Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0016-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово
Бенефициент: Община Белово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Белово
Описание
Описание на проекта: Към „Домашен социален патронаж” в град Белово ще се създаде Звено за услуги в семейна среда, което ще даде възможност на патронажа да разшири дейността си и кръга от предоставяни услуги . Ще се постигна по-висока ефективност на предоставяните почасови услуги и ще може оптимално да се задоволят потребностите на повече нуждаещите се лица. Ще се даде възможност за създаване на нови работни места в социалното предприятие, като наетите безработни лица като лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници ще бъдат обучени.
Дейности: Дейност1 :Информационно-публични кампании Разработване на информационни материали и бюлетини; публични кампании и срещи съвместно с неправителствени организации; целогодишни консултации със специалисти от общинска администрация; поставяне на два броя табели за визуализация и осигуряване на публичност;
Дейност2 : Изготвяне на оценки на потребностите на желаещите да ползват услугите; Оценката на потребностите ще се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” на територията на Общината по утвърдена методика за целите на проекта и ще включва : оценка на общото и физическото състояние на лицата, социалните им интереси, способността им за справяне с ежедневните дейности ; оценка на социалната им активност и интеграция; оценка на условията им за живот ;Актуализиране на оценките ще се извърщва на шестмесечие, освен ако някоя от страните не е пожелала по – ранно актуализиране на оценката или при други обстоятелства налагащи актуализация;
Дейност 3:Изработване на индивидуални планове и оценки на риска; Изготвяне на индивидуален план с участието на потребителя на услугата и/или негов роднина, съобразен със специфичните и индивидуални потребности на лицата и техния личен избор; Индивидуалните плановете и оценките на риска ще се актуализират съгласно методиките за предоставяне на социални услуги.
Дейност 4 :Подбор на персонала за управление на звеното Провеждане на процедура по подбор по документи и интервю от Комисия за оценка и подбор на персонала на звеното, включваща Екипа по управление на проекта и Консултант, социални дейности. Комисията ще е сформирана със Заповед на Кмета на Общината. Процедурата ще бъде предварително обявена и проведена съгласно КТ.
Дейност 5 :Подбор на персонала за предоставяне на услугите в звеното– лични асистенти, домашни помощници и социални асистенти; Подборът и наемането на персонала на звеното ще се извършва след предварително обявена дата за подбор по документи и интерю с екипа по проекта и служители от общинска администрация, като основните критерии , на които трябва да отговарят са: мотивацията и нагласа за този вид работа, опит в предоставянето на социални услуги; готовност за ежедневно пътуване до други населени места на община Белово, с цел обслужване на потребители / пътните разходи се поемат от работодателя, срещу представени разходно – оправдателни документи/;среща с лицата, на които ще предоставят услугите и взаимно одобрение и избор между тях, отразено в протокол;
Дейност 6 :Обучение на персонала за предоставяне на услугите в звеното – лични асистенти, домашни помощници и социални асистенти; Осигуряване на възможности за развитие чрез обучения и обмяна на опит, включващи: обучителни програми ; въвеждащо обучение на новопостъпили лица/ минимум три дни/, включващо: общи познания,основни задължения, специфика на грижите за стари хори и лица/деца с увреждания ,етични стандарти в работата; съвместна работа с по-опитни и компетентни социални асистенти, домашни помощници и лични асистенти; всеки назначен след стартирането на проекта преминава задължително обучение; провеждане на надграждащо обучение на шест месеца на всички назначени лица в звеното;
Дейност 7 – Предоставяне на социалните услуги; Социалните услуги ще се предоставят на около 75 потребители, живеещи в девет населени места на територията на община Белово, в продължение на 12 месеца. Предоставянето им ще стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга. Договорът се сключва между Ръководителя на проекта, потребителя и/или негов законен представител и наетото лице. Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Планът включва дейностите, които са договорени с наетия персонал за подобряване качеството на живот на съответния потребител. Разписаните дейности, разпределени във времето, са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителя. Всеки индивидуален план ще се актуализира ежемесечно. Ще се изготвят оценки на риска на потребителите преди да започне предоставянето на социалната услуга. Екипът за управление на проекта и Консултанта, социални дейности ще изготви оценка на потенциалните рискове за потребителя и наетото лице при предоставянето на услугата. В оценката се акцентира на основни рискове, като: помощ при вземане на лекарства; физическа подкрепа; предпоставки от битовите условия на живот на потребителя; от злополуки; оценка на риска извън дома на . На база направената оценка в индивидуалния план ще се залагат дейности за намаляване и предотвратяване на рисковете. Екипът на общинско ниво ще разработи процедура за действие при възникване на кризисни ситуации; инструкция, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя; правила за достъп на наетото лице до дома на потребителя.. Наетият персонал ще бъде обучен и в безопасни техники на работа при дейности, изискващи физически контакт с потребителя и ще бъде проведен инструктаж за безопасна работа при предоставяне на услугата. По Проекта се предвиждат разходи за заплащане на пътни на наетите лица от и до дома на потребителя, само в случаите, когато те живеят извън населеното място на потребителя.Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и възложени на наетото лице, подлежат ежедневно на вътрешен контрол от страна на екипа по поректа и персонала по управление на звеното. При отсъствие на наето лице за повече от една седмица, ще се сключва договор с друго лице, което да замества титуляра за срока на отсъствието му и така ще се осигури непрекъснато предоставяне на услугите. Предвидени са средства за осигуряване на лични предпазни средства за наетите лица и работно облекло. С наетите лица ще се сключват трудови договори, съгласно КТ, след проведена процедура по подбор. Ще им бъдат разработени длъжностни характеристики и график – разпределения. Едно наето лице на 8 часов работен ден ще обслужва двама потребители, а наетите на 4 часов работен ден ще обслужват по един потребител. Изключение ще се прави само за децата с увреждания до 18 годишна възраст и те ще бъдат обслужване целодневно. Предвидени са непрекъснати контакти на потребителите и наетите лица с назначения Консултант, социални дейности и наблюдение на здравословното им състояние.Потребителите на услугите ще заплащат потребителска такса, съгласно утвърдена от Кмета на община Белово Инструкция за изчисление на потребителските такси. Контролът върху дейността на звеното и наетия персонал ще бъде ежедневна.
Дейност 8 : Мониторинг и оценка на предоставянето на социалните услуги; Посещения веднъж месечно на място част от потребителите за да се мониторира предоставянета на услугите; Ежедневно наблюдение работата на персонала на звеното; системна работа за осигуряване качество на социалните услуги;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 244 204 BGN
Общ бюджет: 200 793 BGN
БФП: 200 793 BGN
Общо изплатени средства: 189 528 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 200 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 538 BGN
2014 114 991 BGN
2015 0 BGN
189 528 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 170 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 357 BGN
2014 97 742 BGN
2015 0 BGN
161 099 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 181 BGN
2014 17 249 BGN
2015 0 BGN
28 429 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/-0016
Индикатор 5 Брой назначени социални асистенти, лични асистенти, домашни помощници
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата-00016
Индикатор 7 Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проект-0016
Индикатор 8 Брой деца, ползващи услугата-0016
Индикатор 9 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки-0016


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз