Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0071-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Грижи за достоен живот – 3”
Бенефициент: Община Искър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Искър
Описание
Описание на проекта: Проектът въвежда и утвърждава чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда, нова за община Искър институционална структура в сектора на социалното предприемачество със статут на социално предприятие. Социалното предприятие: ще разшири териториалния обхват и качеството на предоставяните социални услуги в общността . Ще доведе до създаване на нови работни места, по–добро качеството на работната сила, ще повиши заетостта.
Дейности: Информационна кампания 1. В рамките на проекта ще се реализират 2 пресконференции: встъпителна и заключителна. Проектът ще бъде представен пред медиите и обществеността на пресконференциите с участието на кмета на общината, екипа, представители на социалните институции, здравеопазването и местните читалища. Присъстващите ще бъдат запознати с целите, задачите, дейностите и резултатите от реализацията на проекта. Участници: в двете пресконференции ще вземат участие по 10 души- Kмета и 2-ма представители на общината; 4-ма репортери; 3 представители на социални институции. Участниците ще получат работни материали. 2. Ще бъдат изработени и монтирани 2 информационни табели с размери 1,8 / 0,6 м. с името на проекта при спазени изисквания за визуална идентификация. Те ще бъдат монтирани в сградите, на общинската администрация и Домашен социален патронаж. 3. Ще бъде издадена брошура, формат А4 пълно цветен печат, 500 бр. за по-широко информиране на обществеността, в частност потенциални изпълнители и потребителите, за услугите и параметрите на предоставянето им. Брошурата ще бъде разпространена чрез Център за услуги и информация в общинската администрация, кметствата, читалищата, лечебните заведения и Дирекция „Социално подпомагане” Тя ще бъде предложена на местните медии за представяне на проекта и социалните услуги. Ще бъде раздадена на всички кандидат- ползватели на услугата. 4. Банер – 1 бр. с името на проекта при спазени изисквания за визуална идентификация, който ще бъде използван при въвеждащото и надграждащите обучения, информационните дни и пресконференции. 5. Встъпителен и Заключителен информационен ден за популяризиране дейността на Звеното за услуги в домашна среда. Постигане на прозрачност и мултиплициране на резултатите. На специално организиран Встъпителен информационен ден ще бъде реализиран свободен прием на граждани. Присъстващите ще бъдат запознавани с дейностите по проекта и процедурите за достъп на потребители до услугите. Участници:2-ма представители на проектния екип; около 60 граждани; На Заключителния информационен ден ще бъдат поканени да участват 50 представители на централни, регионални и местни институции и организации, които имат отношение към предоставянето на социални услуги в общността, медии, граждани. Ръководителят на проекта ще представи резултатите от дейностите с мултимедийна презентация. Координаторът ще представи сътрудничеството с институциите, възможностите за трансфер на добри практики и мултиплициране на резултатите от проекта. Кметът на общината ще представи възможностите за социално предприемачество и промяна на политиките на местно ниво в областта на социалните услуги. Ще бъдат оповестени възможностите за по-нататъшно предоставяне на социални услуги на територията на Община Искър. Ще бъдат раздадени работни материали. Ще бъде подредена фотоизложба със запечатани моменти от реализацията на проекта.Ще се осъществи свободен прием на граждани.
Изграждане на Звено за услуги в домашна среда. Подбор и наемане на персонал. 1.Организиране на работно помещение ; 2.Актуализиране на Правилник за вътрешния трудов ред на Домашен социален патронаж в съответствие с дейностите в Звеното за услуги в домашна среда; 3.Изграждане на Звеното за услуги в домашна среда и наемане на персонал. Комисия по подбора, назначена със Заповед на кмета на общината, ще изработи критериите за подбор и ще подбере лицата, които ще предоставят услугите В Комисията ще участват 3-ма представители на екипа и 2-ма - на кандидата. Комисията при определяне на Критериите за подбор на изпълнители ще се съобрази с: • действащата нормативна уредба, стандарти, правила и критерии; • особеностите на целевата група; • териториалния обхват на проекта. Основни изисквания при подбора на изпълнители – да са безработни лица, активно търсещи работа, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Процедурата за подбор на изпълнители включва: 1. Обявяване на работните места в Д „Бюро по труда”. 2. Поддържане на регистър за постъпилите заявления на кандидатите 3. Събеседване и оценка за професионална пригодност. 4. Конкурс по документи 5. Сключване на трудови договори.
Информиране, консултиране и подбор на потребители. 1. Информиране и консултиране на кандидат-потребители и техните близки в Центъра за услуги и информация на граждани в общинска администрация и кметствата от общината. 2. Подбор на кандидат-потребители Подборът на потребители ще се извърши от Комисия,назначена със Заповед на Кмета на общината, която включва 3- ма представители на екипа на проекта и 2-ма представители на Кандидата/общинска администрация/ Лицата, които желаят да се включат в проекта ще бъдат подбрани съгласно процедура, разработена от доставчика на услугата с участието на екипа по проекта при спазване на следните основни критерии: • Да са лица, живеещи на територията на община Искър с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират своя бит и социален живот. и/или • Да са възрастни хора живеещи на територията на община Искър, които поради различни причини от здравословен характер, не са в състояние сами да организират бита си. Предвид очакванията за значително по-голям брой кандидат-потребители, заявили желание да ползват услугата, ще се приложи следната процедура за подбор. 1.Прием на заявления и документи на потенциални потребители. 2.Поддържане на регистър за постъпилите заявления на кандидат-потребители 3.Изготвяне на социална оценка на потребностите от Д „СП”. 4.Селекция по документи, съобразно заложените критерии. Изготвяне на „дълъг списък” на кандидат-потребителите според количествената оценка на медико-социалното им състояние. 5.Избор на потребители, с решение на Комисията по подбора. 6.Сключване на индивидуален договор с всеки от потребителите 7.Създаване на Регистър на потребителите Подборът ще се извършва на два етапа. Първоначално и последващо- динамично, с оглед на реалните потребности на ползвателите и наличните ресурси /финансови и човешки/ за предоставяне на услугите в рамките на проекта. При необходимост екипът по проекта ще извършва актуализация на потребителите като при отпадане, възникнали нови потребности и излишък на ресурси ще се извършва процедура за включване на следващи класирани потребители и предоговаряне на услугите.
Обучение на персонала на „Звеното за услуги в домашна среда” 1. Въвеждащо обучение. Наетите лица, които не са обучавани за домашни помощници и лични асистенти ще преминат курс на въвеждащо обучение за предоставяне на тези услуги. Обучението ще се проведе в 3 групи по 30 учебни часа в рамките на 5 дни по предварително разработена програма. Програмата за обучение, ще бъде съобразена с изискванията на утвърдените методики и стандарти за предоставяне на услуги в домашна среда. Ще бъде избрана обучаваща организация и изготвен график за провеждането му. Всеки курсист ще получи учебно помагало. Обучението ще се проведе по основни модули, както следва: • общи познания за домашните грижи – 4 часа; • основни задължения на изпълнителите на социални услуги в домашна среда- 4 часа; • специфика на грижите за стари хора , лица с увреждания, и терминално болни лица -4 часа; • методика за предоставяне на услугата - 4 часа; • етични стандарти в работата на личния асистент и домашния помощник – 2 часа; • здравословни и безопасни условия на труд, включително въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт – 4 часа; • процедури за осигуряване на качество на услугата и мониторинг.Работа с документи -4 часа • Екологични аспекти при грижите в домашна среда и утвърждаване на норми за здравословен начин на живот – 4 2. Надграждащо обучение. Ежемесечни срещи – последващо обучение и консултации по качеството на предлаганите услуги с личните асистенти и домашни помощници в 4 групи по 4 часа месечно. Оказване на коригиращо въздействие при необходимост, върху изпълнението на услугата с цел подобряване качеството й. Ще се разработи месечен график и програма за въвеждащо и надграждащо обучение . Ще се води присъствена форма на участниците.Резултатите от проведените обучения ще се описват в месечен доклад от експертите – обучители.
Предоставяне на почасови услуги Дейностите ще се извършват при спазване на утвърдената методика на АСП и стандарти за предоставяне на услугите . 1. Услугите ще се предоставят след сключване на договор между доставчика на услугата и потребителя и въз основа на индивидуален план за всеки един потребител. 2. Ще бъдат изработени индивидуални графици за предоставяне на почасови услуги на всеки потребител. 3. Обема на дейностите и графика на предоставянето на услугите „личен асистент” и „домашен помощник” се определят от потребностите на конкретния потребител. 4.Обемът и качеството на предоставяните услуги ше бъдат обект на вътрешен мониторинг, който ще се извършва от координатора 5. Изпълнителите на услугите ще водят дневник на потребителите и ще изготвят месечен доклад за своята работа
Администриране и управление. Ще се разработи и приложи система от правила, процедури и инструментариум за администриране и управление на проекта. Ежемесечно ще се провеждат срещи на проектния екип, на които ще се приемат месечни планове и отчети за извършената работа и ще се обсъждат и решават текущи задачи . Ще се прилага специално разработена система за вътрешен мониторинг и оценка на напредъка на проектните дейности. • Всички експерти/обучители предоставят ежемесечен отчет и доклад за дейността си, съобразно графика на дейностите ; • Членовете на проектния екип изготвят ежемесечни отчети и доклади за дейността си и ги представят на ръководителя на проекта. • Счетоводителят на проекта извършва текущи плащания , събиране на такси , изготвя междинни финансови отчети и окончателен финансов отчет и чрез Ръководителя на проекта го представя пред ДО. • Ръководителят на проекта изготвя месечен доклад за напредъка, междинни технически доклади и заключителен технически доклад за напредъка на проектните дейности и го предоставя на ДО. При осигуряване на материали и консумативи за администриране на проектните дейности ще се постигне екологична устойчивост чрез закупуване на рециклирана хартия.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 214 139 BGN
Общ бюджет: 210 957 BGN
БФП: 210 957 BGN
Общо изплатени средства: 202 681 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 210 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 828 BGN
2013 79 863 BGN
2014 79 990 BGN
2015 0 BGN
202 681 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 179 314 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 404 BGN
2013 67 883 BGN
2014 67 992 BGN
2015 0 BGN
172 279 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 424 BGN
2013 11 979 BGN
2014 11 999 BGN
2015 0 BGN
30 402 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Общ брой потребители на СУ
Индикатор 5 Общ брой сключени трудови договори с изпълнители на СУ
Индикатор 6 Брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугите
Индикатор 7 Брой потребители на СУ -лица с трайни увреждания
Индикатор 8 Брой потребители на СУ-възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване
Индикатор 9 Изработени и монтирани информационни табели - 71
Индикатор 10 Брой обслужвани лица потребители на услугата „домашен помощник” - 71
Индикатор 11 Брой обслужвани лица потребители на услугата „личен асистент” - 71
Индикатор 12 Брой лица, завършили програма за обучение за извършване на услугите
Индикатор 13 Брой обслужени лица с трайни увреждания - 71
Индикатор 14 Брой обслужени възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз