Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0128-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Помощ в дома” в община Копривщица
Бенефициент: Община Копривщица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Копривщица
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта се предвижда създаване на Звено за услуги в домашна среда към съществуващия Домашен социален патронаж, което по иновативен начин да предоставя на нуждаещи се лица, живеещи на територията на община Копривщица три типа почасови услуги в домашна среда – за лична помощ, за социална подкрепа и помощ при комунално-битови дейности. Към Звеното ще бъдат назначени по трудови договори 13 души персонал, които ще предоставят услуги в обичайна семейна среда за 38 потребители.
Дейности: 1. Организация и управление изпълнението на проекта. Ще бъде сформиран екип от служители на община Копривщица за реализация по проекта през първия месец и ще осъществява дейността си през целия проектен период. Той ще планира, организира, контролира и отчита изпълнението на отделните проектни дейности. В екипа ще бъдат включении следните позиции: - Ръководител на проекта - Кординар по проекта - Счетоводител На първата работна среща на екипа за управлеие на проекта ще бъдат разпределени основните оперативни задачи между членовете на екипа, ролята и мястото на всеки и ясно ще бъдат формулирани отговорностите му. Ще бъде изготвен актуализиран график за изпълнение на проектните дейности, ще бъде направена оценка на нововъзникналите обстоятелства /ако има такива/. Ще бъдат уточнени и възможните точки на забавяне и начините на тяхното преодоляване. Екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Екипът ще провежда среща с лицата от целевите групи на проекта и техните семейств, за да се осигури по най-добър начин проучването и удовлетворяването на техните потребности. Ще бъде установен контакт между екипът за изпълнение на проектът и управляващия орган на програмата за методическо и техническо изпълнение на договорения проект. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на управляващия орган междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. При работата си екипът ще е отговорен за недопускане конфликт на интереси при изпълнение на дейностите.
2. Първоначален подбор на потребителите на социални услуги. Подборът на потребителите се извършва при спазване на процедурата, описана в МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BGO51P0001-5.1. 04 „ПОМОЩ В ДОМА чрез специално разработен за целта формуляр. Ще бъде изготвена индивидуална оценка за необходимостта от почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на лица от целевите групи /лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване/. Формулярът е разработен на базата на Формуляр за заявяване на потребности от социални услуги, изготвен от Фондация De Passerel (Холандия) по Проект MAT09BG/9/1 „От планиране към ефективно предоставяне на социални услуги в общността за лица с интелектуални увреждания в България". Съгласно Насоките за кандидатстване по схемата, първоначалната оценка на потребностите на желаещите да ползват услугата ще се извършва от дирекциите „Социално подпомагане" на съответната територия. Кандидатстването за ползване на услугата ще се осъществява след като екипът за управление на проекта създаде необходимата организация и разработи набора от необходимите документи за набиране на кандидати за ползване на услугите. Необходимите документи за кандидатстване ще бъдат: — заявления лица — документ за самоличност /за справка/, — копие на ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, — копие от амбулаторен картон, /ако има такъв/, — други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето /епикризи u други/ — декларация за ползване на досегашната услуга Личен асистент. — възрастните хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, които нямат актуални медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние подават заявление за кандидатстване и представят документ за самоличност за справка. Оценката на потребностите от почасови грижи в домашна среда се извършва за всички лица, заявили желание пред бенефициента да ползват услугите по одобрения проект. Първоначално ще се извърши от Дирекция „Социално подпомагане", а в последствие от специалист социални дейности нает в Звеното, като той ще се базира на работата на Дирекцията при първоначалния подбор. През цялата дейност, процесът на оценяване се извършва при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и т.н. След провеждане на подбора на потребителите се сключват потребителски договори, като целта е регламентиране на правата и задълженията на доставчика и потребителя и получаване на надеждна и гъвкава услуга, съответстваща на индивидуалните потребности на потребителите.
3. Подбор на персонала на Звеното за услуги в домашна среда. Сформиране на екип за обслужване на лицата, на които ще се предоставя услугите от Звено за услуги в домашна среда. Персоналът включва: 5 лични асистента; 2 социални асистента, 5 домашни помощника и 1 специалист социални дейности. Подбора на екипа включва няколко етапа, като няма да бъде налагано ограничение по отношение на пол, етническа принадлежност, социално положение. - Сформиране на комисия за подбор на специалистите, която включва представители на общината, на БТ и на Дирекция „Социално подпомагане”. - Разработване на задания за длъжностите - Набиране на специалисти 1. Обявяване процеса на набиране на специалисти за работа в Звеното: длъжности, изисквания, документи/. 2. Приемане на документите – документите, които се подават при кандидатстване са следните: - заявление до кмета; - кратка автобиографична справка; - копие от документ за самоличност; - копие от документ за завършено образование и придобити квалификации; - мотивационно писмо. 3. Селекция на кандидатите: Първи етап: Подбор на документи за определяне на съответствието с формалните критерии. Втори етап – провеждане на интервю с кандидатите за мотивацията и професионалния им опит. С подбраните лица ще се сключат договори за изпълнение на дейността - потребителски договор. В договора се включват следните клаузи: 1.правата и задълженията на страните по договора: 2.описание на дейностите, които се предоставят в звеното: 3. условия и начин на прекратяване на договора.
4. Провеждане на обучение за персонала на Звеното за услуги в домашна среда. Обучението е тридневно въвеждащо и накрая всеки преминал обучението ще получи удостоверение за успешно преминат курс. Тридневеният модул ще включва теми свързани с предоставянето на услугата – конкретните дейности при приемането, настаняването и работата с бенефициентите. Участниците ще се запознаят с образователни и информационни дейности, които ще се предоставят на потребителите. Ще получат общи познания и умения за домашните грижи; основни задължения, стандарти за работа и методика за предоставяне на услугата, здравословни и безопасни условия на труд, процедури за осигуряване на качество на услугата. Структура на социалната система в България. Социални услуги. Етични въпроси. Права и задължения. Принципи на работа в екип. Оценка на рисковете, избор на подходящо облекло и обувки, оказване на първа помощ и начин на действие в спешни случаи; оказване на помощ при приемането на лекарства, действия и поведение при случаи на насилие и предизвикателно поведение, основни изисквания към подготовката и съхраняването на храна, правила за водене на документация относно инциденти, поверителност на личните данни и информация. Специфика на работа с потребностите. Какви са добрите комуникативни умения. Изразяване на негативни чувства по позитивен начин. Даване на позитивна обратна връзка. За изпълнение на дейността ще се наеме външен изпълнител с релевантен опит, като освен провеждане на обучението той ще осигури и материали за участници. В обучението ще се включат само лица, които до настоящия момент не са обучавани по същите или сходни теми в сферата на помагащите професии.
5. Доставка на оборудване и обзавеждане на Звеното за услуги в домашна среда. Подсигурено подходяща сграда и помещения за приемен офис на Звено за услуги в домашна среда. Помещенията са с обща площ 80 м2, които не са оборудвани. За нуждите на Звеното предвид специфичната дейност, която ще изпълнява и след направената оценка на активите на община Копривщица, се налага необходимостта от закупуването на допълнително оборудване, което да подпомага изпълнението на дейностите, а и същевременно да подобри качеството на предоставяните услуги. Съгласно изискванията на нормативната база е наложително закупуването на оборудване, което съответства на обема на дейността по проекта, на обхвата и сложността на предоставяната услуга. Планира се закупуването на следното оборудване със средства по проекта: - Преносим компютър – 1 брой; - Мултифункционално устройство-1 брой; - Маса заседателна – 1 брой; - Стол работен – 1 броя; - Бюро– 1 броя; - Шкаф– картотека – 2 брой; Необходими са: компютър, МФУ, маса, бюро, шкаф - картотека, столове. Те ще се използват за отразяване и мониториране хода на предоставяните социални услуги – изготвяне на договори, индивидуалени планове на потребителите и актуализирането им, осчетоводяване на таксите в Звеното, изготвяне план графици и провеждането на работни заседания.
6. Предоставяне на социалните услуги от Звеното за услуги в домашна среда. На база изготвената социална оценка от Дирекция „ Социално подпомагане” се изготвя индивидуален план с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов близък. При така изготвените планове се изготвят план - графици, по които графици наетият персонал ще обслужва потребителите на Звеното. Индивидуалният план и графикът са част от механизма за предоставяне на услугата и представляват: Индивидуален план - планът от грижи, който се съставя за съответния потребител. Изготвя се след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. Съставянето му се предхожда от обсъждане в екип и след дискусия е лицето, за което се съставя. Формират се основните насоки на бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и желанията на потребителя. В него са включени дейности за задоволяване на ежедневни, здравни, образователни и рехабилитационни потребности, осмисляне на свободното време, социални контакти. План график - въз основа на който ще се определи ежедневното разпределение на работа на персонала в Звеното, така, че да бъдат обхванати всички дейности, предвидени в индивидуалните планове. В течение на проекта ще се прилага вътрешен мониторинг, като ще се извършват периодични оценки от екипа за степента на изпълнение на дейностите съобразно графика, като при евентуални несъответствия ще се назначават коригиращи действия и ще се следи за резултата от тях. Назначения в звеното персонал ще изготвя ежемесечен отчет на извършената работа. Ще бъдат разработени и въведени следните вътрешни документи: 1. Инвентарна книга; 2. Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. 3. Книга периодичен инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана: 4. Правилник за вътрешния ред вътрешни правила, задължения на потребителите, задължения на персонала : 5. Процедура за вътрешен мониторинг. 6. Входящ дневник за кандидат- потребители 7. Входящ дневник за кандидати за персонал в звеното 8. Лично досие за всеки потребител; 9. Лично досие за всеки от персонала на звеното 10. Процедура за жалби и сигнали Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта за защита на личните данни се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носят всички участници в екипа на звеното. След първоначалната оценка от Дирекция „Социално подпомагане” се предвижда, ако се наложи поради форсмажорни обстоятелства или отказ от услугата на потребител, да се извърши актуализация на потребителите. Същата ще се направи съгласно методиката от специалист социални дейности към Звеното.
7. Актуализиране на индивидуалните планове на потребителите. Дейността се осъществява изцяло с указанията на „Методика за предоставяне на социалната услуга ”Домашен помощник”. Регулярно ще се извършва актуализация на индивидуалните планове на потребителите. Целта на актуализацията е да се отразят настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Дейността ще обхване всички потребители на социалните услуги, като актуализацията ще се извършва от специалист социални дейности към Звеното. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана.
Дейност 8. Информация и публичност В съответствие с Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2007 – 2013год. и Ръководството за информиране и публичност се предвижда се проектните дейности да достигнат до възможно най-широк кръг заинтересовани лица. Мерките, които ще допринесат за информиране и публичност сред бенефициентите, гражданското общество и местната общност са: 1. Изработка на две информационни брошури, в началото и в края на проекта. Тираж- 500 бр., формат- А4, пълноцветни, двустранен печат. Брошурите ще предоставят информация за целите на проекта и процеса на предоставяне на социалните услуги, постигнатите резултати, ефекта върху целевите групи. 2. Провеждане на две информационни събития за местните и регионалните медии – за старта и завършване дейностите по проекта. 3. Публикации в регионален вестник - минимум 2 бр. - при старатирането и приключването на проекта. 4. Изработване на информацинна табела - 1 бр., с размери 60/80 см. Табелата ще съдържа необходимата информация, съгласно изискванията за информиране и публичност по Оперативната програма и бъде поставена на видно място в двора на сградата на посетителски център „Богдан”, където ще се помещава Звеното за услуги в домашна среда. 6. Изработване на стикери - 10 бр. На обзавеждането и оборудването, което ще се закупи със средствата по настоящия проект, ще бъдат поставени стикери със съответния текст, представящи подкрепата от ЕСФ и ЕФРР. 7. В съответствие с изискванията за визуализация, информацията за подкрепата от ЕСФ и финансирането по линия на Оперативната програма ще се публикува на сайта на община Копривщица и ще се съдържа на всеки публичен документ, свързан с проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 971 BGN
Общ бюджет: 152 495 BGN
БФП: 152 495 BGN
Общо изплатени средства: 147 340 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 152 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 96 900 BGN
2014 50 440 BGN
2015 0 BGN
147 340 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 621 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 365 BGN
2014 42 874 BGN
2015 0 BGN
125 239 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 535 BGN
2014 7 566 BGN
2015 0 BGN
22 101 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз