Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0025-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/019
Наименование: Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален турестически продукт
Бенефициент: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 14.11.2012
Дата на приключване: 18.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване ефективността на регионалния маркетинг в Централен Черноморски регион (Несебър-Бяла-Долни чифлик) чрез прилагане на иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт Специфични цели: 1) Прилагане на интегриран подход за развитие на регионалния туристически продукт „5 дни – 4 сезона – 3 общини”, като нова възможност за повишаване на регионалната конкурентоспособност в туризма – намаляване на сезонността, привличане на нови пазарни сегменти, намаляване на териториалната концентрация 2) Изграждане на споделен имидж на Региона, основан на разнообразни и атрактивни обекти, включени в регионалния туристически продукт 3) Популяризиране на регионалния продукт чрез използването на ефективни съвременни средства и рекламни техники за достигане до националния и международен туристически пазар 3) Насърчаване на партньорството между местните власти и туристическия бранш за подобряване качеството и пазарната стойност на туристиче
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта
ДЕЙНОСТ 2: Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проекта
Дейност 3. Разработване на туристически пакети за региона
ДЕЙНОСТ 4: Подготовка и разпространение на рекламни и информационни материали за туристическия регион и разработения иновативен продукт
Дейност 5. Представяне на тур. продукт и регион на международни и национални събития
ДЕЙНОСТ 6: Проучване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности
ДЕЙНОСТ 7: Организиране на туристически форуми
Дейност 8. Разработване на тръжни документации
Дейност 9. Провеждане на външен одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 417 404 BGN
Общ бюджет: 381 121 BGN
БФП: 367 865 BGN
Общо изплатени средства: 349 619 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 367 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 138 787 BGN
2014 92 196 BGN
2015 118 637 BGN
349 619 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 312 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 124 178 BGN
2014 82 491 BGN
2015 106 149 BGN
312 817 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 609 BGN
2014 9 705 BGN
2015 12 488 BGN
36 802 BGN
Финансиране от бенефициента 15 990 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 3 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 7 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 8 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 9 индикатор:Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 10 индикатор:Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз