудването. Изпълнителят ще бъде избран след провеждане на тръжни процедури по реда на ЗОП.
Дейност 3 Набиране на желаещи да ползват такъв вид социални услуги и разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Обявяване на период за набиране на заявления на желаещи да ползват социалните услуги предлагани от звено за услуги в домашна среда. На всяко лице подало заявление за ползване на социалната услуга се изготвя индивидуална оценка на потребностите, която включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове и др. Изборът на потребители на социалните услуги предлагани от звено за услуги в домашна среда ще се извърши от комисия за подбор сформирана от кандидата; Индивидуална оценка на потребностите ще се извърши от служители на Д”СП”-Тетевен, които ще изготвят Карта за оценка на потребностите; Комисията по оценката и подбора ще работи, съобразно следните критерии: 1. Степента на трайно намалена работоспособност/трайно намалена социална адаптация. ,социалното състояние на кандидата ; 2. Социалната среда на кандидата; 3.Данните за икономическо-финансовото състояние на кандидата;
Дейност 4 Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите от звеното за услуги в домашна среда на всеки потребител Индивидуалният графиксе изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Индивидуалният план се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребностите от социални услуги и оценка на риска. Индивидуалният план съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на индивидуалните потребности на потребителя, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Индивидуалният план включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури/действия за контролиране на основните рискови фактори, включително на онези от тях, произтичащи от евентуалната склонност на потребителя към (авто)агресивно поведение или към злоупотреба с вредни субстанции. Рисковете се формулират описателно, на разбираем и приемлив за потребителите неутрален език, така че да не провокират тревога или негативни чувства у тях. Планът се актуализира от доставчика веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана.
Дейност 5 Провеждане на обучителни семинари Първият обучителен семинар ще се проведе преди стартиране на дейността на звеното за услуги в домашна среда. В рамките на 5 дни учасниците в семинара ще придобият теоретични и практически умения за извършване на дейности в дома на потребителя. Обучениято ще се извърши от двама лектори като участниците ще бъдат разделени на две групи. Заниманията ще бъдат в рамките на 60 учебни часа. Втрорият обучителен семинар ще бъде в рамките на 3 дни, като неговата цел е повече с практичекса насоченост – ще се надградят придобитите знания и умения и ще се разглеждат казуси, които са възникнали в процеса на изпъление на услугите. Заниманията ще бъдат в рамките на 20 учебни часа. Обучението се провежда по съответна Програма от екип от специалисти с подходящ опит в областта на социалните услуги. Обученията ще се проведат в изнесена база с цел излоиране от външни фактори и по ефективен учебен процес.
Дейност 6 Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови, административни, културни и др. дейности на потребитлите В рамките на тази дейност ще функционира звеното за услуги в домашна среда.на територията на община Тетевен. Видовете социални услуги, които ще се предлагат от звеното са в следните насоки: • Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др. • Предоставяне на почасови услуги за комунално- битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя идр. • Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др.помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група.
Дейност 7 Провеждане на дейности за информация и публичност на проекта 1. Провеждане на информационна среща за старта на проекта –Проектът ще стартира с информационна пресконференция на коята ще бъде представен екипа за управление и запознаване на обществеността с целите на проекта, същността и обхвата на дейностите и реда за тяхното изпълнение. Ще се проведе дискусия за изпълнението на дейностите по проекта, като в последствие екипа за изпълнение на проекта ще се съобрази с мнението на заинтересованите страни. 2. Провеждане на заключителна среща, представители на медиите и всички заинтересовани страни. Ще бъдат отчетени резултатите от реализирането на проекта и ефективността от извършените дейности. Ще се отчете ролята и необходимостта от такива проекти насочени към целевите групи по проекта. 3. Изготвяне на информационна брошура при стартирането на проекта с информация за дейностите заложени в него и кой по какъв начин може да се включи в тях. 4. Изготвяне на информационна брошура с резултатите от проекта. В нея ще се покажат етапите през които е преминало изпълнението на проекта и постигнатите резултати. 5. периодични публикации в медиите и интернет, поставяне на информационна табела. 6. Изработка на плакати – ще се поставят на видни места на територията на общината. Върху всички материали по проекта ще се поставят отличителните знаци на ЕС, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на ЕСФ съгласно изискванията за информация и публичност
Дейност 8 Организационни дейности, мониторинг и отчетност Администриране Цялостното администриране на проекта ще се извърши от кандидата. Ще включва: -Провеждането на планови и извънредни работни срещи на ръководния екип на проекта. -Разпределение на конкретните длъжности и персонални задачи на всеки един от участниците и определяне на срокове за тяхното изпълнение начините и формулярите за отчетност. -Ежемесечни заседания на ръководния екип за отчет на резултатите и възлагане на оперативни задачи. -Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екипа на проекта и целевите групи. -Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторинг Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта. Ще се проверява воденето на документи, точността им, пълнотата им. При необходимост, ще се вземат коригиращи мерки. Текуща отчетност Текущата отчетност ще се състои от: -Отчети за дейността – пред финансиращата организация и пред ръководния екип на проекта. -месечни отчети от членовете на екипите. За финансовата отчетност по проекта отговарят Счетоводителят и Ръководителя на проекта Чрез тази дейност ще се реализира администрирането на проекта. В нея са заложени изискванията на ОП „РЧР” за отчетност и контрол върху изпълнението на дейностите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 010 BGN
Общ бюджет: 172 999 BGN
БФП: 172 999 BGN
Общо изплатени средства: 159 153 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 193 BGN
2014 84 960 BGN
2015 0 BGN
159 153 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 064 BGN
2014 72 216 BGN
2015 0 BGN
135 280 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 129 BGN
2014 12 744 BGN
2015 0 BGN
23 873 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз