Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0098-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Грижи в дома за независим и достоен живот в Община Стражица”
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 19.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Стражица
Описание
Описание на проекта: По проекта ще се създаде Звено без самостоятелна правосубектност към общински Домашен социален патронаж за предоставяне на почасови услуги на възрастни хора и лица с трайни увреждания с ограничения в самообслужването. Към звеното ще се наемат 2 безработни лица за управление на дейностите и 24 безработни лица за предоставяне на почасовите услуги.
Дейности: „Организация и управление на проекта” Сформираният екип ще управлява проекта като се разработят задължителните документи по проекта и се води надлежна документация и кореспонденция. Ще се организира и контролира изпълнението на дейностите по проекта, ще се извършва оценка на дейността на домашните санитари чрез проверка по домовете на потребителите, изготвяне на отчети, отчитане на индикаторите, планиране и изпълнение на стъпки в резултат на наблюдението и оценка
„Информираност и публичност” Публикуване на обяви в сайта и бюлетина на Община Стражица, регионални медии. Ще се изработи и разпространи информационна брошура в тираж 500бр., ще се изработят и разлепят плакати в тираж от 30 бр., ще се проведат две пресконференции една в началото и една в края на проекта
„Подбор на потребители” Приемане на заявленията на желаещите да ползват социалните услуги, предоставяне на заявленията на Д„СП” за изготвяне на оценките на потребностите. Оценката на потребностите ще се извърши от социален работник от Д „СП”. Тя ще се извърши съгласно утвърдена Методиката. Определянето на потребителите ще става съобразно получената крайна оценка.
„Подбор на персонал и сключване на трудови договори ” Приемане и разглеждане на документите на кандидатите за работа в звеното и тези които ще предоставят почасовите социални услуги. Интервю с кандидатите. Класиране и определяне на най-подходящите лица съгласно разработените от екипа за организация и управление на проекта процедури
„Изготвяне на индивидуални планове ” В резултат на извършената оценката на потребностите нает експерт ще изготвя индивидуални планове за всеки потребител съгласуван с тях.
„Обучение на домашните санитари” След предоставяне на социалните услуги в рамките на 6 месеца ще се организира тридневно надграждащо обучение за всички домашни санитари. Обученията ще се извършат при спазване изискванията на Методиката за предоставяне на услугата в общността „Домашен помощник” и „Социален асистент”.
„Сключване на договор с потребителите” Сключване на тристранни договори /между община,домашен санитар и потребител/, в които ще са посочени правата, задълженията на страните и размера на часовата потребителска такса.
„Предоставяне на социалните услуги” Почасовите социални услуги ще се предоставят в продължение на 12 месеца
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Випимекс ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 634 BGN
Общ бюджет: 163 238 BGN
БФП: 163 238 BGN
Общо изплатени средства: 152 153 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 90 928 BGN
2014 61 225 BGN
2015 0 BGN
152 153 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 289 BGN
2014 52 041 BGN
2015 0 BGN
129 330 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 639 BGN
2014 9 184 BGN
2015 0 BGN
22 823 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Общ брой потребители на социалните услуги /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - договор 98
Индикатор 5 Брой лица преминали надграждащо обучение - договор 98
Индикатор 6 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта/ - договор 98


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз