Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0036-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Звена към ДСП в община Стралджа
Бенефициент: Община Стралджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Стралджа
Описание
Описание на проекта: Създаване на три звена в общината към съществуващите ДСП в гр. Стралджа и селата Войника и Каменец. Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора чрез насърчаване на социалната икономика за осигуряване на качествена грижа в домашна среда и възможност за независим начин на живот, чрез предоставяне на почасови социални услуги по проект „Помощ в дома”.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта - Издаване заповед за назначаване на екипа за организация и управление на проекта. Издаване на заповеди за държавните служители, включени в екипа и втори трудов договор за останалите. Определяне на офиса; - Провеждане на среща в община Стралджа за определяне на задълженията на екипа за администриране на проекта. Изготвяне на длъжностни характеристики; - На работната среща се разработва детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; - Разработване и включване в Правилника за вътрешния трудов ред правила и процедури за предоставяне на почасови социални услуги по проект «Помощ в дома»; - Разработване на вътрешна система за мониторинг и оценка.
Дейност 2: Разработване на документи свързани с реализацията на проекта Разработват се: 1. Типов договор за предоставяне на социални услуги; 2. План и програма за обучение и развитие на доставчици на почасови социални услуги по проект „Помощ в дома” с акцент върху правата, задълженията, сигурността, методиката, безопасните условия за труд; постигане и развитие на качество на услугата в интерес на потребителя, принципи на грижата в общността и пр. Разработват се още: „Правила и процедури за достъп до дома на клиента”; 3. ”Критерии и оценка на труда на доставчиците на почасови социални услуги по проект „Помощ в дома”; „Система за подкрепа на доставчиците на почасови социални услуги по проект „Помощ в дома”, ”Процедура за достъп до дома на потребителя” 4. „Процедура за жалби и сигнали”, която е неотменна част от договора с клиента. 5. „Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация”. 6. „Правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите”. 7. Длъжностни характеристики на прекия доставчик на почасови социални услуги по проект „Помощ в дома” 8. Изготвяне на индивидуален план за работа с потребителя. 9. ”Правила и процедури за осигуряване здравето на клиентите и на предоставящия почасови социални услуги по проект „Помощ в дома”. 10. Дневник на потребителя на почасови социални услуги по проект „Помощ в дома”.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на тръжни процедури В изпълнение на тази дейност ще бъдат подготвени и проведени отделни тръжни процедури по ЗОП и подзаконовата нормативна уредба, с които ще бъдат избрани изпълнители за: ۰ Доставка на оборудване и материали по позиции: - оборудване за звената; - материали за доставчиците на услугите; - канцеларски материали за администрирането на проекта; ۰ Обучение и консултантски услуги и супервизия; ۰ Трудова медицина; ۰ Услуги по популяризиране, осигуряване на про-зрачност и публичност. След провеждане на процедурите ще бъдат подготвени и сключени договори с избраните изпълнители.
Дейност 4: Подбор на доставчици на почасови социални услуги по проект „Помощ в дома” Подборът на кандидатите за доставчици на почасови социални услуги по проект „Помощ в дома” е съобразен с равнопоставеността, антидискриминаци-онното и трудово законодателство и осигуряване защитата на потребителите. Със заповед на доставчика се съставя комисия, която провежда интервюта с кандидатите за доставчици на почасови социални услуги по проект „Помощ в дома”. Целта на интервюто е да се установи мотивацията за работа на кандидата, нагласата за работа с хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, трудовия и професионален опит,физическото и психично състояние. Одобрените от комисията кандидати, които са показали добър резултат се предлагат на доставчика за назначаване. Водещото при наемането на доставчици на почасови социални услуги по проект „Помощ в дома” е правото на личен избор на потребителя.
Дейност 5: Подбор на потребители 1. Подборът на лицата, които ще ползват почасови социални услуги по проект „Помощ в дома” става след проучване на потенциални клиенти, въз основа на оценката на потребностите, изготвена от социален работник на дирекция ”Социално подпомагане”. 2. В зависимост от оценката на индивидуалните потребности и препоръките от социалните работници на дирекцията за вида на услугата/услугите, конкретното желание на ползвателите за съответното почасово обслужване и на база на оценката от обучението, се подбира подходящ доставчик отговарящ на индивидуалните потребности на потребителя. 3. След подбора на потребители и преки доставчици се провежда среща между потребителя на услугата и определения да я изпълнява. Срещата протича като събеседване, което внимателно се наблюдава от консултант по проекта. При отказ на една от страните за съвместна работа или аргументирани съображения на наблюдаващия срещата се прави нов подбор и организира нова среща. При подбора на потребители се спазва принципа на равнопоставеност между половете. Същият принцип се спазва и при подбора на прекия доставчик на услугата.
Дейност 6: Развитие и обучение на доставчици на почасови социални услуги по проект „Помощ в дома” През периода на реализиране на проекта се предвижда eдно тридневно, въвеждащо и едно двудневно, надграждащо обучения. Въвеждащото обучение ще се проведе с новоназначени доставчици на почасови социални услуги по проект „Помощ в дома”, необучавани в предходните фази и по други програми в срок до 15 дни от назначаването им. Надграждащото обучение ще се проведе през 8-ия месец. Обученията ще се извършат от лицензиран обучител / изпълнител, избран чрез тръжна процедура по ЗОП и подзаконовата нормативна уредба/.
Дейност 7: Стартиране и предоставяне на услугата Въз основа на направената оценка на потребностите, ще се предоставят следните видове дейносити: 1. Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико социална насоченост: Дейността включва следните услуги: - поддържане на лична хигиена – включва помощ при ежедневен тоалет и обличане, помощ при къпане, помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене или придружаване до местата, където се предоставят тези услуги; - хранене – включва приготвяне на храна с продукти на потребителя или доставяне на готова храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; - палене на печка през зимния период; - помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; - проследяване на правилното приемане на лекарства, предписани от лекар; - мерене на кръвно налягане; - придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; - помощ при настаняване в болнично заведение; - грижи в болницата при необходимост. 2. Дейности за социална подкрепа и социално включване (помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него): Дейността включва следните услуги: - четене на ежедневници и художествена литература; - придружаване извън дома – включва разходка, срещи с приятели, посещение на църква и други; - организиране на занимания по интереси – карти, шах, табла, плетене, бродиране и други; - подпомагане при отглеждане на цветя; - подкрепа при кризисни ситуации – загуба на близък човек, тежко заболяване и други. - съдействие при подаване на документи до: дирекция “Социално подпомагане”, районно управление “Социално осигуряване”, община и други административни структури; - съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК; - съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания. 3. Комунално – битови дейности: Дейността включва следните услуги: - текущо почистване – включва подреждане на стаята, измиване на пода, изтупване, обиране на прах, измиване на съдове и други; - основно почистване – измиване на врати и прозорци, санитарен възел, кухненски уреди и други; - снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; - заплащане на комунално-битови разходи: вода, електричество, телефон, данъци и др. (със средства на потребителя); - съдействие за извършване на дребни ремонти. Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите. Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. Доставчикът на почасови социални услуги по проект „Помощ в дома” ще гарантира поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За предоставяне на качествена социална услуга ще бъдат разработени: - Правилник за вътрешния ред; - Необходими документи за кандидатстване и предоставяне на услугите; - Правила и процедури за предоставяне на услугите, в съответствие с Националните критерии и стандарти; - Регистър за потребителите; - Правила за вътрешен контрол и мониторинг. За ползване на услугите потребителите заплащат такси в зависимост от личните си доходи. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат съгласно Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Стралджа.
Дейност 8: Индивидуални и групови супервизии Ще се осигури участие на всеки доставчик на почасови социални услуги по проект „Помощ в дома” в една групова и две индивидуални супервизии с екип от специалисти на фирмата извършваща обучението, които правят оценка на мотивацията, общата култура, здравословно състояние, характера, психо-емоционалния статус и нагласи на прекия доставчик на услугата.
Дейност 9. Наблюдение и вътрешна оценка - Работна среща на екипа за организация и управление на проекта за разработване на детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; - Създаване на вътрешна система за контрол и мониторинг; - Ежемесечни посещения на място;
Дейност 10: Осигуряване информация и публичност по проекта За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени, съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени: 1 бр. банер; 300 бр. информационни брошури за проекта. В рамките на информационната кампания ще бъдат реализирани 2 публикации в местна медия и 1 публикация в регионална медия – общо 3 на брой, които да представят проекта и информацията, свързана с него. При стартирането на проекта ще бъде организирана встъпителна конференция, на която да се представи проектната инициатива, целите и дейностите в нея, а при приключването му – заключителна такава, на която ще бъдат отчетени постигнатите резултати. Предвижда се излъчването на 2 бр. информационни емисии по местната КТ „Пантера”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ресурс Консултинг
РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ " ВЕРОНИКА "
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 886 BGN
Общ бюджет: 178 971 BGN
БФП: 178 971 BGN
Общо изплатени средства: 162 455 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 178 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 103 BGN
2014 75 352 BGN
2015 0 BGN
162 455 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 152 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 038 BGN
2014 64 049 BGN
2015 0 BGN
138 087 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 066 BGN
2014 11 303 BGN
2015 0 BGN
24 368 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 3 Брой сключени договори с преките потребители на почасови социални услуги по проект “Помощ в дома”.
Индикатор 4 Брой сключени договори с одобрените кандидати за извършване на почасови социални услуги по проект “Помощ в дома”. (трудови договори). - 36
Индикатор 5 Брой обслужвани лица – потребители на почасови социални услуги по проект “Помощ в дома” - 36
Индикатор 6 Брой лица, потребители на почасови социални услуги по проект “Помощ в дома” , отказали се от услугата по време на изпълнение на проекта - 36
Индикатор 7 Брой работни места за извършване на почасови социални услуги по проект “Помощ в дома” (трудови договори). - 36
Индикатор 8 Брой лица, сключили договор за изпълнение на почасови социални услуги по проект “Помощ в дома” , отпаднали по време на изпълнение на проекта. - 36
Индикатор 9 Лица, включени в програма за обучение за извършване на почасови социални услуги по проект “Помощ в дома” - 36
Индикатор 10 Проведени публични мероприятия за популяризиране на почасовите социални услуги по проект “Помощ в дома”. - 36
Индикатор 11 Брой проведени тръжни процедури - 36
Индикатор 12 Лица, преминали обучението и получили сертификат. - 36
Индикатор 13 Избрани изпълнители - 36


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз