Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0082-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Източен” – община Пловдив
Бенефициент: община Пловдив - район Източен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Чрез създаване на звено за услуги в домашна среда се цели да се създаде нова услуга в общността, която да развие дейностите предоставяни от Домашен социален патронаж за населението от район Източен община Пловдив и да предостави необходима помощ в ежедневието на деца и възрастни с увреждания и самотни възрастни хора, с което да подпомогне процесите на тяхната социална адаптация и намали риска от институционализация.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Административния екип по проекта ще се състои от Ръководител на проекта, координатор, счетоводител и юрист. Отговорностите из са дадени в раздел ІІ от формуляра. Кметът на района със своя заповед ще назначи 5-членна комисия по проекта, която ще работи на обществени начала – ще подпомага екипа за прозрачно управление на проекта по отношение на казусни случай и ще осъществява обществен контрол върху изпълнението на дейностите. Комисията включва представители на заинтересованите страни и заседава при необходимост или поне веднъж на три месеца. Екипът за управление на проекта подготвя образците на формуляри и други документи за целите на Проекта, организира провеждането на обществените поръчки за обезпечаване на дейността на звеното, организира процедурите за подбор на екипа, експерти, кампанията за прием на документи на кандидат –потребители, обученията и пресконференцийте.
Дейност 2. Подбор на персонал в звеното за услуги в домашна среда Екипът, който ще предоставя услугите ще се назначи на трудови договори с тримесечен изпитателен срок. Подборът на персонала ще се извърши чрез обяваване на конкурс в началото на втория месец. Лицата, които желаят да бъдат назначени трябва да бъдат регистрирани в Бюрото по труда и да представят в документите за кандидатстване медицинско и свидетелство за съдимост преди започване на обучението. Извършва се подбор по документи и интервю с цел установяване на личните им качества и мотивацията им за работа. При назначаване на работа на всеки кандидат се изготвя лично досие. За да се гарантира високото качество на услугата, при назначаването на всеки кандидат, ясно и точно се определят професионалните му задължения и отговорности. Документи от кандидати за работа в звеното се приемат и след назначаване на персонала като при освобождаване на работно място комисията назначена от районния кмет извършва допълнителен подбор по документи и провежда интервю след което съставя протокол с предложение до Кмета на района за попълване на екипа. При липса на кандидати в листата на чакащите се обявява в медиите и се търси съдействие от Бюрото по труда за насочване на подходящи лица. Желаещите да предоставят социалната услуга подават заявление придружено със съответната документация в районната администрация. Допуска се на едно работно място да се назначат почасово две лица, за да се отговори на нуждите на деца с увреждания /аутизъм, ДЦП и др./ и лица с ментални увреждания, които не приемат непознати лица. Останалите дейности в тези случаи ще се допълват от други услуги в общността и от семейството.
Дейност 3. Обучение на персонала в звеното за услуги в домашна среда Обучението ще се извърши в наета за целта зала. Темите на обучението ще разработят наетите външни експерти. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на три дни, а надграждащото ще бъде след 2 месеца, когато в практиката възникнат въпроси, казуси и ще се проведе в рамките също на 3 дни под формата на семинар. Въвеждащото обучение ще се проведе в гр. Пловдив, а надграждащото обучение в на м.Равнища на 30км от Пловдив. Програмите за въвеждащо и надграждащо обучение ще бъдат съобразени с темите, посочени в методиките за предоставяне на услугите социален и личен асистент и домашен помощник и ще бъдат съгласувани с ръководителя на проекта.
Дейност 4. Прием на документи, консултиране и подбор на кандидат – потребители. Приема на документи ще се извършва в рамките на 3 работни седмици от началото на втория месец на действие на проекта от екипа за управление и екипа на звеното. Заявленията се подават по постоянен или настоящ адрес на територията на района. Предават се с протокол на дирекция „Социално подпомагане” за извършване на оценка на потребностите. Комисията утвърждава класираните лица, а ръководителят на проекта изготвя заповед за ползване на услугите. Кандидат – потребителите се уведомяват писмено за резултатите от класирането. Допуска се прием на документи от кандидат - потребители във всеки един момент от изпълнението на проекта като към момента на назначаване на нови потребители се актуализира списъкът на чакащите по низходящ ред. Допуска се също включване на лице от списъка, ако към момента на включване няма освободен ресурс за задоволяване в достатъчна степен на потребностите на лицето с изключение на случаите, в които лицето само се съгласи да ползва услугите в намален обем. Комисията разглежда на свои заседания постъпилите жалби и сигнали. Дейността е свързана с водене на отчетност, която изисква материали и консумативи..
Дейност 5. Закупуване на оборудване, канцеларски материали и лични предпазни средства за Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда Закупуването на оборудване за офиса на Проекта изисква провеждане на процедура за избор на доставчик. За добрата организация на работата и правилното водене на отчетността се изисква екипът да разполага с подходящо работно място и офис техника – 2 бюра, ергономични офис столове към тях, посетителски столове и заседателна маса, за да може да се провеждат срещи и заседания и служителите да си оформят документите –отчети и др. Шкафове за подреждане на документацията и шкафове за съхранение на досиетата. Необходимо е и закупуването на компютърна техника – компютър (за обучение и презентации, изготвяне на индивидуалните планове в дома на клиента) и качествено мултифункционално устройство. Компютърната техника ще обезпечава работата на екипа на звеното и обучителите. Преките дейности ще бъдат отразени с богат снимков материал. С цел ефективност на ежедневната работа и водене на документация ще бъдат закупени канцеларски материали. За наетите сътрудници към Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат закупени лични предпазни средства – ръкавици, маски, престилки и др.
Дейност 6. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ Предоставянето на услуги за лична помощ се извършва от социалните асистенти - 8 лица, с минимална образователна степен – основно образование или по високо, които да имат нагласа да полагат грижи за болни и възрастни хора. Опит в подобни дейности или медицинско образование е предимство. Конкретните задължения се определят в длъжностната им характеристика и индивидуалния план. Спазват методологията и стандартите на качество на услугата "Социален асистент", като извършва основно дейностите свързани с лична помощ. Попълва коректно документацията, свързана с услугата. Посещенията в домовете на потребителите ще се извършват по седмичен график. Социалният асистент вписва всяко свое посещение в дневника на потребителя. За инциденти и предприетите дейности се докладва на мениджър екип. Спазването на качество на извършване на дейностите, работно време и правилата за работа и осигуряване безопастност и опазване на здравето на служителя подлежат на вътрешен контрол. Преходите между адресите са в рамките на половин час пеша или с градски транспорт. За ползване на услугите потребителите заплащат такса, определена в общинска наредба.
Дейност 7. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности Дейността по предоставяне на комунално-битови услуги съгласно задължения вписани в длъжностната характеристика, индивидуалния план и по предварително изготвен седмичен график ще се извършва от служителите назначени на длъжност домашен санитар – 5 лица, с минимална образователна степен – основно образование или по високо. За инциденти и предприетите дейности се докладва на мениджър екип. Спазването на качество на извършване на дейностите, работно време и правилата за работа и осигуряване безопастност и опазване на здравето на служителя подлежат на обучение и вътрешен контрол. Преходите между адресите са в рамките на половин час пеша или с градски транспорт. За ползване на услугите потребителите заплащат такса, определена в общинска наредба.
Дейност 8. Предоставяне на почасови услуги за социално включване Дейностите за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване разписани в индивидуалния план за грижа и длъжностната характеристика се извършват от служителите, назначени на длъжност сътрудник социални дейности (в социално предприятие) – 5 лица. За инциденти и предприетите дейности се докладва на мениджър екип. Спазването на качество на извършване на дейностите, работно време и правилата за работа и осигуряване безопастност и опазване на здравето на служителя подлежат на обучение и вътрешен контрол. Преходите между адресите са в рамките на половин час пеша или с градски транспорт. За ползване на услугите потребителите заплащат такса, определена в общинска наредба.
Дейност 9. Дейности по информиране и публичност. Екипът за изпълнение на Проекта ще разработи информационни материали и два вида информационни табели. При разработване на всички информационни материали ще бъдат спазени изискванията на Регламент на Комисията (ЕО) №1828/2006. Ще се поддържат работни взаимоотношения с местните медии и обществени организации за популяризиране на дейностите на Проекта.С предвидените дейности за публичност ще се информират, както потребителите на услугата, така и широката общественост, за изпълнението на Проекта със средства по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” , което е условие за спазването на принципите на равнопоставеност и не дискриминация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 001 BGN
Общ бюджет: 181 742 BGN
БФП: 181 742 BGN
Общо изплатени средства: 177 163 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 181 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 000 BGN
2014 114 163 BGN
2015 0 BGN
177 163 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 154 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 550 BGN
2014 97 039 BGN
2015 0 BGN
150 589 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 450 BGN
2014 17 124 BGN
2015 0 BGN
26 574 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз