Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0161-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „СВЕТЪЛ ЛЪЧ”
Бенефициент: Община Белене
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Белене
Описание
Описание на проекта: „ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА” към Домашен социален патронаж - Белене ще предоставя по иновативен начин три типа почасови услуги: за лична помощ, за социална подкрепа и помощ при комунално-битови дейности.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление Тази дейност е ключова по отношение на ефективното и успешно изпълнение на проекта, поради факта, че в управлението на един проект най-важен фактор е човешкият ресурс. В тази връзка в екипа на проекта участват 4 експерти с практически опит, авторитет и експертиза по социални дейности, финанси, опит в реализиране на медийни кампании и публичност и администриране на проекти. Община Белене се ангажира в целият процес, от техническото разработване на проектното предложение, през текущото администриране и управление до успешно реализиране на всички дейности. За целта ще назначи ключови експерти в екипа за организация и изпълнение с длъжностни характеристики, в които са разписани конкретните задължения. Екипът ще се състои от 4 експерта: - ръководител на проекта; - координатор на проекта; - счетоводител на проекта; - технически изпълнител/касиер/ на проекта. Дейността ще допринесе за ефективното постигане на всички цели.
Дейност 2: Дейности за осигуряване на информация и публичност. Същественият финансов принос на Общността, ОП "Развитие на човешките ресурси" е изключително ценен за постигане на резултатите и децентрализация на трите вида социални услуги - "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник" и разгръщането им на общинско ниво. Веднага след сключване на договор за финансиране на проекта ще стартира кампания за информиране на общността за целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, като текущо ще се разпространява информация и за напредъка на проекта. Информационната кампания е непрекъснат процес през целия период на реализиране на дейностите по проекта и включва разнообразни методи и средства: В интернет сайта на община Белене ще бъдат публикувани 6 информационни съобщения, както и снимков материал. Ще бъдат изработени 2 броя постоянни табели, които ще се поставят в общинска администрация и Домашен социален патронаж. Ще бъдат поставени 6 броя ламинирани плакати /в Общинска основна организация на хората с увреждания в град Белене и 5 в офисите на организацията по кметствата/. Ще бъдат публикувани минимум 3 броя информации в пресата. Ще бъдат изработени 300 броя брошури, 100 химикалки и 100 папки. В рамките на проекта ще бъдат организирани 2 пресконференции (при стартиране на дейностите по проекта и финализирането на предоставяне на услугите). Върху 80 текстилни чанти за многократна употреба ще се постави информационен надпис. Всеки изготвен документ, договор, сертификат ще съдържат информация, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС и ще съдържа логото на ЕС и логото на ОП „РЧР”, слогана „Инвестира във вашето бъдеще” и отговорността на бенефициента, в съответствие с графичните стандарти.
Дейност 3: Закупуване на материали и консумативи Процедурите по закупуване и доставка на материали и консумативи се извършват по реда на Закона за обществените поръчки, чл.14, ал.5 и ал.6, като външна услуга.
Дейност 4: Подбор и наемане на персонал в Звеното за предоставяне на социални услуги в домашна среда През втория месец ще се извърши подбор на кандидатите за предоставяне на социални услуги. Ще се изпрати мотивирано искане до филиал на Бюро по труда-Белене за предоставяне на актуален списък на потенциалните безработни лица. Ще се проведе среща с кандидатите за работа. Подборът ще се извърши на конкурсен принцип: по документи и интервю. Под внимание ще се вземе и конкретните нужди от обучение, с цел добро планиране на въвеждащото и надграждащото обучение, след наемането на лицата.
Дейност 5: Въвеждащо обучение по дейностите: „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Осигуряване на зала в Домашен социален патронаж-Белене за провеждане на обучения по Модул: „Личен асистент”; Модул: „Социален асистент”; Модул: „Домашен помощник”; Провеждане на обучение: 3 дни по 8 часа за „Личен асистент”; 2 дни по 8 ч. за „Социален асистент”; 1 ден по 8 ч. за „Домашен помощник” и 2 ч. за провеждане на изпит-тест за 22 лица. Основни теми: нормативна база за предоставяне на социални услуги, функционални задължения на личния асистент, социалния асистент и домашния помощник, практически казуси и др. Полагане на изпит /тест/. Издаване на сертификати на успешно издържалите изпита.
Дейност 6: Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители. В Домашен социален патронаж-Белене разкрива временна приемна за получаване пакета от необходими документи; за разяснения за видовете социални услуги по настоящата схема и подаване на заявленията. Публично информационно съобщение, регламентиращо мястото на създадената временна приемна за граждани, продължителността на приема на документи, работно време и телефони за контакти и въпроси. Прием на всички заявления, по местоживеене и приложените документи към тях. Изготвя и депозира искане в Дирекция "Социално подпомагане" за извършване на оценка на потребностите на всички лица и представя опис и всички документи в оригинал (заявления; документи; празни бланки формуляр част I и част II). Паралелно с дейността на Дирекция "Социално подпомагане" екипа на проекта разработва Процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали. В срока, определен в методиката, Дирекция "Социално подпомагане", връща с приемно-предавателен протокол всички документи (за архивиране) и изготвеният списък в низходящ ред (Приложение 4). Същият се поставя на информационното табло на община Белене и в петте кметства. Община Белене уведомява писмено, с обратна разписка всички кандидати, подали заявление, независимо дали отговарят на условията и необходимите оценки за включване.Екипът на проекта изготвя регистър на потребителите, които ще ползват услугите.
Дейност 7: Предоставяне на почасови услуги за лична помощ. Почасови услуги за лична помощ, предоставяни на пълно и непълно работно време, в съответствие с изискванията на минималните стандарти за качество на този вид услуга, които се изразяват в помощ за поддържане на личната хигиена, хранене, вземане на медикаменти, придружаване до детско, учебно или болнично заведение и помощ при извършване на специализирани услуги в дома на потребителя. Ще се предоставят на 10 (десет) лица по 8 часа и 10 (десет) лица по 4 часа. Планираме в процеса на изпълнение на проекта наетите лица да обслужват 20 (двадесет) кандидат-потребителя, в т.ч. и деца, съобразно здравословното им състояние и оценката на Дирекция „Социално подпомагане”. Оказваната помощ ще се извършва съобразно предпочитанията на потребителите, техните интереси и възможности.
Дейност 8: Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности. Почасови услуги за комунално-битови дейности, въз основа на разработени индивидуални планове за задоволяване на потребностите, като пазаруване, поддържане на хигиена в жилищните помещения, съдействие и/или извършване на дребни битови ремонти, плащания и административни услуги, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др., планираме да бъдат предоставяни на 20 (двадесет) възрастни лица над 65 години по 2 часа дневно и на 20 (двадесет) самотноживеещи лица по 4 часа дневно. От този вид услуги ще се ползват 40 (четиридесет) възрастни лица над 65 години, с невъзможност за самообслужване, съобразно оценката на Дирекция „Социално подпомагане” и им личните предпочитания.
Дейност 9: Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване. Почасови услуги за социално включване, въз основа на разработени индивидуални планове за задоволяване на потребностите: придружаване при разходка, организиране на занимания по интереси в дома и извън него, административни услуги и услуги в подкрепа на здравето. Планираме в процеса на изпълнение на проекта наетите лица да обслужват почасово 20 (двадесет) кандидат-потребителя, съобразно здравословното им състояние и оценката на Дирекция „Социално подпомагане”.
Дейност 10: Надграждащо обучение и консултативна помощ на персонала. Планираме през месец 4, месец 6, месец 8, месец 10 и месец 12 да се извърши надграждащо обучение и консултативна помощ на наетите лица с цел повишаване на професионалната им подготовка. В рамките на дейността ще се извърши индивидуално консултиране и решаване на практически казуси за преодоляване на трудности в процеса на предоставяне на услугите.
Дейност 11: Вътрешен мониторинг на качеството на предоставяната услуга. Тази дейност ще включва ежемесечни посещения в домовете на всички потребителите, ползващи почасово услугите, в извън работното време на предоставящият услугата, провеждане на разговор, относно процеса по предоставянето на услугите, изпълнение на конкретно заложените дейности, според индивидуалните нужди, констатирани проблеми и мерките,които екипа ще предприеме за тяхното отстраняване. Контролът ще се документира с предварително изготвени списъци, с дата и час на проверката за всеки месец, срещу подпис на потребителя или законния му представител, по определен график от екипа за организация и управление на проекта. Индивидуалните констатации се отбелязват от проверяващия в Дневник на потребителя и се обобщават в месечен отчет за извършен вътрешен контрол от екипа за организация и управление на проекта.
Дейност 12: Вътрешен мониторинг на персонала от звеното, предоставящо услуги в домашна среда. Контролът включва: ежемесечни проверки по спазване на работното време, изпълнение на предвидените в длъжностните характеристики дейности, изпълнение на плана за намаляване на основните рискове за потребителите, атестация и др. Контролът ще се документира с предварително изготвени списъци, с дата и час на проверката за всеки месец, срещу подпис на предоставящия услугите по определен график.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 944 BGN
Общ бюджет: 196 870 BGN
БФП: 196 870 BGN
Общо изплатени средства: 180 457 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 196 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 170 BGN
2014 93 287 BGN
2015 0 BGN
180 457 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 167 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 094 BGN
2014 79 294 BGN
2015 0 BGN
153 389 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 075 BGN
2014 13 993 BGN
2015 0 BGN
27 069 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз