Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0074-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Център за услуги в домашна среда – Трявна”
Бенефициент: Община Трявна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Трявна
Описание
Описание на проекта: По проекта ще се създаде и ще функционира Център за услуги в домашна среда, който ще функционира като общинско предприятие. В центъра ще се предоставят три типа почасови услуги в домашна среда - за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално -битови дейности. За целта, в центъра ще бъдат наети безработни лица, които да обслужват нуждаещите се в населените места на общината, които ще предоставят услугите, съобразно потребностите на отделните потребители.
Дейности: Дейност № 1: Управление и мониторинг на проекта През първия месец от стартирането на проекта ще бъде назначен екип за управление на проекта, състоящ се от Ръководител, Счетоводител, Координатор и Администратор, които са лица с нужния опит и квалификация. Обосновката от необходимостта на всеки от членовете на екипа и техните функции са описани в Раздел II от формуляра. Екипът ще ръководи проекта съгласно правилата на Управляващия орган и ще извършва мониторинг на предоставянето на услугите, което е предпоставка за успешното реализиране на проекта. Екипът ще организира и провежда работни срещи на които ще се разработват и актуализират оперативни планове и ще бъде обсъждан напредъка на дейностите по проекта. Екипът ще организира и участва в процедурите за избор на изпълнители по ЗОП, ще отговаря за административните и отчетни дейности по проекта, осчетоводяване и разплащания. За администриране и отчитане дейностите по проекта ще бъдат закупени офис материали и конкумативи.
Дейност № 2: Осигуряване на информация и публичност Община Трявна ще даде публичност на проекта и ще информира широката общественост и участниците в него за получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси) чрез Европейския социален фонд. Ще бъдат разяснени дейностите, които ще бъдат извършвани в центъра за услуги в домащна среда. При информационната кампания ще бъдат спазени правилата на ЕС за комуникация и визуализация, Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, изготвени от Управляващия орган на ОПРЧР. Предвижда се провеждането на две пресконференции за медиите – едната при стартиране на проекта, а другата след завършването му, на които ще бъдат поставени банери с обозначения, съгласно изискванията в Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите. Информационната кампания ще включва публикации в местния вестник, както и обявления на сайта на общината, които ще информират гражданите за проекта, за възможността да вземат участие в него като ползватели или като предоставящи услугата, както и за друга информация по изпълнението на дейностите на проекта. В сградата, където ще се помещава офиса на центъра ще бъде поставена информационна табела. Доставеното оборудване ще бъде обозначено с информационни стикери. Персоналът на центъра ще носи бадж, указващ името и длъжността на лицето. Допълнителен принос за запознаване на широката общественост с проекта ще окаже изготвянето и разпространението сред заинтересованите страни на информационни брошури, рекламни папки, химикали, листи.
Дейност № 3: Провеждане на проучване и подбор на потребителите на услугите в домашна среда. Ще бъде обявено набирането на потребители на услугата по подходящ и достъпен начин. Ще бъдат бъдат приети заявление на желаещите да ползват услугата. Ще бъде извършена първоначална оценка на потребностите на заявилите желание да ползват услугите за помощ в дома. В хода на предоставянето на услугите ще бъде извършвана актуализация на оценката на потребностите.
Дейност 4: Подбор и назначаване на персонал на центъра за услуги в домашна среда По проекта ще бъдат назначени на трудови договори: -персонал за управление на центъра за предоставяне на услуги в домашна среда – 2 безработни лица в трудоспособна възраст; - персонал за предоставяне на услуги в домашна среда, включващо оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите, извършване на дейности за лична помощ и извършване на комунално - битови дейности – 20 безработни лица в трудоспособна възраст. Персоналът на центъра за услуги в домашна среда ще бъде нает след проведен конкурс в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Ще бъдат извършени следните поддейности: - публикуване на обява за назначаване на персонал на центъра; – приемане и регистриране на кандидатите; - провеждане на конкурса от назначена от кмета на общината комиссия; - уведомяване на кандидатите; - сключване на трудови договори с одобрените кандидати. Оценяването на кандидатите за управление на центъра ще се извършва въз основа на професионални и управленски компетентности. Оценяването на кандидатите за предоставяне на услуги в домашна среда ще се извършва съобразно мотивацията и уменията на кандидатите за работа с целевата група и индивидуалните потребности на потребителите на социални услуги. С избраните лица, ще се сключат трудови договори и ще бъдат изготвени длъжностни характеристики съгласно действащото трудово законодателство. За лицата, които ще предоставят услугите в домашна среда ще бъдат разработени индивидуални работни планове и работни графици в зависимост от оценките на потребностите на потребителите, които ще бъдат обслужвани от тях. На наетите лица, ще бъде предоставено работно облекло и обувки, те ще се запознаят с правилника за вътрешният трудов ред в предприятието. Ще бъде сключен договор за трудова медицина за обезпечаването на рисковете за здравето и безопасността на лицата трудово ангажирани в социалното предприятие. Управителят на предприятието ще изготви правилник за вътрешния ред. По време на трудовата си ангажираност, екипа за управление на предприятието ще извършва мониторинг на дейността, непрекъснато ще повишава качеството и надгражда потенциала на наетите лица.
Дейност 5: Обучение на персонала, ангажиран за предоставяне на услуги в домашна среда Описание и обосновка на дейността: За придобиване на познания и умения за работа с потребителите на услуги се предвижда провеждане на въвеждащо и поддържащи/надграждащи обучения на лицата, предоставящи услугите. Обучителният процес ще бъде ориентиран практически и ще се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение ще се проведе след сключване на трудовите със социалните асистенти, преди да започнат работа в дома на потребителите и ще бъде за всички, които не са преминали идентично обучение по други програми. Ще бъде издаден Наръчник за предоставяне на почасови услуги в домашна среда. Ще се проведат надграждащи обучения, включващи решаване на конкретни казуси, индивидуални консултации, споделяне на добри практики. Темите на поддържащото обучение ще се определят в процеса на реалното предоставяне на услугите, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите и на персонала за предоставяне на тези услуги. Обученията ще имат интерактивен характер и ще включват теоретични и практически подходи.
Дейност 6: Предоставяне на услугата от център за услуги в домашна среда Трявна Дейността ще бъде организирана в рамките отделни взаимно свързани поддейности: Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата – на база постъпилите заявления от потребителите и изготвените оценки на потребностите ще бъде направен подбор на потребителите от комисия, назначена от кмета на общината. Всеки потребител, родител и/или законен представител на потребителя ще бъде запознат с условията и реда за ползване на услугата; с дейностите по услугата, с методиката за определяне размера на дължимата месечна такса, начина на формиране на таксата и сроковете за плащането й, правата и отговорностите на всички страни по договора. Изготвяне на индивидуални планове и работни графици за предоставяне на услугите – назначените лица предоставят услугите на пълен работен ден или почасово, според конкретните нужди на потребителите по предварително договорен график и индивидуален план. Въз основа на оценките на потребностите ще бъдат предоставени следните почасови услуги: - услуги за лична помощ - за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др. - услуги за за комунално- битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя идр. - услуги за подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др.помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група. Предоставянето на социални услуги ще бъде съобразно индивидуалните потребности на ползвателите и в съгласие с установените критерии и стандарти. Те ще се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях и оценка на потребностите. Ще бъдат проведени индивидуални срещи за планиране на грижите.Ще бъдат изготвени лични досиета на потребителите, индивидуален план за грижа и определени видовете услуги.Подборът на потребителите на услугите ще се извършва от съвместен екип от центъра,експерти на общината дирекция « Социално подпомагане» , на базата на постъпили заявления от кандидатите и извършената индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и/или възрастни хора. За ползване на услугите, потребителите ще заплащат такси, в зависимост от личните си доходи и приета от общински съвет Трявна методика. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР. Тъй като центърът за предоставяне на услугите нова структура, помещението в което ще работят служителите не е оборудвано и обзаведено в тази дейност е заложено и закупуване на оборудване, обзавеждане, материали и консумативи за техническо обезпечаване на работата на персонала.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 156 981 BGN
Общ бюджет: 143 519 BGN
БФП: 143 519 BGN
Общо изплатени средства: 133 175 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 304 BGN
2014 50 871 BGN
2015 0 BGN
133 175 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 959 BGN
2014 43 240 BGN
2015 0 BGN
113 199 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 346 BGN
2014 7 631 BGN
2015 0 BGN
19 976 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой сключени договори с потребителите на услугите - 74
Индикатор 5 Брой лица преминали обучение - 74
Индикатор 6 Брой потребители, получили услугите в домашна среда - 74
Индикатор 7 Брой обучени лица - 74


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз