Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0210-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на технологии за композитни галванични покрития от хром (Cr) и никел (Ni), модифицирани с нано частици
Бенефициент: НАНОТЕХНОЛОГИИ-БИЗНЕС-ИНОВАЦИИ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е създаването и патентоването на технологии за нанолегиране с помощта на ултрадисперсни нановъглеродни частици на хромови и никелови покрития върху стомана. „Нанотехнологии-Бизнес-Иновации” ООД има за цел създаването на висококачествени и търгуеми пазарно-ориентирани технологии за легиране, които в най-висока степен да отговарят на изискванията на промишлените потребители.
Дейности: Дейност 10. Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Дейност 2. Консумативи и материали за изработка на опитен образец
Дейност 9. Наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта в частта, касаеща извършването на изследвания, измервания, изпитвания, както и изработване и финализиране на опитен образец
Дейност 6. Изготвяне на бизнес план за реализация на продукта
Дейност 13. Организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Дейност 3. Разработване на технологии за промишлено внедряване на наномодифицирани електролизни покрития от външен експерт
Дейност 11. Одит
Дейност 7. Разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
Дейност 1. Сформиране на екип Възнаграждения- експерт по икономическите дейности и инжинер металург;
Дейност 8. Такси за заявка на патент 1. Разходи за такси за заявка на патент 2. Такса към патентно ведомство за стандартни и специализирани проучвания
Дейност 4. Изготвяне на икономическа и финансова оценка
Дейност 12. Визуализация
Дейност 5. Разходи за защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ Експертна помощ за проучване и изготвяне на патентно досие и заявка за патент
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 301 711 BGN
Общ бюджет: 135 225 BGN
БФП: 121 702 BGN
Общо изплатени средства: 121 702 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 121 702 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 512 BGN
2015 62 191 BGN
121 702 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 585 BGN
2015 52 862 BGN
103 447 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 927 BGN
2015 9 329 BGN
18 255 BGN
Финансиране от бенефициента 33 523 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Индикатор 1: Разработени иновативна технологии: за покритие на хром върху стомана за покритие на никел върху стомана
Индикатор 9 Индикатор 2: Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация.
Индикатор 10 Индикатор 5: Увеличаване приходите от продажба
Индикатор 11 Индикатор 6: Дял на износа в нетните приходи от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз